Pressemelding -

Oppskrift på nedslakting av rovdyr i Norge

– Senterpartiets forslag til Stortinget er ikke noe annet enn en oppskrift på nedslakting av rovdyr i Norge. Det mener Foreningen Våre Rovdyr, som sterkt fraråder Stortinget til å gå inn på den politikken som Senterpartiet foreslår.

Foreningen Våre Rovdyr mener at Senterpartiets forslag om ytterligere reduksjon av norske bestander av store rovdyr er lite framtidsrettet, samtidig et stort flertall av befolkningen ønsker levedyktige bestander av store rovdyr.

– Det er ganske ekstremt at Senterpartiet går inn for å ytterligere redusere bestandsmålene for rovviltarter som allerede er på svært kritisk lave nivåer i Norge. Senterpartiet må besinne seg og ta inn over seg at stadig flere i det moderne samfunnet ønsker en omlegging av norsk landbruk og bruken av naturen rundt oss. Det norske folk ønsker at det naturlige artsmangfoldet skal fungere i sitt lokale miljø. Dette innebærer at naturen må tas vare på, ikke ødelegges eller ofres på bekostning av landbruksnæringen. Det er heller ikke samfunnsmessig rettferdig at én næring alene skal bestemme hvordan naturen rundt oss skal forvaltes.

Rovviltnemndene

Det er en farlig utvikling å endre rovviltforskriften for å gi rovviltnemndene ansvaret for forvaltning av rovdyr. Det må heller ikke tillates at rovviltnemndene kan iverksette skadefelling hele året. Foreningen Våre Rovdyr frykter at en slik endring vil medføre at lokale politikere og medlemmer i rovviltnemndene vil la seg styre av lokale pressgrupper. Samfunnet må heller innta en helhetlig holdning for utvikling av bærekraftige rovdyrbestander som nasjonal ressurs, og som må forvaltes på et nasjonalt nivå.

Snøskuter og helikopter

Det vil også være fullstendig feil å gi de lokale rovviltnemndene rett til å bruke helikopter og snøskuter i jakt på store rovdyr, slik Statens naturoppsyn gjør ved ekstraordinære uttak. Dette er jaktmetoder som allerede er svært omstridt og som av mange blir sett på som regelrett uetisk jakt.

– Dersom rovviltnemndene får større makt over rovdyrene i Norge, vil det utvilsomt resultere i felling av flere rovdyr. Dette er en utålelig utvikling som vil medføre felling av enda flere rovdyr og reduksjoner i allerede kritisk utsatte rovdyrarter. Vår holdning er at forvaltningen av store rovdyr må skje på et faglig forsvarlig nivå. Lokal forvaltning vil medføre det motsatte, med flere felte rovdyr og nedgang i bestandene.

Dreper blindt

Senterpartiet foreslår også i Stortinget at man i områder med prioritert utmarksbeiting skal drepe rovdyrene tidlig om våren, før sauen slippes på utmarksbeite.

– Dette er en bingo-politikk der man risikerer å drepe viktige individer av rovdyr helt tilfeldig. De fleste rovdyr utgjør faktisk ingen fare for sau på utmarksbeite. Å skyte tilfeldige individer i bestander som jegerne måtte treffe  på, får sannsynligvis ingen effekt, bortsett fra en generell reduksjon i den lokale rovdyrbestanden. Dette er lite målrettet, fordi jegeren ikke på forhånd kan vite sikkert hvilke rovdyr som potensielt kan komme til å ha sau på menyen den kommende sommeren.

Dersom jegerne får tillatelse til å skyte en bjørn som går ut av hiet halvannen måned før beitedyra slippes i utmarka, så vil den med Senterpartiets forslag ikke ha noen sjanse, selv om bjørnen ikke skulle gå etter sau den kommende sommeren.

Senterpartiet forslår også at Stortinget skal be regjeringen innføre stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder, og i områder med tamreindrift.

– Dette ligner veldig på en politikk hvor målet er å drepe så mange ulv som mulig – av en bestand som allerede er sterkt truet av utryddning i Norge. Jegerne risikerer å skyte genetisk viktige individer av ulv i et slikt drapsregime. Foreningen Våre Rovdyr mener det vil være langt bedre å bedøve og flytte ulv av områder med tamrein. Det vil være både mer humant og viktig for arten.

Vil skyte kongeørn

Etter at forvaltningen gjennom flere tiår med fredning reddet kongeørna fra utryddelse, vil Senterpartiet nå også tillate jakt på kongeørn. Og det vil partiet gjøre selv om jegerne ikke kan slå fast om de kongeørnene de vil skyte gjør skade eller ikke.

– Dersom man skyter kongeørn på den måten Senterpartiet forslår, vil kongeørn som ikke gjør skade bli drept uten effekt. Dette blir å skyte kongeørn fra tretopper og bergnabber som om det skulle være kråke vi snakket om. Dessuten vet Senterpartiet meget godt at kongeørn gjør liten skade i den store sammenhengen. Senterpartiet vil oppnå mer ved å få ned dødeligheten hos sau som skyldes driftsformen i sauenæringen.

Ekstreme metoder

Senterpartiet mener også at reglene for felling av store rovdyr skal endres, slik at lokale fellingslag får tillatelse til bruke de samme metodene som Statens naturoppsyn bruker.

– Dette er ganske ekstremt. Dersom det blir vedtatt betyr det i praksis at lokale jaktlag vil få tillatelse til å bruke både snøskuter og helikopter når de skal skyte rovdyr. Dette vil også være en blankofullmakt til å drepe ungene til jerv, gaupe, bjørn og ulv mens de er i hiet eller er avhengig av foreldrene.

Innenfor beitegjerder

Som et åttende punkt i forslaget fra Senterpartiet vil de ha stående fellingstillatelse på rovdyr som roter seg innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite.

– Rovdyrsikre beitegjerder kan omfatte store områder. Dersom et rovdyr forviller seg på innsiden, er det ingen som vet om dette er et individ som tar sau eller ikke. Da blir der feil å skyte et slikt individ. Det blir også for dette forslaget veldig tilfeldig hvilke rovdyr som blir drept, spesielt dersom dette skulle være en genetisk viktig ulv i den norske bestanden.

Det vil også være for enkelt å sabotere et rovdyrsikkert beitegjerde, slik at rovdyr blir drept uten grunn, men med en bevisst handling bak. Det er ofte jordingsfeil og andre skader på elektriske gjerder. De som ikke fungerer optimalt har alltid fått påvist svikt og dårlig vedlikehold. Dermed kan rovdyr bli skutt på grunn av dårlig vedlikehold og andre årsaker.

Kontaktperson:
Thor-Ivar Guldberg

Assisterende daglig leder
Foreningen Våre Rovdyr
Mobil: 95844091

Related links

Emner

  • Naturspørsmål

Kategorier

  • ulv
  • rovdyr
  • bjørn
  • gaupe
  • jerv
  • foreningen våre rovdyr
  • senterpartiet

Foreningen Våre Rovdyr er en landsomfattende frivillig organisasjon som jobber for å bevare rovdyrene i Norge. Vi jobber for at det skal bygges opp livskraftige bestander av rovdyr i sitt naturlige miljø. Vi jobber politisk og er høringspart for offentlige myndigheter i rovdyrsaker. Grundig vitenskapelig basis er svært viktig for oss, og vi jobber med å spre faktabasert informasjon. Foreningen Våre Rovdyr samarbeider med vår svenske søsterorganisasjon Svenska Rovdjursföreningen og ulike norske miljøorganisasjoner.

Pressekontakt

Thor-Ivar Guldberg

Pressekontakt Assisterende daglig leder