Gå videre til innhold
Enten du er historieinteressert eller ikke, åpner «Historiske vandreruter» opp for spennende oppdagelser for turgåere. Prosjektet får støtte til aktiviteter og formidling spesielt for barn og unge. (Foto: Foto Louise Brunborg-Næss)
Enten du er historieinteressert eller ikke, åpner «Historiske vandreruter» opp for spennende oppdagelser for turgåere. Prosjektet får støtte til aktiviteter og formidling spesielt for barn og unge. (Foto: Foto Louise Brunborg-Næss)

Nyhet -

Fra trenerutvikling til historiske vandreruter – 30 prosjekter får støtte

136,3 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på 30 prosjekter.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor formålsområdene:

  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Idrett og lek

Følgende prosjekter får støtte:

NATUR OG FRILUFTSLIV

Kunnskap om astronomi og naturfag: På Solobservatoriet på Harestua lærer barn og unge om astronomi og naturfag gjennom skolebesøk og leirskoleopphold. Nå planlegges en utbygging med blant annet et planetarium, overnattingsplass til skoleklasser og rom for utstillinger. Til prosjektet får Solobservatoriet 20 millioner kroner.

Dykkernes ryddeaksjon: Med stor dugnadsinnsats har dykkeklubber de siste årene gjennomført ryddeaksjoner for å fjerne søppel og spøkelsesredskap under vann, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette arbeidet skal nå videreføres i en ny treårsperiode og Norges Dykkeforbund får 10 millioner kroner til gjennomføringen. 

Ryddedugnader: Hold Norge Rent engasjerer frivillige til opprydning av søppel blant annet gjennom den årlige Strandryddeuka. Nå ønsker de å tilrettelegge for økt dugnadsinnsats og å utvide arbeidet med opprydding av marint avfall i hele Norge. Til dette arbeidet får de 3,325 millioner kroner.

Formidling om havforskning: Som en del av et forskningsprosjekt skal studenter fra Universitetet i Bergen seile med stiftelsen Statsraad Lehmkuhl i Stillehavet. Her vil de også bidra til et formidlingsopplegg til skoleklasser ved utvalgte ungdoms- og videregående skoler. Universitetet får 1,03 millioner kroner til formidlingsprosjektet om havets tilstand og de viktigste bærekraftutfordringene knyttet til verdenshavene. 

Fossiler til formidling av økosystemet: Naturhistorisk museum ønsker å lage en vegg med fossiler som skal formidle kunnskap om økosystemet og hvordan artene er avhengig av hverandre for å overleve. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere finansiert fossiler fra samme periode til museet, og nå får Universitetet i Oslo 945.000 kroner til fossilveggen.

Undervisning om bærekraft: Norges innsamlingsråd ønsker å bidra til at barn og unge får en bedre og mer praktisk forståelse av hva bærekraft er. De skal i gang med en pilot på et undervisningsopplegg med utgangspunkt i læringsmålene for bærekraft i Kunnskapsløftet, og får 900.000 kroner til pilotprosjektet i samarbeid med Nordic Screens.

Laksetrapp: Næs Jernverksmuseum forvalter landets best bevarte jernverksanlegg og driver forskning og formidling innen hele det jernverkshistoriske fagfeltet. På anlegget er det bygget en fiskepassasje som gjør det lettere for fisken å finne veien videre opp forbi Hammerdammen. Museet får nå 425.256 kroner til videreutvikling av laksetrappen.

Orienteringskart: MapAnt er et automatisk genererte orienteringskart over hele Norge, basert på data fra Statens Kartverk og laserskanning fra fly. Dette gir kart med høy detaljeringsgrad, spesielt når det gjelder stup, skrenter og tett vegetasjon. Til videreutvikling av MapAnt får Norges Orienteringsforbund 370.000 kroner.

NÆRMILJØ OG KULTURARV

Langsiktig satsing på tradisjonshåndverk: Satsingen «Håndverksløftet» har som mål å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdiene av tradisjonshåndverk. Gjennom dette løftet skal flere barn og unge få bli kjent med ulike håndverkstradisjoner og talenter får muligheten til å utvikle seg innen ulike fag. Talent Norge skal stå for talentsatsingen og får nå 14,2 millioner kroner til dette.

Styrke fritidsklubbene og de unges medvirkning: Ungdom og Fritid (UoF) er landsforeningen for fritidsklubber over hele landet. I prosjektet «Med ungdom som ressurs» skal de sette i gang idéverksteder og kurs for å stimulere ungdommene til å skape aktiviteter på klubbene. For å muliggjøre prosjekter som kommer ut av idéprosessene settes det av «straksmidler». UoF skal samarbeide med en rekke aktører, som UKM Norge og Det Europeiske Wergelandssenteret (EWC). De får 9,5 millioner kroner til prosjektet som skal gå over 3 år.

Lokalhistorie til skoleelever: Gjennom prosjektet «Lokalhistorie i skolesekken» har Landslaget for lokalhistorie inspirert og støttet historielag over hele landet til å formidle lokal kulturarv til barn og unge. Tematikken er vid og spenner fra krigshistorie, gammeldags skole, seterdrift, industrihistorie og mye mer. Nå får de 3,6 millioner kroner til å videreføre arbeidet i «Til ungdommen», der historielag over hele landet kan få støtte til prosjekter for elever i ungdomsskolen eller videregående skoler.

Historiske vandreruter for barn og unge: Riksantikvaren og Den Norske Turistforening samarbeider om prosjektet "Historiske vandreruter". Til nå er 14 vandreruter blitt tilrettelagt og merket, med støtte fra blant annet Sparebankstiftelsen DNB. Nå tildeles prosjektet 3,27 millioner kroner til aktiviteter, formidling og opplegg i Den kulturelle skolesekken for barn og unge. 

Redusere utenforskap: PitStop Norge er en sosial entreprenør som har utviklet et livsmestringsprogram for å inkludere ungdom som har falt utenfor skole eller jobb. Programmet har eksistert i Bergen siden 2016. Nå skal PitStop Oslo etableres, og til dette tildeles de 3 millioner kroner. Programmet skal inkludere inntil 100 ungdommer hvert år i fire år.

Demokratiskole: Ungdomsparlament dannes av representanter fra ulike kommuners ungdomsråd. Ungdommene blir kjent med aktuelle samfunnsspørsmål, får kursing i politikkutforming og retorikk og får erfaring med demokratiske beslutningsprosesser. I etterkant kan de søke om såkornsmidler for å sette i gang prosjekter i sin kommune. Fundatum, som står bak programmet, tildeles nå 1,88 millioner kroner til å gjennomføre Ungdomsparlamentet. De har også tidligere fått tildeling til programmet fra Sparebankstiftelsen DNB.

Integrering av flyktninger og innvandrere: Den sosiale entreprenøren Digna jobber for økt integrering av flyktninger og innvandrere. Gjennom en digital læringsplattform skal de bidra til økt informasjon om arbeidslivet i Norge og gi den enkelte tro på egne evner og muligheter, slik at de raskere kan komme seg i arbeid. Til utvikling av læringsplattformen tildeles de 857.000 kroner.

Talekonkurranse: «Ta ordet!» er et undervisningsopplegg for videregående skoler og en talekonkurranse utviklet av Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen. Lærere fra deltagende skoler kurses i retorikk og talekunst, undervisningsmateriell og kompetanse brukes i undervisningen og det avholdes en talekonkurranse på skolene. Skolevinnerne samles til retorikkworkshop og semifinale. Seks finalister går videre og til slutt kåres vinneren i Universitetets aula. UiB tildeles 750.000 kroner til gjennomføringen av «Ta ordet!» for 2021.

Økt kompetanse om demokratiet og menneskerettighetene: Med prosjektet «Human Rights Lens» skal ungdommer fra videregående skoler fra ulike steder i landet reflektere rundt menneskerettslig og demokratisk tematikk relatert til eget nærmiljø, gjennom workshops, fotografering og medvirkning i lokale fotoutstillinger. Menneskerettighetsakademiet får 674.588 kroner til prosjektet.

Løsninger for å bedre barn og unges livskvalitet: Impact StartUp gjennomfører to «akseleratorprogrammer» i året hvor sosiale entreprenører får mulighet til å jobbe tett med forretningsutviklere, tilegne seg ny kunnskap og bygge nettverk. Høstens program er viet de som jobber med løsninger for å bedre barn og unges livskvalitet. Impact StartUp får 500.000 kroner til gjennomføringen av akseleratorprogrammet denne høsten. 

Pilotprosjekt for nærmiljøhus: Den fredede Biermannsgården på Sagene i Oslo fra 1700-tallet ble i sin tid testamentert bort og eies av De Biermannske Legater, med plikt til at det skal drives barne- og ungdomsarbeid her. Skoler og andre institusjoner for barn har holdt til her gjennom årene. Flere aktører, deriblant SoCentral, Økologisk Norge og Drivhuset, har gått sammen om et pilotprosjekt med mål om at Biermannsgården skal bli et nærmiljøhus fylt av aktiviteter for barn og unge. Til prosjektet får de 488.000 kroner. Sparebankstiftelsen DNB har også tidligere støttet prosjektet.

