Pressemelding -

Generalsekretæren Norsk Bergindustri kommenterer Statsbudsjett for 2020

I forslag til Statsbudsjett for 2020 legger regjeringen opp til å fortsette arbeidet med å redusere køen av konsesjonssøknader etter mineralloven. Dette følges opp med at det bevilges 3,5 mill. kr mer over driften til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Samtidig er det foreslått at den samlede bevilgningen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) går ned med om lag 1,1% fra saldert budsjett 2019. Dette skyldes i hovedsak at bevilgningene til eksternfinansierte prosjekter går ned.

- Det foreliggende budsjettforslaget legger opp til at arbeidet med å redusere køen av konsesjonssøknader etter mineralloven kan fortsette inn i 2020, sier generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri. Denne styrkingen kan legge til rette for ny aktivitet og vekst for næringen, sier generalsekretæren.

Når det gjelder bevilgningen til kartlegging av geologiske ressurser, så vi for oss en større satsning. Vi vet at våre naboland Sverige og Finland i hovedsak er fullstendig kartlagt. Norge har et betydelig potensial i berggrunnen, og Norsk Bergindustri er opptatt av at dette kan realiseres til ny virksomhet, sier Hall.

Regjeringens fortsatte satsning på samferdsel gode vilkår for våre byggeråstoffleverandører rundt i landet. At det bevilges penger til å redusere vedlikeholdsetterslepet på vegnettet er noe vi setter stor pris på, sier generalsekretær Hall.

Utover dette legger regjeringen opp til å bruke 2,6 prosent av Oljefondet neste år, som tilsvarer 243,6 milliarder kroner. Dette er rundt 40 milliarder mindre enn det regjeringen kunne ha tatt ut etter handlingsregelen, som setter «taket» på tre prosent. Dette innebærer at budsjettimpulsen faller fra 0,5 prosent i år til −0,2 prosent neste år,noe som betyr at regjeringen går fra å gi litt gass i norsk økonomi til å bremse litt.

Derimot hadde vi forventet at regjeringen skulle følge opp sine løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader våre medlemmers evne til å skape nye arbeidsplasser, uttaler Hall.

Generalsekretæren understreker avslutningsvis at mineralske råstoffer er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skifte og økonomisk vekst.  

Emner

  • Industri, produksjon

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer. 

Kontakter

Lars-Erik Sletner

Pressekontakt Fagsjef for politikk og samfunn 411 07 695

Anita Hall

Pressekontakt Generalsekretær 908 27 041