Gå videre til innhold
Det er nå jobben med State of the Nation pågår

Blogginnlegg -

Det er nå jobben med State of the Nation pågår

Selv om det fortsatt stadig refereres til State of the Nation i aviser, har den største første medieblesten lagt seg. Samtidig er det nå den virkelige jobben pågår. RIF følger derfor tett opp. Rapporten er sendt ut alle kommuner, etater, departement samt de politiske partiene og Stortingets komiteer.

Vi har vært i møter med flere aktuelle instanser. Blant annet har vi presentert rapporten for nærings- og handelsminister Trond Giske da en samlet byggenæring møtte ham og byråkratene fra SD, FAD, FD og KRD. Det ikke tvil om flere har fått med seg alvoret i State of the Nation. Da jeg var ferdig i møtet hos Giske, henvendte han seg mot de øvrige bransjeforeningene og spurte om "disse ingeniørene" hadde rett i det de beskrev. Han fikk et unisont ja tilbake fra forsamlingen.

Et av RIFs mål er at alle landets relevante beslutningstakere skal kjenne virkelighetsbeskrivelsen i State of the Nation. Det skulle en tro var en selvfølge, men det var først i april at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa innrømmet det store etterslep på vei og bane. Nå er det viktig å presisere at det ikke ”elendighets”-beskrivelsen som er RIFs budskap.

Vårt hovedbudskap er at beslutningstakere først må få oversikt og kunnskap om hvor vi står, før de gjør sine prioriteringer. Deretter bør de ta grep som sikrer at vi ikke havner i ”vedlikeholdsfellen” igjen. RIF har løsninger for hvordan trenden kan snus. Det handler ikke kun om mer penger, men vel så mye om hvordan få mer ut av de pengene som allerede bevilges. Da er det tre forhold som er betydning: Planleggingsfasen, byggefasen og drift- og vedlikeholdsfasen. En fellesnevner er å se hele livsløpet til bygget og anlegget i alle disse fasene og effektivisere anskaffelsesprosessen. Her er det mye å hente.

Alternativ finansiering kan bidra til mer effektiv anleggsgjennomføring. Som et eksempel kunne Asker-Sandvika blitt 1,5 milliarder kroner billigere med 5 år raskere fremdrift. Vi må bort i fra kortsiktighet over til en mer en helhetlig tekning. Gjennom å tenke langsiktig og bruke tilstrekkelig tid i planleggingsfasen, kan vi spare mye både ved bygging og i drift- og vedlikeholdsfasen. Vi kan spares for kostbare feilprioriteringer som f. eks. Skoger/ Sandeparsellene i Vestfold. Da anleggene stod ferdige, hadde ruteplanen endret seg slik at toget ikke lenger hadde faste krysninger på denne strekningen. Nå brukes parsellene kun ved tog i avvik. Det er en investering på vel 2 milliarder som jeg mener kunne vært brukt på noe som kunne gitt mye mer nytte.

Liv Kari Hansteen
Adm. direktør RIF

Kontakter

Hege-Lill Hagen Asp

Hege-Lill Hagen Asp

Pressekontakt Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt Kommunikasjon og samfunnskontakt +47 911 87 017

RIF synliggjør rådgivernes verdiskapning for oppdragsgiverne og samfunnet

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med nesten 13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen. RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmenes innsats betyr for fellesskapet. RIF-administrasjonen er lokalisert i Oslo, mens det rundt om i landet er 10 lokalforeninger.

Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF
Essendrops gate 3
0368 Oslo
Norge