Pressemelding -

Ber regjeringen om strakstiltak i momssaken

NNH har, helt siden forslaget fra Regjeringen Solberg om å fjerne momsfritaket på alternativ behandling, jobbet aktivt for et regjeringsskifte og for å få omgjort dette vedtaket. Norge har nå fått en ny regjering, og NNH håper at denne regjeringen raskt vil sette i verk nødvendige grep for å rette opp skadene den forrige regjeringen har skapt.

- Det haster med dette arbeidet, og vi har store forventninger til den nye regjeringen, sier generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre.

Konsekvensene NNH advarte om

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) advarte tidlig om konsekvensene av forslaget om å fjerne momsunntaket på alternativ behandling. De gjorde denne radikale endringen uten forvarsel, uten å fremlegge kompetente konsekvensutredninger og faglige vurderinger, og uten å involvere organisasjonene. Generalsekretæren mener at de negative konsekvensene som NNH advarte om for halvannet år siden, allerede er blitt en realitet. At de som får helsehjelp gjennom denne type behandling for å kunne stå i hverdagen har fått 25 prosent økte priser, er i seg selv oppsiktsvekkende og svært usosialt. Mange har i dag ikke råd til behandlinger de er avhengig av. For fagorganisasjonene som til daglig jobber for økt pasientsikkerhet, profesjonalisering og kompetanseheving, er situasjonen alvorlig, ifølge generalsekretæren. Organisasjonene mister medlemmer og dermed svekkes også deres grunnmur og driftsfunksjoner. Det samme er situasjonen for fagskoler og studenter. Rekrutteringen og utdanningen til en ny generasjon kvalifiserte terapeuter er satt på spill, og dette er svært demotiverende for både lærere og studenter.

- Arbeidsplassene til flere yrkesgrupper står i fare. Med innføringen av merverdiavgift på alternativ behandling har Regjeringen Solberg sørget for at kvalifiserte terapeuter har blitt satt i bås sammen med ufaglærte. Dette oppleves som en stor urettferdighet, og det haster med å rydde opp i det kaoset, slår generalsekretæren fast.

Registerordningen og pasientsikkerheten

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at formålet med registerordningen - Register for utøvere av alternativ behandling - er svekket. Mange har valgt å melde seg ut av registeret, mens andre ikke lenger ser det formålstjenlig å registrere seg. Sammenliknet med gjennomsnittstallet for de tre siste årene, viser tallene for 2021 en økning på 62 % av terapeutvirksomheter som har forlatt registeret, og en nedgang på 55 % av nyregistrerte terapeutvirksomheter. Se status pr. 30.06.2021 fra Brønnøysundregisteret

- Disse talene er et tydelig bevis på hvor prekær situasjonen er. Å holde oversikt over kvalifiserte terapeuter i Norge som er godkjent av en fagorganisasjon blir vanskelig for både pasienter og myndigheter. Dette svekker pasientsikkerheten som vi i alle år systematisk har jobbet for, sier Myhre og fortsetter:

- Selvfølgelig må det foretas en opprydding i Registeret i forhold til både kompetansekrav og organisasjonenes terapeutmedlemstall. Men dette må komme etter at en grundig gjennomgang og evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter foreligger, ikke i forkant av det.

Brev til regjeringen

NNH har nå sendt et brev til den nye regjeringen, med krav om at arbeidet med dette må skje gjennom en faglig forsvarlig og demokratisk prosess, der terapeut- og pasientorganisasjoner, helseforvaltning, NAFKAM og relevante fagskoler involveres – og i samsvar med stortingsvedtak 328. I påvente av denne prosessen ber NNH regjeringen om å tilbakeføre momsunntaket fra 01.01.2022 for alle terapeuter som i dag står registrert i Register for utøvere av alternativ behandling, inntil evaluering av loven og endelig vedtak i saken foreligger.

- Vi opplever en svært vanskelig situasjon, som Regjeringen Solberg har skapt gjennom en udemokratisk prosess og med store konsekvenser for både pasientsikkerheten og organisasjonene. Dette går hardt ut over vårt daglige arbeid som organisasjon, hvor pasienten, pasientsikkerheten og fagkompetansen står i fokus. For oss er det avgjørende med strakstiltak for å klare å stå i dette arbeidet, og jeg håper at den nye regjeringen vil ta tak i saken så raskt som mulig, sier generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre.

Brevet er sendt til statsministeren, helse- og omsorgsministeren og finansministeren med kopi til helse- og omsorgskomiteen, finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget. Du kan lese brevet i sin helhet her.


Related links

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • pasientsikkerhet
  • finansdepartementet
  • registeret for utøvere av alterantiv behandling
  • merverdiavgift
  • alternativ behandling
  • helse- og omsorgsdepartementet
  • helsepolitikk

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152