Pressemelding -

PA Resources offentliggör villkor för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland
* Varje femtal (5) aktier som innehas på avstämningsdagen den 28 maj 2010
berättigar innehavaren till teckning av 14 nya aktier.
* Teckningskursen är satt till 3,75 SEK per aktie vilket ger en
emissionslikvid om cirka 1 761 miljoner SEK före transaktionsrelaterade
kostnader.
* Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 42,2 procent jämfört med den
teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (not 1), baserat
på PA Resources akties stängningskurs den 19 maj 2010.
* Företrädesemissionen är till fullo garanterad.
* Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från den extra bolagsstämma
som hålls den 24 maj 2010 kl. 13.00.

Bakgrund
Styrelsen i PA Resources anser att de underliggande långsiktiga drivkrafterna
för oljeindustrin i kombination med en pågående återhämtning av den globala
ekonomin skapar en attraktiv möjlighet för bolaget att generera värde ur
befintliga tillgångar. Styrelsen i PA Resources har därför antagit en femårig
strategisk och operativ plan som omfattar perioden 2010-2014, där PA Resources
kommer att fokusera på att utveckla sin befintliga licensportfölj, i stället för
att fokusera på förvärv av nya licenser. För att genomföra planen har styrelsen
i PA Resources bedömt att bolaget behöver stärka sin finansiella ställning och
minska skuldsättningsgraden. Planen är närmare beskriven i ett pressmeddelande
daterat den 7 maj 2010.

Ytterligare information om PA Resources, den strategiska och operativa planen
samt bakgrund och motiv till företrädesemissionen finns på bolagets hemsida
http://www.paresources.se">www.paresources.sehttp://<http://www.paresources.se/>"><http://www.paresources.se/>

Villkor för företrädesemissionen i sammandrag
Aktieägare erhåller 14 teckningsrätter för varje (1) aktie de innehar på
avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
aktie. Teckningskursen är satt till 3,75 SEK per aktie. Innehavare av
teckningsrätter registrerade i Norge kommer att betala ett belopp i NOK
motsvarande teckningskursen om 3,75 SEK per aktie. Detta belopp kommer att
beräknas, fastställas och kommuniceras i nära anslutning till den sista dagen i
teckningsperioden i enlighet med en valutaomräkning som kommer att beskrivas
närmare i prospektet avseende företrädesemissionen. En preliminär beräkning i
enlighet med nämnda valutaomräkning per den 19 maj 2010 skulle ha resulterat i
ett belopp om cirka 3,04 NOK per aktie (not 2).

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 42,2 procent jämfört med den
teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (6,49 SEK), baserat
på PA Resources akties stängningskurs den 19 maj 2010 (14,15 SEK).

Företrädesemissionen förväntas medföra en emissionslikvid om cirka 1 761
miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Aktiekapitalet kommer att
ökas med högst 234 855 574,5 SEK genom emission av högst 469 711 149 aktier.

Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. I det fall alla nya aktier
inte har tecknats med stöd av teckningsrätter kommer styrelsen att besluta om
allokeringen av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sådana
aktier kommer i första hand att allokeras till personer som har tecknat sig för
nya aktier med stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 28 maj 2010.
Teckning skall ske under teckningsperioden från och med den 2 juni 2010 till och
med den 16 juni 2010. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att beskrivas i det prospekt
som offentliggörs omkring den 27 maj 2010. Prospektet kommer att hållas
tillgängligt på PA Resources hemsida och distribueras till aktieägare i PA
Resources.

Teckningsåtaganden och garantier
Den förre VDn och koncernchefen, Ulrik Jansson, ett antal svenska och
internationella investerare samt Carnegie Investment Bank har åtagit sig att,
förutsatt att vissa villkor uppfylls, teckna sig för aktier till ett belopp
motsvarande totalt 100 procent av företrädesemissionen.

Utöver ovan nämnda åtaganden har den största institutionella aktieägaren i PA
Resources, Länsförsäkringar Fonder/Alfred Berg Fonder (kontrollerar cirka 9
procent av aktiekapitalet och rösterna), uttryckt att de avser att teckna sig
för sin pro rata-andel av företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
24 maj 2010: Extra bolagsstämma godkänner företrädesemissionen beslutad av
styrelsen

25 maj 2010: Sista dag för handel i aktien med företrädesrätt att delta i
företrädesemissionen

26 maj 2010:  Första handelsdag i aktien utan företrädesrätt att delta i
företrädesemissionen

27 maj 2010: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

28 maj 2010:  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

2 juni - 11 juni 2010: Handel med teckningsrätter

2 juni - 16 juni 2010: Teckningsperiod

18 juni 2010: Offentliggörande av preliminärt resultat av företrädesemissionen

Finansiell rådgivare
Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till PA Resources gällande
företrädesemissionen.

[not 1] Den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter baserat
på PA Resources akties stängningskurs den 19 maj 2010, om 14,15 SEK, uppgår till
6,49 SEK.
[not 2] Baserat på den rådande NOK/SEK-kursen om 0,80948.

Stockholm, 20 maj 2010
PA Resources AB (publ)
Styrelsen

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om
värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades kl. 08.00 den 20 maj 2010.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Askvik
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 (0)8 21 83 82, +46 (0)708 19 59 18
E-post:info@paresources.se<mailto:info@paresources.se>


PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att
förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva
prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien,
Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och
Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största
oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har
säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat
på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i
Norge (segment OB Match). För mer information besök http://gärnawww.paresources.se">gärnawww.paresources.sehttp://<http://www.paresources.se/>"><http://www.paresources.se/>


VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada,
Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland. Distribution av detta
pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen
i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en
uppmaning om att köpa några värdepapper i PA Resources i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda
häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag
från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess
aktuella lydelse ("Securities Act"). PA Resources avser inte att registrera
någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av
värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande
distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till
USA, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är en annons och inte ett prospekt och investerare skall inte teckna
eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den
information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av PA Resources
på dess hemsida inom sinom tid.

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
PA Resources har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till
allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet,
med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller
rätter har blivit passporterat. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit
erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat), som har
implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd
per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant
Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna eller rätterna endast
erbjudas i Relevant Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva
verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de inte har sådan behörighet
eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är att uteslutande investera i
värdepapper;

(b) till juridisk person som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1)
ett medeltal av minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret; (2) en
total balansräkning om mer än 43 miljoner Euro och (3) en årlig nettoomsättning
uppgående till mer än 50 miljoner Euro, enligt sin senaste års- eller
koncernredovisning; eller

(c) i något annat hänseende som inte kräver att PA Resources publicerar ett
prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon
form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier
eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
"prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Carnegie Investment Bank AB företräder PA Resources och ingen annan i samband
med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan
än PA Resources för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter
eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen
och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta
offentliggörande.

Carnegie Investment Bank AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende
innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Carnegie Investment Bank AB, eller å dess vägnar, i
samband med PA Resources och de nya aktierna, eller företrädesemissionen, och
inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller
en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden.
I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie Investment Bank AB i den fullaste mån
det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till
skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta
offentliggörande eller något sådant uttalande.


Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.

Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information
som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess
helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka PA Resources
framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av
dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som
beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.[HUG#1417422]

Komplett pressrelease: http://

Source: Millistream / Hug

Emner

  • Marked, børs