Pressemelding -

Flere kan reddes etter hjerneslag

En undersøkelse gjennomført av Stiftelsen Norsk Luftambulanse viser at så mange som 30 prosent av de spurte ikke kjenner til symptomene på hjerneslag.
- Dette er svært bekymringsfullt. En vellykket behandling av hjerneslag forutsetter at pasienten kommer raskt til riktig sykehus.  Manglende kunnskap og en vente og se holdning til kan frarøve pasienten mulighetene for å bli helt frisk, sier Haga.

Enkel undersøkelse
Hjerneslag rammer om lag 15 000 personer i Norge hvert år, flere enn 40 per dag. Det er en av de store folkesykdommene. Symptomene vil variere avhengig av omfanget. Likevel finnes det noen få enkle undersøkelser som langt på vei er med på å avsløre sykdommen. “FAST” er huskeregelen.

Fjes - et skjevt smil kan bety lammelser i ansiktet og er et vanlig symptom.
Arm - Klarer ikke personen å løfte begge armene likt, kan det tyde på lammelser i den ene kroppshalvdelen og er et vanlig symptom.
Språk – Språkforstyrrelser. Vanskelig å finne riktige ord.
Tale – Utydelig eller snøvlete tale.

- Har man disse symptomene skal man umiddelbart kontakte 113 og sørge for rask transport til sykehus. Hjerneceller klarer seg ikke lenge uten blodsirkulasjon. Og dør først hjernecellene, så vil de ikke bli erstattet. Resultatet er varige skader. Målet med behandlingen er å sørge for at blodet igjen kan strømme fritt til alle deler av hjernen, og da må behandlingen starte raskt, sier forskningssjef Hans Morten Lossius i Norsk Luftambulanse.

Økt transport og bedre opplæring
Statistikk viser at personer rammet av hjerneslag utgjør i overkant av seks prosent av pasientene luftambulansen henter. Det er grunn til å tro at andelen vil øke betydelig i årene som kommer. Statistikk viser at bare om lag 10 prosent av alle som rammes av hjerneslag får optimal behandling.
- Dette forutsetter en økt bevissthet i mange ledd. Først må folk forstå at det finnes god behandling dersom man kommer raskt til sykehus. Kunnskapen om symptomene må økes. Deretter må hele behandlingskjeden få økt oppmerksomhet omkring hjerneslag. Målet er i første omgang at 50 prosent av de som rammes tilbys optimal behandling. Det forutsetter rask varsling, rask transport og god beredskap for behandling inne på sykehusene. Norsk Luftambulanse ønsker å være en pådriver for hjerneslagpasienter i alle deler av denne kjeden, sier Åslaug Haga.

Behandles ute?
I dag forutsetter hjerneslagbehandling at pasienter kommer til et sykehus som har kompetanse og utstyr til riktig behandling. For å spare tid bør behandlingen flyttes nærmere pasienten, ved hjelp av luftambulanse. Norsk Luftambulanse, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, bygger nå kompetanse gjennom forskning for å gjøre dette mulig.
- Vi tror og håper at vi om ikke lenge kan få hjelpemidler som kan stille sikker slagdiagnose ute hos pasienten, og at behandlingen kan starte allerede da. Dette vil redde liv og minske senskadene som mange slagpasienter får, sier Lossius.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Marte Ramborg, kommunikasjonsjef Norsk Luftambulanse,
Telefon: 970 07 199, E-post: marte.ramborg@norskluftambulanse.no
www.norskluftambulanse.no 

«De viktigste minuttene»
Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennomfører denne våren og sommeren en kommunikasjonskampanje som handler om De viktigste minuttene; de avgjørende minuttene i kampen om å redde mennesker som befinner seg i kritiske situasjoner.

Related links

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Kategorier

  • symptome
  • hjerneslag
  • norsk luftambulanse
  • undersøkelse

Om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell medlemsorganisasjon med 775.000 medlemmer, med målsetting å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, undervisning og utviklingsprosjekter til beste for den akutt syke og alvorlig skadde pasient. Organisasjonen har et av Europas største forskningsmiljøer på akuttmedisin.
Stiftelsens heleide datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på oppdrag fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS. Norsk Luftambulanse AS er i dag operatør på åtte av Norges 11 luftambulansebaser.

I 2010 hadde Norsk Luftambulanse AS 7700 helikopteroppdrag, rundt 2000 legebiloppdrag og Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennomførte over 1300 kurs med nesten 20 000 deltakere.

Kontakter

Marte Ramborg

Pressekontakt Kommunikasjonsjef Stiftelsen Norsk Luftambulanse (medlemsorganisasjon) 970 07 199 Norsk Luftambulanse