Gå videre til innhold
Det aktuelle området i og rundt Hyttegata 1 på Kongsberg, hvor det Norske Myntverket i dag er lokalisert. Foto: Norsk Bergverksmuseum.
Det aktuelle området i og rundt Hyttegata 1 på Kongsberg, hvor det Norske Myntverket i dag er lokalisert. Foto: Norsk Bergverksmuseum.

Pressemelding -

Sparebankstiftelsen DNB kjøper kulturhistorisk eiendom på Kongsberg

Oslo/Kongsberg, 9. juni 2020 - Sparebankstiftelsen DNB offentliggjør i dag at de har kommet til enighet med Samlerhuset om å kjøpe det kulturhistorisk viktige området og eiendomsmassen som i dag tilhører Det Norske Myntverket på Kongsberg. Avtalen, som er gjort i samarbeid med Norsk Bergverksmuseum, vil åpne området for allmenheten og på sikt integrere to av landets viktige kulturhistoriske institusjoner.

Myntverket, som eies og fortsatt skal eies av Samlerhuset, blir på sikt samlokalisert med Bergverksmuseet. Dette vil gi en helt unik tilgjengelighet for publikum, som får anledning til å se myntproduksjon på nært hold. Som følge av dette vil områdene rundt dagens myntverk åpnes opp og tilgjengeliggjøres for allmenheten. Nye sikkerhetsløsninger vil bli etablert for å imøtekomme sikkerhetskrav fra Norges Bank og andre.

Myntverket viderefører produksjon av mynt, minnemynt og medaljer, men i oppgraderte lokaler. Planer for ombygging av dagens produksjonsbygg der Norsk Bergverksmuseum vil få tilleggsarealer og myntproduksjonen fortsatt skal foregå, er allerede under utarbeidelse. Det Norske Myntverket har, som del av avtalen med Sparebankstiftelsen DNB, inngått en 20-årig leieavtale. Norsk Bergverksmuseum skal forestå driften av eiendommen på vegne av Sparebankstiftelsen DNB.

‒ Myntverket og Bergverksmuseet er to viktige kulturhistoriske institusjoner i Norge. Gjennom å kjøpe denne eiendommen ønsker vi å sikre museets muligheter for utvikling, løfte frem myntproduksjonen og industrihistorien for publikum, samt åpne dette viktige området i Kongsberg for allmennheten, sier administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen.

Det Norske Myntverket ble etablert på Kongsberg i 1686 under navnet Den Kongelige Mynt, og ble senere en del av Kongsberg Sølvverk. Produksjonsbedriften er i dag landets nest eldste. Myntverket har siden den tid ligget på samme sted, ved siden av Norsk Bergverksmuseum.

Ole Bjørn Fausa, styreformann i Myntverket og Samlerhuset. 

‒ Myntverket og myntverkseiendommen er en svært viktig del av Kongsbergs historie, og norsk industrihistorie generelt. Vi er glad for at eiendommen har fått en langsiktig eier som ønsker å både ivareta og videreutvikle den som et kulturhistorisk nav i lokalområdet - til glede for alle, sier Samlerhusets og Myntverkets styreformann, Ole Bjørn Fausa.

Samlerhuset kjøpte Myntverket og området rundt fra Norges Bank i 2003, med det for øye å bevare myntproduksjonen og tradisjonen for dette i Norge. I dag har myntverket en eksportandel på 80 %, og produserer offisielle mynter til en rekke land verden over, inkludert Norge. Dette i en tid hvor flere av verdens myntverk har blitt tvunget til å legge ned som følge av dalende kontantbruk.

Anlegget er nærmeste nabo til Norsk Bergverksmuseum og til sølvverkets smeltehytte som i dag huser bl.a. Sølvverkets samlinger og Norges Banks myntverkssamling. Den historiske forbindelsen og den fysiske nærheten, gjør at anlegget er av stor interesse og betydning for Norsk Bergverksmuseum.

‒ Eiendommen representerer store kulturhistoriske og antikvariske verdier, og den er en svært viktig del av Kongsberg Sølvverks historie, sier direktør Alfhild Skaardal i Norsk Bergverksmuseum.

