Gå videre til innhold
Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Blogginnlegg -

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Etter hvert som arbeidet med nytt teaterhus er blitt et byggeprosjekt, trenger teatret mer kompetanse internt på huset.

Rogaland Teater har til statsbudsjettet 2023 søkt om midler til å videreføre arbeidet med nytt teaterhus, realisert gjennom Akropolis-visjonen. I tillegg til egen prosjektleder, som har arbeidet med nytt teaterbygg i over 10 år, vil det i tiden fram over være behov for videre kompetanseheving når prosjektet går inn den neste forprosjekteringsfasen. Sammen med Stavanger kommune og Museum Stavanger er det viktig å bygge opp en robust prosjektorganisasjon rundt arbeidet med Akropolis-visjonen.

I 2021 mottok Rogaland Teater 700 000,- fra forrige Regjeringen til arbeidet med prosjekt Sceneskifte i 2022. Gaven fra Sparebankstiftelsen i 2020 genererte også midler til prosjektet gjennom gaveforsterkningsordningen. Det er håp om at den nye Regjeringen følger opp med finansiering gjennom statsbudsjettet 2023, slik at vi kan forsette det gode arbeidet mot et nytt teaterhus og en felles realisering med Museum Stavanger.

Stavanger kommunes intensivering av arbeidet med Akropolis-visjonen krever at teatret har en god organisering for å ivareta teatrets interesser og bidrag inn i arbeidet.

– Etter hvert som dette er blitt et byggeprosjekt, trenger vi mer kompetanse internt på huset. Det vil gjøre samarbeidet med Museum Stavanger og Stavanger kommune enda bedre og sikre at vi unngår misforståelser, sier teaterdirektør Ellen Math Henrichsen til Stavanger Aftenblad.

Søknaden til Familie- og kulturdepartementet i sin helhet:
Det langsiktige arbeidet med å realisere et nytt teaterbygg for regionen blir videreført gjennom Akropolis-visjonen med Stavanger kommune som pådriver. Visjonen utforsker muligheten for utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST) på nåværende- og nabo tomter. I samarbeid med kulturinstitusjonene gjennomføres det i 2022 en konseptvalgutredning for Akropolis-visjonen. Konseptvalg legges fram til politisk behandling i 2023 og danner grunnlaget for en felles søknad om offentlig støtte til utbygging og fornying av teatret og museet. Omsøkt beløp for Statsbudsjett 2023 vil gå til å dekke lønns- og personalkostnader til Rogaland Teaters egen prosjektleder og mindre ekstern bistand for å videreutvikle prosjektet for et nytt teaterhus.

Related links

Emner

Kontakter

Thomas Bendiksen

Prosjektleder Sceneskifte 48365470

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater

Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge