Gå videre til innhold
Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus
Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus

Pressemelding -

STØ KURS I KRISETIDER – SOLID OG LØNNSOM

SpareBank 1 Østfold Akershus leverte et resultat før skatt i første halvår på 204,3 mill. kr (277,9 mill. kr). Sammenlignet med fjoråret er resultatet preget av økning i rentenetto, urolige finansmarkeder og økte tap. Fjorårstallene er positivt påvirket av forsikringsfusjonen som resulterte i Fremtid. Resultat av ordinær drift før tap ble på 181,4 mill. kr (151,6 mill. kr) og etter tap på 151,4 mill. kr (154,8 mill. kr). Egenkapitalavkastningen ble på 9,9 % (14,7 %) og ren kjernekapitaldekning på 17,6 % (16,2 %).

- Vi ser tilbake på en ekstraordinær periode, hvor vi leverer et godt resultat bygget på solid underliggende drift og sterkt kundefokus, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus.


Kundene skal føle trygghet

I en periode som har vært, og fortsatt er, preget av usikkerhet for mange, har vi ekstra stort fokus på god tilgjengelighet og god informasjon til våre kunder. Løpende koronainfo til kundene, har sammen med gode digitale banktjenester bidratt til at de aller fleste har kunnet håndtere hverdagsøkonomien på en enkel og grei måte. Samtidig registrerer vi at det også er mange som har ønsket en ekstra prat med banken sin de siste månedene.

Under de mest hektiske ukene av pandemien hadde vi en betydelig økning i antall henvendelser som hovedsakelig ble ivaretatt av vårt eget kundesenter. En del benyttet seg også av muligheten for personlig rådgivning med timeavtale ved våre lokale bankkontor.

Det har vært viktig for oss å være tilstede med tett oppfølging, gode råd og hjelpetiltak for tøffe tider. Raske rentekutt, god informasjon, mulighet for avdragsutsettelser og formidling av statsgaranterte likviditetslån til næringslivet, har vært viktige lettelser og hjelpetiltak i en periode som har vært krevende for mange av våre kunder.

En egen koronastøtte på hele 6 millioner kroner ble også meget godt mottatt da alle regionens lag, foreninger og kulturliv fikk muligheten til å søke støtte i våres.

-Heldigvis er dedikerte medarbeidere klare til å hjelpe aldri langt unna i en lokal bank, og denne våren har vi nok en gang fått testet og bekreftet at vår forretningsmodell som kombinerer fysisk, lokal og digital betjening står seg bra i en tid hvor mye gjerne handler om digitalisering, sier Arild Bjørn Hansen.


Flere lyspunkter

Etter nedstengningen 12. mars, var det det gledelig å registrere at hjulene kom relativt raskt i gang igjen da samfunnet gradvis åpnet opp før sommeren. Arbeidsledigheten avtok, boligmarkedet ble friskmeldt i løpe av mai og juni, og hyttemarkedet har som forventet kommet meget godt ut av situasjonen med økt innenlands-turisme.

Etter en krevende vår, var kundehenvendelser om avdragsutsettelser tilbake på normalnivå mot slutten av 2. kvartal. Bedriftsmarkedet har stabilisert seg, noe som også speiles av lave tap og få konkurser i regnskapet.

Vår region har også hatt en klar fordel gjennom at næringslivet ikke har vært særlig tuftet på reiseliv, samt eksponering mot olje/offshore. Uker med begrensede reisemuligheter og tilnærmet ingen grensehandel, har også bidratt positivt for den lokale handelsstanden.


God utlånsvekst og rekordpågang av nye lånekunder

Det er tøff konkurranse i markedet, hvor vi opplever rekordstort antall lånehenvendelser fra nye privatkunder. I perioden april-juli har vi hatt en økning på 54 % på lånesøknader mot samme periode i fjor. I juni var økningen hele 77 % mot samme periode i fjor.
Juni 2020 var med det vårt høyeste antall lånesøknader noensinne. Utlånsveksten innen privatmarkedet hittil i år ble på 3,2 %, og siste 12 måneder ble veksten på 6,4%.

I boligmarkedet tar EiendomsMegler 1 markedsandeler gjennom økt omsetning på 6% sammenliknet med fjorårets kvartal. Omsetningsfallet som skjedde i kjølevannet av koronautbruddet hentet seg raskt inn igjen sammenlignet med 2019 tall. I tillegg har vi hatt et stort fokus både i banken og hos EiendomMegler 1 på å opprettholde fullgode tjenester under hele krisen.

Dette lover godt for høsten hvor vi er optimistiske til at et stabilt og relativt forutsigbart boligmarked vil prege det kommende halvåret.

I bedriftsmarkedet er det gledelig å registrere at det siste kvartalet har vært preget av mange nyinvesteringer og påbegynte større byggeprosjekter (som er innvilget på forskjellige tidspunkt) blant våre næringslivskunder. Den økte aktiviteten har bidratt til at banken har opplevd en solid utlånsvekst 10 ,5% hittil i år og på 15,4% for siste 12 måneder for bedriftsmarkedet.

Det er vanskelig å vite sikkert hvordan koronapandemien vil påvirke samfunnet og hverdagen vår fremover, men vi har stått sammen med regionen i tykt og tynt i snart 200 år, og vi vet 100% sikkert at koronapandemien ikke endrer på dette. Vi har dyktige folk, vi er godt rustet, og vil følge utviklingen nøye.

-Kundene kan være trygge på at de får hjelp av oss selv om de skulle havne i en økonomisk krevende situasjon. Det å bry seg om kundene og regionen er en viktig del av vårt verdigrunnlag og samfunnsoppdrag som regional sparebank. Vi står sammen gjennom krisen, og vi skal videre sammen, avslutter Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør for SpareBank 1 Østfold Akershus.

Nøkkeltall hittil i år (fjoråret i parentes):

  • Resultat etter skatt: 171,9 mill. kr (239,4 mill. kr)
  • Rentenetto inkl. kredittforetak: 257,2 mill. kr (228,9 mill. kr) / 1,51 % (1,43 %)
  • Tapsprosent inkl. kredittforetak: 0,10 % (-0,01 %)
  • Egenkapitalavkastning: 9,9 % (14,7 %)
  • Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 13,0 (kr 18,1)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 17,6 % (16,2 %)
  • 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overføring til kredittforetak: 6,4 % (4,2 %)
  • 12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overføring til kredittforetak: 15,4 % (2,7 %)
  • 12 mnd. innskuddsvekst: 3,5 % (15,0 %)
  • Innskuddsdekning: 81,9 % (83,8 %)

Kontaktpersoner

Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen – 911 98 211

Viseadm. dir/Investorkontakt: Lillian E. Lundberg – 480 44 469

Emner

Tags

Regions


SpareBank 1 Østfold Akershus er en selvstendig regional sparebank som er i allianse med flere andre sparebanker gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Vi driver med bank og eiendomsmegling, og hovedkontoret vårt ligger på Høyda i Rygge. Konsernet har, med sine datterselskaper, 208 årsverk, og vi er lokalisert med 6 bankkontorer og 7 eiendomsmeglerkontorer i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Askim, Vestby og Drøbak. Konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter følgende datterselskaper; EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS (100 %) og NEKOR Gårdselskap (100 %)