Gå videre til innhold
Foto: RIFs nyde dagslysforside
Foto: RIFs nyde dagslysforside

Pressemelding -

Ny dagslysveileder krever forskriftsendringer

Rådgivende Ingeniørers Forening har lansert en ny gratis dagslysveileder for å bøte på byggenæringens erfaringer med at kravene til dagslys i TEK blir behandlet ulikt i byggeprosjekter. Veilederen konkluderer med at det er behov for endringer i gjeldende regler for dagslys.

Ulik bruk av metode, forutsetninger og dokumentasjon gir forskjellige kvalitetsnivåer i prosjektene. Dagens forskriftskrav (TEK17), med tilhørende veiledning (vTEK17), oppfattes svært forskjellig av de aktuelle aktørene. Det er blant annet usikkerhet knyttet til definisjonen av «rom for varig opphold» og det er usikkerhet om de preaksepterte ytelsene, både om hvordan de skal tolkes, men også om de må følges siden de kvantitative nivåene ikke står i selve forskriftsteksten.

En arbeidsgruppe med representanter fra Norconsult, Erichsen & Horgen, Multiconsult og WSP Norge fikk innvilget prosjektstøtte fra DiBK og RIF for å utvikle en veileder for dagslys i bygninger. Med seg på laget fikk den en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra NTNU, NMBU, NAL, EBA, Arbeidstilsynet, Grønn Byggallianse, Norske Lysdesignere, Lyskultur og Skanska Teknikk.

- Alle innspill fra både DiBK og referansegruppen har vært svært nyttige i prosessen. Arbeidsgruppen har etter beste evne forsøkt å balansere de ulike innspillene fra referansegruppen med eget faglig skjønn, og ønsker å takke for alt engasjement fra alle involverte parter, sier Ingve Ulimoen (Norconsult) som har ledet arbeidsgruppen bak veilederen.

Veilederen, som er å finne gratis på RIFs nettside, er også sendt til relevante myndigheter og organer.

- Vi har et håp om at veilederen kan føre til endringer i myndighetenes krav og veiledninger til dagslys i bygg, og med det bidra til bygninger med totalt sett bedre dagslyskvalitet, hvor fornuftige betraktninger mht. brukstid og totalitet blir vektlagt, avslutter Ulimoen.

Som et første steg har Kommunaldepartementet nå bestilt en rapport fra Sweco som vurderer situasjonen i Norge. Funnene fra denne rapporten er ventet i løpet av vinteren.

Foto: Norconsult

Emner

Tags


RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med nesten 13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen.

Pressekontakt

Trond Cornelius Brekke

Trond Cornelius Brekke

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 40241000