Gå videre til innhold
Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør, SpareBank 1 Østfold Akershus.
Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør, SpareBank 1 Østfold Akershus.

Pressemelding -

Pressemelding resultat SpareBank 1 Østfold Akershus - 4. kvartal 2020. Lønnsom og solid lokal støttespiller

Lønnsom og solid lokal støttespiller

SpareBank 1 Østfold Akershus leverte et resultat før skatt i 2020 på 455 mill. kr (489 mill. kr). Resultatet er preget av god underliggende drift i kjernevirksomheten, gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen og noe høyere tapsavsetning som følge av koronasituasjonen. Fjorårstallene er positivt påvirket av forsikringsfusjonen som resulterte i Fremtid. Resultat fra ordinær drift før tap ble på 378 mill. kr (344 mill. kr) og etter tap på 358 mill. kr (347 mill. kr). Egenkapitalavkastningen ble på 10,5 % (12,1 %) og ren kjernekapitaldekning på 18,5 % (17,8 %). Resultat er godt, banken er solid og har følgelig god utbyttekapasitet.

Resultat før skatt i fjerde kvartal ble på 128 mill. kr (107 mill. kr). Resultatet fra ordinær drift før tap utgjorde 93 mill. kr (96 mill. kr) og etter tap 105 mill. kr (94 mill. kr). Egenkapitalavkastningen for kvartalet ble på 10,8 % (9,6 %).


Ved inngangen til 2020 hadde konsernet god fart og tydelige ambisjoner om å ta markedsandeler gjennom å være en relasjonsbank som skaper verdi for kunder og lokalsamfunn med høyt fokus på gode kundeopplevelser og kombinasjonen fysisk, lokal og digital betjening.

-I et år preget av mye uro og usikkerhet, er vi fornøyde med resultatet for annerledes året 2020. Vi har opprettholdt stø kurs og lønnsom vekst hele året. Det gir oss et godt utgangspunkt for å ta nye markedsandeler både innen privatmarkedet, bedriftsmarkedet og eiendomsmegling i 2021, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør, SpareBank 1 Østfold Akershus.


God pågang av nye kunder

Det lave rentenivået har trumfet korona, og har bidratt sterkt til opprettholdelsen av et velfungerende boligmarked og tilhørende lånebehov. Markedet er preget av stor konkurranse, men stadig flere kunder i vår region ønsker seg en bank hvor de får kombinasjonen lokal tilstedeværelse, konkurransedyktige priser og ypperlige digitale løsninger.
Banken har derfor hatt god pågang fra nye og eksisterende kunder, med en utlånsvekst for privatmarkedet på 6,8% (4,1%) og for bedriftsmarkedet på 16,9% (6,0%) Den samme positive utviklingen ser vi for EiendomsMegler 1 som tar markedsandeler gjennom betydelig vekst i antall omsetninger og på inntekter og resultat. Antall omsetninger økte med hele 20% fra 2019 mot 6,7% på landsbasis, mens inntektene og resultat før skatt økte med hhv 24% og 98%.

Da koronapandemien rammet samfunnet for fullt i mars, var det mange som fikk snudd opp ned på hverdagen, og som har følt på både økonomiske og sosiale utfordringer.

-Vi har gjennom hele pandemien hatt stort fokus på å hjelpe de kundene som er rammet økonomisk. Vi har vært tett på med gode råd, god kommunikasjon og tiltak som kan bidra til å lette sitasjonen for kunder med økonomiske utfordringer. Avdragsutsettelser, konkurransedyktige betingelser, rekordlave renter, og god rådgivning, har vært de viktigste tiltakene for at våre kunder har kommet seg godt gjennom første del av krisen, sier Arild Bjørn Hansen. 

Kundene har gitt oss gode tilbakemeldinger på bankens håndtering av koronakrisen, og
kundeundersøkelsene fra 2020 viser høy score på tilgjengelighet, kundeservice, rådgiverkompetansen, og sist men ikke minst bankens rolle som lokal støttespiller.

-Vi er glade for at kundene er fornøyde med bankens håndtering av koronakrisen. Tilgjengelighet, god rådgivning og bankens rolle som lokal støttespiller har vært en viktig trygghet for mange. Vi har stort fokus på gode kundeopplevelser, og nå vil vi jobbe videre for å kunne bli en enda bedre bank for kundene og for å bidra til utviklingen av lokalsamfunnene, sier Arild Bjørn Hansen


En bærekraftig regional sparebank

Vårt overordnede ansvar for samfunnet er å skape verdier for regionen. Som sparebank har vi alltid bidratt til dette gjennom vår lokale tilstedeværelse og vår rolle som lokal støttespiller med overskuddsdeling til lokalsamfunnene. Med utviklingen av nye samfunnsutfordringer innen klima, miljø og voksende sosiale og økonomiske forskjeller, er vi glade og stolte av å kunne drive et solid og lønnsomt konsern med en forretningsmodell, hvor verdier som skapes lokalt gis tilbake lokalt.

