Gå videre til innhold
Foto: Nicolas Tourrenc
Foto: Nicolas Tourrenc

Pressemelding -

- Det flommer penger til flomsikring

Regjeringen foreslår å sette av 350 millioner til flom- og skredsikring i statsbudsjettet. - Vi står overfor store klimaendringer og flomsikring har vært underfinansiert lenge. Norge har blant annet opplevd både ekstremnedbør og ekstremværet Knud nå i år, og vi er foreløpig fornøyd med en kraftig økning fra fjorårets satsing. Men det må satses enda mer offensivt i årene som kommer enn det regjeringen legger opp til, sier Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

I rapporten Norges Tilstand peker RIF på at etterslepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av infrastrukturen i Norge er på 2600 milliarder kroner[1]. Rapporten stadfester at klimaendringer vil gi et endret risikobilde når det gjelder fare for flom og skred, noe ekstremstormen Knud klart viste nå i september.

- Det er viktig at Regjeringen satser på flomsikring, og satsingen i årets statsbudsjett er kraftig økt fra fjoråret. Men det vil kreves enda mer i årene som kommer. Vi trenger en langsiktig plan for hvordan vi skal håndtere de utfordringene klimaendringer og ekstremvær vil føre med seg i tiden som kommer. Dette gjelder ikke minst på et samfunnskritisk område som vann og avløp, fortsetter Skudal Hansteen.

Rapporten Klima i Norge 2100 peker på at vi får stadig mer ekstremvær og at dette vil føre til kraftigere styrtregnsperioder som vil komme hyppigere, samtidig som regnflommene også blir større[2]. Rapporten viser en økning på 18 prosent i årlig nedbør og et havnivå som stiger mellom 15 og 55 cm avhengig av lokaliteten. Dette støttes av EASAC-rapporten som slår fast at det vil bli mer nedbør i Nord-Europa som et resultat av klimaendringer[3].

- Ekstremvær er og blir dessverre den nye normalen. Vi har allerede begynt å kjenne på konsekvensene og de økonomiske kostnadene er store. Regjeringen viser med dagens forslag til Statsbudsjett at de har forstått alvoret, men det må imidlertid settes av betydelig større ressurser om vi skal kunne håndtere virkningene av ekstremvær på en forsvarlig måte i årene som kommer, avslutter Liv Kari Skudal Hansteen.

[1] https://www.rif.no/state-og-the-nation/

[2] http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/September-2015/Klima-i-Norge-2100/

[3] https://easac.eu/publications/details/trends-in-extreme-weather-events-in-europe/

Emner

Kategorier


RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med nesten 13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen.

Pressekontakt

Trond Cornelius Brekke

Trond Cornelius Brekke

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 40241000

RIF synliggjør rådgivernes verdiskapning for oppdragsgiverne og samfunnet

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med nesten 13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen. RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmenes innsats betyr for fellesskapet. RIF-administrasjonen er lokalisert i Oslo, mens det rundt om i landet er 10 lokalforeninger.

Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF
Essendrops gate 3
0368 Oslo
Norge