Gå videre til innhold
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Pressemelding -

Ruters planer for Majorstuen lagt ut til offentlig ettersyn

Ruters planforslag for omregulering av Majorstuen stasjonsområde er lagt ut til offentlig ettersyn på Plan- og bygningsetatens nettsider, med høringsfrist satt til 4. mars. Forslaget er utarbeidet på bestilling fra Oslo kommune, i samarbeid med Sporveien som grunneier.

Planens foreslåtte etablering av ny T-banestasjon under bakken frigjør store arealer på bakkenivå i dagens sporområde. Her skal et helhetlig byplangrep legge til rette for økt byliv, nye gang- og sykkelforbindelser og bedre overgangsløsninger for kollektivtransport.

Planforslaget tilrettelegger for ca. 460 boliger og fire høyhus på 13-17 etasjer. Det legges også opp til et stort parkområde der Frognerelva gjenåpnes.

Totalt fremmes det fem ulike planalternativer med utgangspunkt i det samme byplangrepet. Forskjellene mellom alternativene er primært knyttet til byggehøyder, kjøremønster for bil og i hvilken grad vognhallen fra 1922 skal bevares.

Under høringsperioden vil det bli gjennomført åpne møter i Menighetsfakultetet i Gydas vei 4. Datoer og tidspunkt er onsdag 6. februar kl. 18.00 – 20.30, tirsdag 12. februar kl. 18.00 – 20.30 og tirsdag 26. februar kl. 16.00 - 20.00.

Planforslagets hovedprinsipper:

 • Ny bydel over sporområdet
  Etablering av T-banestasjon under bakken frigjør et areal på ca. 100.000 kvadratmeter for bærekraftig byutvikling i dagens sporområde. 33 % av området vil bebygges; resten tilgjengeliggjøres for befolkningen i form av grøntområder, torg o.l.
 • Forberedelse for ny baneinfrastruktur
  Ny utforming av Majorstuen stasjon legger til rette for innføring av Fornebubanen. Ny stasjon inngår også i planene om ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, som anbefales ferdigstilt før 2030.

 • Fjerning av barrierer
  Planforslaget syr sammen områder som i dag er avskåret fra hverandre av sporarealer. Nye gang- og sykkelforbindelser reduserer dagens omveier med opptil 1 km, og sørger for at færre behøver å ta seg frem via Majorstukrysset.
 • Tilrettelegging for myke trafikanter
  Areal i planområdet tilrettelagt for byliv og myke trafikanter øker fra 25 % til 55 %. Omlegging av trafikken i Majorstukrysset og ny forbindelse mellom Slemdalsveien og Sørkedalsveien bedrer forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk.
 • Ny park og åpning av Frognerelva
  En ny park i dagens sporområde får et areal tilsvarende Studenterlunden, Spikersuppa og Eidsvolls plass til sammen. Etablering av park gir mulighet for åpning av Frognerelva gjennom planområdet. Parken vil inngå i en av byens viktigste blågrønne korridorer og gir sammenhengende turveiforbindelse mellom Oslofjorden og Nordmarka
 • Et robust planforslag
  Ruters planforslag tar høyde for et politisk handlingsrom knyttet til videre utbygging og finansiering. Det er ønskelig med en byutvikling med stort mangfold og fleksibilitet for endring over tid.
 • I tråd med kommunens miljøambisjoner
  Den foreslåtte omreguleringen av Majorstuen vil halvere bilbruk i området sammenlignet med tilsvarende utbygging i Oslo for øvrig. Prosjektet bygger opp rundt prinsipp om knutepunktfortetting og kommunens blå-grønne struktur på samme tid.


Kontaktperson:
Ola Skar – Fagsjef Byutvikling
Ruter AS
Tlf. 46 40 93 26 / ola.skar@ruter.no.

Emner

Kategorier

Regions


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 371 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2017. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518

Velkommen til Ruter AS!

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Ruter AS
Dronningens g. 40
1030 Sentrum Oslo
Norge