IDRETT OG LEK

Økt mangfold innen idrett og kultur: Olympiatoppen og Talent Norge skal sammen jobbe for å få frem gode rollemodeller og ledere, og skape en kultur som skal bidra til en bedre kjønns- og minoritetsbalanse i idrett- og kultursektoren. Talent Norge tildeles 20 millioner kroner til prosjektet med mål om å bidra til økt mangfold innen kultur og idrett.

Basket som inkluderende fritidsaktivitet: Norges Basketballforbund har med «Inklubasket» skapt lavterskel aktivitetstilbud for barn og unge som også når de som vanligvis ikke deltar på en fritidsaktiviteter. Tilbudet foregår på skolene hvor barna går, rett etter skoletid. Stiftelsen har allerede støttet prosjektet over flere år, og nå får Basketballforbundet 3,6 millioner kroner til videreføring av «Inklubasket» i tre år til

Trygg i vann: Redningsselskapet skal undervise i livredning utendørs over hele landet i samarbeid med lokale skoler. Til dette har de behov for utstyr, som klassesett av våtdrakter, hansker, redningsvester og annet materiell. Redningsselskapet får 3.373.540 kroner til utstyr til opplæring i livredning.

Senter for paraidrett: På Ranheim i Trondheim etableres landets første senter for paraidrett. Her skal det tilrettelegges for rekruttering og utvikling av idrettstilbud for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Trøndelag Idrettskrets får 1,5 millioner kroner til utvikling av Norges første senter for paraidrett.

Trenerutvikling bordtennis: Norges Bordtennisforbund setter i gang tiltak for å sørge for at flere ungdommer vil holde på lenger med idretten. Til trenerutviklings- og rekrutteringsarbeidet får Bordtennisforbundet 1,48 millioner kroner.

Utvikling av unge ishockeydommere: Norges Ishockeyforbund skal satse på å utvikle unge dommere i klubbene, og sørge for at de ivaretas med utlånsutstyr. Ishockeyforbundet får 447.425 kroner til satsingen

Bærekraft og idrett: Norges Idrettshøgskole starter opp studier innen bærekraft og idrett denne høsten. Nå vil de sørge for at også de som allerede har etablerte jobber eller verv innen idretten skal kunne ta studiet på deltid, få kunnskap om bærekraft og ta dette med videre ut i den enkelte idretten eller organisasjonen. Til dette får Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité 120.000 kroner.

KUNST OG KULTUR

Gjenskaper Astruptunet: Nikolai Astrup var en kunstner som skapte nesten all sin kunst i Jølster. Et omfattende kartleggingsarbeid av vegetasjonen har gitt kunnskap om hva som fantes i hagen da han bodde på Astruptunet. Sunnfjord kommune får nå 24,3 millioner kroner til å rehabilitere hagen og restaurere tunet til et kunstnerhjem-museum som fremstår slik det var da Astrup levde og virket der. Stiftelsen tildelte også 10 millioner kroner til prosjektet våren 2020.

Klassisk musikkopplevelse for barn og unge: Det utvikles en audiovisuell opplevelse i Hunderfossen familiepark, basert på klassisk musikk. Dette blir både underholdning og en tverrkunstnerisk opplevelse som stimulerer sansene og inviterer til medskaping. Musikkpedagogene Norge tildeles 5 millioner kroner til utviklingen. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere støttet produksjonen av «Musikkfabrikken» som den audiovisuelle opplevelsen baseres på.

Kunstnere som formidlere av kunsten: Kunsthallene i Norge skal gjennomføre et kunstnerledet formidlingsopplegg som skal turnere de norske kunsthallene. Prosjektene på hver institusjon skal ta utgangspunkt i stedet og lokalsamfunnet, og publikum blir med både i kunstnerisk produksjon og i utformingen av formidlingen. Kunsthallene i Norge får 500.000 kroner til formidlingsopplegget.

Oppdatering av miljøhåndbok for arrangører: Norske Konsertarrangører (NKA) har i samarbeid med Øyafestivalen utviklet en miljøhåndbok for arrangører. Denne skal oppdateres til en ny nettutgave tilpasset både små og store kulturarrangementer. Til dette får NKA 300.000 kroner.

Emner

Pressekontakt

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Marcus Holven Christensen

Marcus Holven Christensen

Pressekontakt Ansvarlig for Verdens Kuleste Dag +47 928 19 077

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway