Gå videre til innhold
Sau (illustrasjonsbilde)
Sau (illustrasjonsbilde)

Pressemelding -

Stopp rovdyras herjinger!

Rovdyrbestanden er ute av kontroll, og gir sterkere press på beitenæringa i stadig nye områder. Årsmøtet i Norges Bondelag er svært bekymra for framtida til beitenæringa. Bestandsmålene må ned. Det haster å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet.


Årets beitesesong har nettopp starta, men allerede er dyrelidelsene og de menneskelige påkjenningene enorme. Friske dyr sluppet på beite, blir funnet igjen som kadavre eller må avlives etter ulvens herjinger. Vi har bare sett starten på en blodig sommer. Så lenge ulvebestanden ikke forvaltes i tråd med Stortingets vedtatte politikk, vil dette eskalere. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at ulvepolitikken blir fulgt opp med handling, og at den norske ulvebestanden blir regulert ned til det bestandsmålet som er satt.


Rovdyrforliket sier at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur. Årsmøtet krever at rovdyrforliket følges opp. Utmarka kan kun nyttes til matproduksjon gjennom beiting. Beitebruken er nærmest utradert i rovdyrprioriterte områder. Rovdyra flytter seg etter beitedyra, og inn i de beiteprioriterte områdene som nå opplever store skader. Rovdyrangrepa skaper uro og utrygghet i lokalsamfunn, og tar fra oss muligheten til å produsere mat på utmarksressurser.


Bestandsmålet kan ikke bare fungere som et minimumsmål, men må også være et maksimumstall. Bare gjennom kontroll med antall rovdyr, kan vi sikre ei levedyktig beitenæring over hele landet. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at potensielle skadedyr blir tatt ut før beitesesongen

Uttalelse fra årsmøtet i Norges Bondelag, vedtatt 15. juni 2017

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag

Hollendergata 5
0135 Oslo