Gå videre til innhold
Flere organisasjoner får støtte til skolehager og andre dyrkeprosjekter denne våren. Tokerudåsen Boligsameie driver urban dyrking på Stovner i Oslo. Nå får de støtte til å utvide dyrkeområdet. (Foto: Katrine Lunke)
Flere organisasjoner får støtte til skolehager og andre dyrkeprosjekter denne våren. Tokerudåsen Boligsameie driver urban dyrking på Stovner i Oslo. Nå får de støtte til å utvide dyrkeområdet. (Foto: Katrine Lunke)

Pressemelding -

Sparebankstiftelsen DNB med rekordstore tildelinger

Denne våren tildeler Sparebankstiftelsen DNB 405,9 millioner kroner fordelt på 578 store og små prosjekter.

Stiftelsen mottok 1328 søknader innen fristen 1. februar. 42 prosent av disse mottar støtte, noe som er en rekordhøy andel.

De tildelte beløpene varierer fra 10.000 kroner til 100 millioner kroner. Det høyeste beløpet er den største tildelingen i stiftelsens historie, og ble gitt Olympiatoppen som bidrag til nytt nasjonalt toppidrettssenter.

Sparebankstiftelsen DNB eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene er stiftelsens viktigste inntektskilde. Koronasituasjonen og myndighetenes utbytterestriksjoner gjorde at DNB ikke kunne utbetale utbytte i 2020. Flere store søknader ble derfor enten satt på vent eller innvilget med et redusert beløp.

Etter lettelser i utbytterestriksjonene kunne DNB i mars i år betale ut 8,40 kroner per aksje som utbytte for 2019. Dermed har stiftelsen økonomisk grunnlag for å ta igjen etterslepet av store saker fra i fjor, og dette bidrar til det rekordhøye beløpet som tildeles i denne søknadsrunden.

Disse får støtte nå

Størsteparten av tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til enkelte landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som bidrar til engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

- Vi er imponert over alle prosjektene som settes i gang av gode krefter til beste for samfunnet, og for at barn og unge skal trives i nærmiljøet. Det er svært varierte og gode tiltak som nå får støtte. Vi gleder oss til å følge alle prosjektene fremover, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Denne våren gis det tildelinger til blant annet fritidsaktiviteter for barn og unge, utstyr til idrett og friluftsliv, brygger og badeanlegg, lys og lydutstyr, kunstprosjekter, talentutvikling, instrumenter, oppgradering av grendehus og merking av stier.

Mange søker om støtte til leke- og aktivitetsplasser i nærmiljøet og skolegården, og nå får 27 lekeplasser og 16 skolegårdsprosjekter tildelinger på til sammen 6,2 millioner kroner.

Idrettslag og andre idrettsorganisasjoner er normalt den største mottakeren av støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og det gjelder også denne våren. Av andre mottakere kan nevnes museer, vel og borettslag, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere og 4H, kommuner, musikkorps, teatre og grendelag.

Nye muligheter fremover

Neste søknadsfrist er 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no


Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med 7,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Pressekontakt

André Støylen

André Støylen

Administrerende direktør +47 950 69 536
Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway