Gå videre til innhold
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS

Pressemelding -

Solid resultat for SpareBank 1 Gruppen i 2020

SpareBank 1 Gruppen leverte et resultat på 1.817 millioner kroner i 2020, noe som var en resultatforbedring på 236 millioner kroner sammenlignet med 2019.

– 2020 ble et bra år for SpareBank 1 Gruppen, til tross for en krevende start på året og et underskudd i 1. kvartal. Betydelig bedring i underliggende drift i våre forsikringsselskap er en viktig forklaring på resultatfremgangen. Fremtind Forsikring konsern bedret sitt forsikringsresultat med over 1 milliard kroner fra 2019 til 2020, sier Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS.

Svært godt forsikringsresultat

Fremtind Forsikring konsern*  rapporterer et resultat før skatt på 1.506 (585) millioner kroner. Avviklingsgevinster på 345 millioner kroner, samt lave skadeprosenter for hovedbransjene privatmarked Hus og privatmarked Bil, bidrar til et svært godt forsikringsresultat på 1.091 (-24) millioner kroner. I 2020 utgjorde storskader (hendelser over 10 mill.) 318,4 millioner kroner (3,4 % av opptjent premie) mot 172 millioner året før (2,0 % av opptjent premie).

- 2020 har satt oss på prøve. Vi har blant annet kommet ut i full distribusjon i DNB, vi har etablert Fremtind Livsforsikring og fisjonert inn porteføljer fra både SpareBank 1 og DNB, vi har forberedt store kostnadsreduksjoner og bygget nye systemer. Samtidig har vi håndtert 110 000 reisesaker for kunder som ble rammet av korona-situasjonen – alt fra 1 000 hjemmekontor. Med det tragiske leirskredet på Gjerdrum ved årets slutt ble vi også minnet om samfunnsoppdraget vårt – å være der når det trengs, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

- At vi gjennom et slikt år likevel klarer å levere så sterke resultater sammen med distributørene våre, viser hvilken kraft som ligger i konseptet «forsikring i bank», sier Grotmoll.

Brutto skadeprosent for Fremtind konsern er redusert fra 70,8 prosent i 2019 til 67,4 % prosent i 2020. Skredet i Gjerdrum i romjulen påvirker skadeprosenten totalt med 1,2 prosentpoeng, hvorav hovedtyngden knytter seg til naturskadeordningen og utgjør 124,3 millioner kroner. Videre er det en relativt høy skadeprosent på reiseforsikring grunnet covid-19, og i 2020 utgjør disse skadene 4,1 prosentpoeng. Bokførte finansinntekter i 2020 var 417 (609) millioner kroner.

Bestandspremien for Fremtind Forsikring AS økte med 654 millioner kroner i 2020, noe som tilsvarer en årlig vekst på 7,2 prosent. Veksten på bedriftsmarkedet har vært høyere enn i tidligere perioder.

Godt resultat i 2020, med positive resultatbidrag fra alle resultatelementer

SpareBank 1 Forsikrings* resultat før skatt på 298 millioner kroner drives av god utvikling i underliggende drift, med positive bidrag fra alle resultatelementer. Selskapet hadde i 2020 et risikoresultat på 71 millioner kroner og et administrasjonsresultat på 17 millioner kroner. Renteresultatet ble 5,1 millioner kroner, og manglende avkastning for å dekke garantert rente ble hovedsakelig dekket ved bruk av 85,5 millioner kroner av tilleggsavsetninger. Kursreguleringsfondet var 2.806 millioner kroner ved utgangen av desember, noe som var en økning på 480 millioner kroner siden årsskiftet.

Forvaltningskapitalen økte med 13,4 % i 2020, og utgjorde 73,703 millioner kroner per 31.12.20. Eiendeler tilknyttet forsikringer med investeringsvalg var 43.573 millioner kroner, med en vekst i 2020 på 21,6 %.

- Til tross for pandemi og volatile finansmarkeder leverer SpareBank 1 Forsikring et godt resultat i selskapets første driftsår med nåværende produktportefølje. Vi er godt fornøyd med den underliggende lønnsomhetsutviklingen og den gode porteføljeveksten på selskapets satsningsområder. SpareBank 1 Forsikring har markedets mest tilfredse tjenestepensjonskunder, og i 2020 har vi fortsatt å levere god avkastning på kundenes pensjonsmidler, samtidig som verdiskapningen i pensjonsproduktene er styrket for selskapets eiere, sier leder for SpareBank 1 Forsikring AS, Wenche Margaretha Seljeseth.

ODIN Forvaltning fikk et resultat før skatt på 132 (95) millioner kroner. Ved utgangen av desember var forvaltningskapitalen 81milliarder kroner, noe som er en økning på 16 milliarder kroner fra desember i fjor. God nettonytegning hittil i år (3milliarder kroner) og økning i forvaltningskapitalen, bidrar til at ODIN Forvaltning leverer et resultat som er nesten 39 % bedre enn i 2019.

SpareBank 1 Factoring har noe volumnedgang som følge av koronakrisen, og leverer et resultat før skatt på 71 (78) millioner kroner, som er en nedgang på 9,8 % mot fjoråret.

Modhi konsern fikk et resultat på 20 (64) millioner kroner. Det ble foretatt en nedskrivning av porteføljene i 1. kvartal på 58 millioner kroner som følge av koronakrisen. Selskapet har god underliggende drift og bedre innfordring enn forventet. Resultatene er preget av oppstartskostnader i Finland og Sverige. Tredjepartsinkasso inntekter tar seg opp, og utviklingen hittil i år har vært bedre enn forventet i lys av korona.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt på -16 (-30) millioner kroner. SpareBank 1 Spleis har per desember aktivert 25 169 spleiser, og det ble totalt innsamlet 232 millioner kroner i 2020, mot 99 millioner kroner i 2019.

*Personrisikoproduktene fra DNB Livsforsikring AS og SpareBank 1 Forsikring AS ble overført 1. januar 2020 til Fremtind Livsforsikring AS. Tall for 2019 er ikke omarbeidet og tallene er derfor ikke sammenlignbare.

Related links

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466
Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993
SpareBank 1