Gå videre til innhold
Representanter for de 11 organisasjonene som får støtte var samlet til en overrekkelse i Nobels Fredssenter torsdag 27. juni. Fredssenteret er en  av de som nå får støtte til å styrke unges deltakelse i demokratiet. (Foto: Terje Skåre)
Representanter for de 11 organisasjonene som får støtte var samlet til en overrekkelse i Nobels Fredssenter torsdag 27. juni. Fredssenteret er en av de som nå får støtte til å styrke unges deltakelse i demokratiet. (Foto: Terje Skåre)

Pressemelding -

​ Vil styrke unges deltakelse i demokratiet

Sparebankstiftelsen DNB markerer starten for et nytt satsingsområde som skal bidra til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten. I den første runden tildeles 9,5 millioner kroner til 11 ulike prosjekter.

- For å ta vare på og videreutvikle demokratiet, er vi avhengig av at unge mennesker engasjerer seg. Sparebankstiftelsen DNB vil støtte tiltak som skaper engasjement om hvordan samfunnet skal være og hvilken fremtid vi ønsker å bygge. Dette vil bli et stadig viktigere område for oss fremover, sier André Støylen, administrerende direktør i sparebankstiftelsen DNB.

Oppfordrer flere til å søke støtte

- Mange organisasjoner har til felles at de er opptatt av å inspirere unge til samfunnsengasjement, kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen. Vi oppfordrer organisasjoner til å samarbeide på tvers av ulike temaer, sier Støylen.

Sparebankstiftelsen DNB oppfordrer flere til å søke, og vil støtte tiltak som:

  • Bevisstgjør og engasjerer ungdom i demokrati og ytringsfrihet.
  • Inspirerer unge til samfunnsengasjement og medvirkning i den offentlige samtalen.
  • Gir unge mer kompetanse i kildekritikk og kritisk tenkning.
  • Skaper forståelse for meningsforskjeller og ulikheter
  • Bekjemper netthets og hatretorikk som truer ytringsfriheten og den åpne og frie samfunnsdebatten.

Følgende prosjekter tildeles nå støtte:

Demokrativerksted for ungdom på Utøya

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) holder Demokrativerksted på Utøya, et opplæringstilbud for ungdom som er aktive i sitt lokalsamfunn. Her reflekterer de over hva demokrati betyr, trusler mot demokratiet i dag og hva de selv kan gjøre for å verne om demokratiet. Etter samlingene reiser de tilbake til sine lokalsamfunn og engasjerer andre ungdom. EWC får i overkant av 4 millioner kroner til demokrativerksted på Utøya.

Erfaringer fra Grini fangeleir som utgangspunkt for refleksjon rund demokratiske verdier

Mange som vokser opp i Norge i dag tar demokratiet for gitt, derfor vil Grinimuseet legge til rette for at unge reflekterer rundt demokratiske verdier, dilemmaer og personlige valg. De vil utvikle VR-spillet «Valgets kval» hvor spilleren vil oppleve å være i tidligere Grini fangeleir og føle hendelsene på kroppen. Målet er at spillet skal bidra til å styrke de unges syn på viktigheten av å ta vare på de demokratiske verdiene for fremtiden. Til det digitale lærespillet får Museene i Akershus (MIA) 1,25 millioner kroner.

Økt ungt, lokalt politisk engasjement

Fundatum er en ideell stiftelse som jobber med lederutvikling og kompetansebygging for ungdom og unge voksne. De skal etablere Ungdomsparlamentet for å utvikle ungt, lokalt politisk engasjement. Her vil representanter fra Ungdomsråd fra kommuner på Østlandet få kompetanse og diskutere samfunnsspørsmål, og få erfaring med demokratiske beslutningsprosesser. I etterkant kan ungdomsrådene søke om såkornsmidler for å sette i gang lokale prosjekter de brenner for. Til Ungdomsparlamentet får Fundatum 1 million kroner.

Vil få flere unge engasjert i samfunnsdebatten

Randsfjordmuseet og Valdresmusea skal gjennomføre prosjektet «Ung i debatten». Med mål om økt samfunnsengasjement og deltakelse samfunnsdebatten blant unge, skal de tilby kursing i argumentasjons- og skriveteknikk, tilrettelegge for debatter og gjennomføre kronikk-konkurranser. Prosjektet skal ledes av museene i samarbeid med lokalavisene, skoleelever og ungdom fra fritidsklubbene. Til prosjektet får museene 960.000 kroner.

Refleksjon rundt verdiene som skaper gode samfunn

Menneskerettighetsakademiet jobber med å utvikle demokratisk kompetanse og økt respekt for menneskerettighetene. De har laget utstillingen «Den nye planeten», med støtte fra Kulturrådet og Fritt Ord, som gir innblikk i hvilke verdier som skaper gode samfunn, gjennom tankene til enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Nå får Menneskerettsakademiet 602.000 kroner til vandreutstilling på 15 ulike steder på Østlandsområdet og utvikling av undervisningsmateriell til utstillingen.

Nettravner i kampen mot netthets

Organisasjonen No hate jobber for å bekjempe hatefulle ytringer på nett. De skal organisere Nettravner som tar del i nettdiskusjoner. Målet er å gjøre internett til et trygt sted å være i oppveksten og forhindre at folk trekker seg fra det offentlige ordskiftet som følge av hatytringer. Nettravnene skal organiseres i samarbeid med foreldre, skoleverket og politiet. No hate får 400.000 kroner til opplæring og informasjonsmateriell for å lære opp frivillige Nettravner.

Skal engasjere barn til å medvirke til demokrati med utgangspunkt i journalistikk og dikting

Vinje-senteret planlegges å stå ferdig til neste år som et senter for journalistikk og skjønnlitterær prosa. Her planlegges en basisutstilling, som også skal tilpasses barn og unge. Kombinasjonen dikting og journalistikk skal inspirere flere barn og ungdom til aktiv deltakelse i demokratiet. Nynorsk Kultursentrum får 400.000 kroner til arbeidet med utstillingen.

Blir bevisst på fordommer for å hindre intoleranse

På Interkulturelt museum på Grønland i Oslo vises utstillingen «Typisk dem» som handler om fordommer. Med utgangspunkt i utstillingen lages nå et pedagogisk opplegg der man analyserer hatytringer og fordomsfulle fremstillinger av mennesker i nyhetskanaler, kommentarfelt og sosiale medier. Videre øves deltakerne i å tenke kritisk rundt fordommer og får verktøy til å håndtere intolerante eller hatefulle ytringer i offentligheten. Oslo Museum har tidligere fått støtte til utstillingen, og får nå 320.000 kroner til det pedagogisk opplegget.

Unge med i planleggingen av utstilling på Eidsvoll 1814

Wergelands hus er et demokratisenter for unge ved Eidsvoll 1814. Nå fornyes huset til et oppdatert, levende og relevant kunnskapssenter om demokrati. I arbeidet med å fornye huset skal unge være med i planleggingen. Målet er en demokratisering av metodene de bruker i tilnærmingen til historiske og dagsaktuelle temaer. Til medvirkningsprosjektet i forbindelse med ny utstilling i Wergelands hus, får Norsk Folkemuseum 250.000 kroner.

Kursing i retorikk, og debattkonkurranse for ungdom

Portåsen, Herman Wildenveys barndomshjem, er et sted for nyskaping innen poesi og lyrikk. De ønsker å stimulere ungdom til å delta i den offentlige samtalen. Nå skal de sett i gang demokratiprosjektet DBATT, med søkelys på språket og retorikkens betydning for å utvikle demokratisk medborgerskap. Flere videregående skoler i Buskerud skal kurses i retorikk og møte hverandre i en debattkonkurranse. Buskerudmuseet, som drifter Portåsen, får 230.000 kroner til prosjektet.

Inspirerer ungdom til å bli aktive medborgere

I 2020 skal Nobels Fredssenter åpne en stor utstilling om Martin Luther King junior. Til dette skal de utvikle et undervisningsopplegg for skolegrupper i alderen 15 til 19 år. Borgerrettighetsbevegelsens kamp står fortsatt som et lysende eksempel på hvordan menneskers mot og utholdenhet kan endre et samfunn. For å gjøre stoffet aktuelt for elevene, vil de også trekke linjer til dagens situasjon og bruke aktuelle eksempler. Fredssenteret får 170.000 kroner til arbeidet med undervisningsopplegget.

Foto:

Representanter for de 11 organisasjonene som får støtte var samlet til en overrekkelse i Nobels Fredssenter torsdag 27. juni.

Fra venstre: Kristian W. Rantala fra Vinje-senteret, Liv Astrid Sverdrup og Toril Rokseth fra Nobels Fredssenter, Tor Abild, Gard Hongslo og Synne Rønning fra Fundatum, Anders Bettum og Gazi Özcan fra Interkulturelt museum, André Støylen fra Sparebankstiftelsen DNB, Bård Frydenlund fra Eidsvoll 1814, Jon Mihle fra Portåsen, Linn C. Lunder fra Sparebankstiftelsen DNB, Søren Aagaard Rasmussen fra Grinimuseet, Hans Philip Einarsen fra Randsfjordmuseet, Anne Marit Noraker fra Valdresmuseet, Lars Gudmundson fra Det Europeiske Wergelandsenteret, Per Olav Torgnesskar fra Grinimuseet, Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet, André Larsen Avelin fra Eidsvoll 1814, Ingrid Aspelund og Ana Perona-Fjeldstad fra Det Europeiske Wergelandsenteret og Trym Sibeko, 10. klassing og medlem av Sentralt ungdomsråd i Oslo.

Organisasjonen No hate har også fått tildeling, men var dessverre forhindret fra å være til stede.

(Foto: Terje Skåre)


Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

André Støylen

André Støylen

Administrerende direktør +47 950 69 536
Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Linn C. Lunder

Linn C. Lunder

Leder for Nærmiljø og kulturarv +47 928 10 052

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8,4 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Stiftelsen støtter prosjekter som bidrar til engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway