Gå videre til innhold
Cowi: Fremtidsscenariene definerer ytterpunktene, og spenner fra et system der transportbehovet i hovedsak dekkes av individuelle løsninger, til et system med høy grad av bildeling og samkjøring i kombinasjon med sterk kollektivtransport.
Cowi: Fremtidsscenariene definerer ytterpunktene, og spenner fra et system der transportbehovet i hovedsak dekkes av individuelle løsninger, til et system med høy grad av bildeling og samkjøring i kombinasjon med sterk kollektivtransport.

Nyhet -

Ruter vil forstå fremtidens mobilitet

Omgivelsene våre er i rask endring, og ny teknologi med autonome kjøretøy og økt digitalisering utfordrer Ruters tradisjonelle måte å planlegge for fremtiden.

Hvilken betydning vil de nye teknologiske trendene få for utvikling av mobilitetstilbudet i hovedstadsregionen? Med utgangspunkt i dette spørsmålet startet Ruter i vår en studie der vi ba tre konsulentmiljø om å hjelpe oss å tenke.


Kartlegging av mobilitetstrender og scenarioutvikling

Første fase av prosjektet Nye teknologiske trender og betydning for mobilitet ble ferdigstilt i september 2017. Denne fasen har omfattet kartlegging av mobilitetstrender, utvikling av alternative scenarier og innledende drøfting av konsekvenser.

–De tre konsulentselskapene har hatt ulike måter å angripe oppgaven på, og summen har gitt oss mye verdifull kunnskap om hvordan fremtidens transport kan se ut, sier Trude Flatheim som er prosjektleder i Ruter.

Analyse & Strategi: Formålet med scenarioanalysen har vært å spenne ut mulighetsrommet for fremtidig utvikling av transportsystemet. De fire fremtidsbildene er definert med utgangspunkt i omfang av rutegående transport og grad av deling av kjøretøy.

Urbanet Analyse: Analysen setter mennesket og forbrukerens makt i sentrum. Utgangspunktet har vært at vi har behov for å vite mer om trafikantenes valg og ønske om å ta i bruk ny teknologi. 


Transportmodell med trendbrudd

Nå går arbeidet over i en ny fase hvor Cowi er valgt ut til å bistå Ruter. Arbeidet startet i desember.

–Oppgaven består i å utvikle en transportmodell som skal hjelpe oss å forstå betydningen av nye transportformer. Modellen skal baseres på tradisjonelle modellverktøy, men suppleres med en modul som kan modellere trendbrudd som følge av introduksjon av blant annet selvkjørende kjøretøy, forklarer Trude Flatheim.

Arbeidet vil pågå fram til høsten 2018.

Emner

Tags


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 398 millioner påstigninger i området vi dekker i 2019. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518

Relatert materiale