Pressemelding -

Foreslå kandidatar til Karl Evang- prisen 2010

Frist for innsending av søknad eller framlegg om kandidatar er 20. august 2010.

Prisen er på kr. 50 000.   Karl Evang-prisen vart oppretta som ein honnør til den tidlegare helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessa og arbeidet for folkehelsa og sosiale forhold som har tydning for denne.   Karl Evang-prisen for 2010 skal gå til ein person eller organisasjon som har gjort ein særleg innsats for å fremje

  • folkehelsa og sosiale forhold med tydning for denne
  • rettstryggleik og tryggleik i barnevernet, helse- og/eller sosialtenesta
  • opplysingsarbeid og medverknad i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosial- og/eller barnevernpolitiske spørsmål
Det er ingen føresetnad at vedkommande person eller organisasjon er knytt til barnevernet eller helse- og sosialtenesta. Det vert lagt vekt på at innsatsen er aktuell, men innsats over tid vil óg bli vurdert.
Prisen blir delt ut i samband med Helsetilsynet sitt årlege Karl Evang-seminar tirsdag 19.oktober. Seminar og prisutdeling finn stad på Høgskulen i Oslo. Seminaret er ope for alle og vert annonsert på Statens helsetilsyn si heimeside.    Komiteen som vel prisvinnar består av:
professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (leiar)
journalist Marie Rein Bore, Stavanger Aftenblad
professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim
høgskolelektor Elisabeth Brodtkorb, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo
seniorrådgjevar Sidsel Platou Aarseth (sekretær), Statens helsetilsyn.   Skriftleg søknad/framlegg kan sendast med ei grunngjeving av kandidaten sjølv eller andre personar og organisasjoner til:    evangprisen@helsetilsynet.no eller til:
Statens helsetilsyn
Avd. II
Postboks 8128 Dep
0032 Oslo. 4.5.2010

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Kontakter

Nina Vedholm

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 21529966