Dette er en viktig del av vårt samfunnsansvar, og det utgjør et betydelig bidrag hvor vi kan gjøre en forskjell. Overskuddsdelingen skjer gjennom gavevirksomheten til våre 2 eierstiftelser og bankens eget gavefond hvor vi bidrar til å støtte prosjekter og formål som bygger regionen. Det skapes nye arbeidsplasser og næringslivet kan spire og vokse. Vi har også stort fokus på å bidra til utviklingen av gode og inkluderende lokalsamfunn hvor barn og unge har trygge oppvekstvilkår, og frivilligheten kan få blomstre.

I 2020 har vi jobbet frem en ny bærekraftstrategi for konsernet som blir implementert som en del av virksomhetsstrategien. Denne satsningen skal gi retning og fart for det videre arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i konsernet.

-I 2021 vil vi ha hovedfokus på implementering, kompetansebygging og på operasjonalisering av den nye bærekraftstrategien. Slik blir vi enda bedre rigget for å kunne ta en tydeligere rolle som pådriver og rådgiver for bærekraftig omstilling av næringslivet i vår region, sier Arild Bjørn Hansen.


50 millioner korner til lokalsamfunnene i 2020

Basert på overskuddet i 2019, utgjorde støtten til gode formål og prosjekter i lokalsamfunnene i underkant av 50 millioner kroner hvor 6 millioner kroner var koronahjelp, øremerket en hardt rammet frivillighet og det lokale kulturlivet.

Et godt resultat for 2020, betyr at vi kan dele ut nye midler også neste år som vil komme ekstra godt med i kjølvannet av koronaen.

Koronapandemien har vært krevende, og det er langt fra over ennå. Det siste året har vi fått en bekreftelse på at vår strategi har stått fjellstøtt gjennom annerledesåret 2020, godt hjulpet av dyktige ansatte som har gjort en kjempeinnsats. Med en visjon om å bli regionens anbefalte finanshus – fordi vi bryr oss, sitter det godt i ryggmargen at vi skal stå sammen med kundene og lokalsamfunnet både i gode og urolige tider. Vi har stor tro på at vi sammen med våre kunder skal komme oss igjennom også denne krisen på en god måte, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør SpareBank 1 Østfold Akershus.

Nøkkeltall

Nøkkeltall for året 2020 (fjoråret i parentes):
•Resultat etter skatt: 369 mill. kr (404 mill. kr)
•Rentenetto inkl. kredittforetak: 533 mill. kr (501 mill. kr) / 1,53 % (1,54 %)
•Tapsprosent inkl. kredittforetak: 0,06 % (-0,01 %)
•Egenkapitalavkastning: 10,5 % (12,1 %)
•Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 27,9 (kr 30,5)
•Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 18,5 % (17,8 %)
•12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overføring til kredittforetak: 6,8 % (4,1 %)
•12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overføring til kredittforetak: 16,9 % (6,0 %)
•12 mnd. innskuddsvekst: 7,4 % (7,3 %)
•Innskuddsdekning: 82,0 % (80,5 %)


Kontaktpersoner:

Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen – 911 98 211
Viseadm. dir/Investorkontakt: Lillian E. Lundberg – 480 44 469

  Emner

  Kategorier

  Regions


  SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank som er i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Vi driver med bank og eiendomsmegling, og hovedkontoret vårt ligger på Høyda i Rygge. Konsernet har, med sine datterselskaper, 208 årsverk, og vi er lokalisert med 6 bankkontorer og 7 eiendomsmeglerkontorer i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Askim, Vestby og Drøbak. Konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter følgende datterselskaper; EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS (100 %) og NEKOR Gårdselskap (100 %)

  Pressekontakt

  Arild Bjørn Hansen

  Arild Bjørn Hansen

  Pressekontakt Administrerende direktør Pressekontakt 911 98 211
  Lillian Edvardsen Lundberg

  Lillian Edvardsen Lundberg

  Pressekontakt Viseadministrerende direktør/CFO Investorkontakt 480 44 469
  Heidi Erøy Hansen

  Heidi Erøy Hansen

  Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt 971 14 015

  Velkommen til SpareBank 1 Østfold Akershus!

  SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank, i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Hovedkontoret vårt ligger på Høyda i Rygge og konsernet har, med sine datterselskaper, 199 årsverk. Vi er lokalisert med 7 bankkontor og 9 eiendomsmeglerkontor i vårt markedsområde.

  SpareBank 1 Østfold Akershus
  Varnaveien 43 E
  1500 Moss
  Norway