Myntverkseiendommen må også ses i sammenheng med andre svært verdifulle antikvariske bygg som ligger i umiddelbar nærhet, som f.eks. Kongsberg kirke, Det Kongelige Norske Bergseminarium, og den verneverdige trehusbebyggelsen på Vestsiden i Kongsberg, for å nevne noen.

Det Norske Myntverket og Norsk Bergverksmuseum sett fra Lågen. Foto: Norsk Bergverksmuseum

Eiendommen består av i alt av fem bygg, tre av disse er fredet.

Myntmesterboligen er en laftet bygning i to etasjer og oppført rundt 1761. Myntmesterboligen er en svært viktig bygning, både som arkitekturhistorisk enkeltobjekt og som del av det gamle verksmiljøet på Den Kongelige Mynt/Det Norske Myntverket.

Myntverksbygningen (steinbygningen) fra 1840 er oppført med yttervegger i gråstein, og den er oppført samtidig med smeltehytta til sølvverket som ligger tett ved. Her foregikk myntproduksjonen fram til det nye produksjonsbygget ble oppført og tatt i bruk på 1960-tallet. Siden den tid har bygningen blitt brukt som verksted og lager.

Smiebygningen fra 1691 er delvis oppført i utmurt bindingsverk. Hovedfasaden mot tunet er rappet, mens fasaden mot elven og de to gavlene er panelte. Interiørene er av nyere dato, men bygningen anses fortsatt å ha stor verneverdi og er som det eldste bygget en svært viktig del av det øvrige miljøet.

Produksjonsbygget, oppført i 1961 er et «moderne» produksjonslokale i en funksjonalistisk stil. Produksjonsbygget er gitt bevaringsstatus etter plan- og bygningsloven i gjeldende sentrumsplan, vedtatt i 2011.

I tillegg til de antikvariske verdiene og den historiske tilknytningen til sølvverket, så har bygningen, og da særlig produksjonsbygget, en bruksverdi for museet, og kan romme magasin, mottaksrom, bibliotek, kontorer o.l. Ved å åpne eiendommen, som i dag er stengt med gjerder, gir det positive synergier for Kongsberg by og museet å åpne eiendommen for allmennheten og gjøre området tilgjengelig både for rekreasjon og samhandling med byens øvrige kultur- og samfunnsliv.

Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.
«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge. For mer informasjon, se www.sparebankstiftelsen.no.

Om Samlerhuset 
Samlerhuset ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen formidling av historiske samlerobjekter, eier Det Norske Myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land med rundt 500 ansatte, og omsatte i 2019 for i overkant av 1,2 milliarder norske kroner. Selskapet er 100 % norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede. For mer informasjon, se www.samlerhuset.no

Om Det Norske Myntverket AS

Det Norske Myntverket AS ble etablert på Kongsberg i 1686, og er Norges nest eldste produksjonsbedrift. I tillegg til å produsere mynt, har man stor produksjon av medaljer og medaljeserier. Bedriften, som i dag er et moderne myntverk,100% eid av Samlerhuset, har mange søsterbedrifter i Samlerhuset Gruppen. Disse selger og markedsfører mot sluttkunder. Foruten avdelingen på Kolbotn, er det avdelinger i store deler av Europa, som for eksempel UK, Belgia, Polen, Finland, Danmark og en rekke andre land. For mer informasjon, se www.myntverket.no

Om Norsk Bergverksmuseum
Norsk Bergverksmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum som forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk med bygninger og samlinger, og har nasjonale oppgaver knyttet til bergverkshistorien. Videre forvalter museet Norges Banks myntverkssamling, Kongsbergs industrihistoriske samling og Kongsberg skihistoriske samling.
For mer informasjon, se www.norsk-bergverksmuseum.no.

Kontakter

Ole Bjørn Fausa

Ole Bjørn Fausa

Samlerhusets styreleder og grunder, eier av Det Norske Myntverket 908 56 991

Samlerhuset

Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset Gruppen er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land, med rundt 600 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2020. Gruppen har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Nederland. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Morselskapet i Samlerhuset Gruppen, Proof Holding AS, er et 100% norskeid selskap. Samlerhusets formål er å skape samlerglede og å formidle historie gjennom samleobjekter.

www.samlerhuset.no I www.samlerhuset.blog I www.samlerhuset.no/magasin-mynt-historie

Samlerhuset Norge AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen