Pressemelding -

Risikobildet av norsk kreftbehandling

Ny rapport fra Statens helsetilsyn identifiserer risikoområder.

I dag gjør Helsetilsynet risikoanalyser av ulike områder av helsetjenesten. Å gjøre risikoanalyser i bare ett fylke eller én helseregion er ressurskrevende og viktige områder med fare for feil kan bli oversett. For å forbedre disse overvåkingsaktivitetene, har Statens helsetilsyn besluttet å gjennomføre risikoanalyser på nasjonalt nivå av diagnosegrupper eller medisinske fagområder.   Norsk kreftbehandling ble valgt til å være pilot. Med kreftbehandling tenkes hele omsorgskjeden med diagnostikk, behandling, oppfølging, lindrende og terminal behandling. Denne forenklede risikoanalysen av norsk kreftbehandling hadde som hovedmål å identifisere minst 15 av de viktigste uønskede hendelser/forhold i norsk kreftbehandling, og rangere disse i en risikomatrise.   Helsetilsynets forberedelser besto av litteratursøk nasjonalt og internasjonalt og gjennomgang av ulike datakilder om uønskede hendelser/forhold. Dette ble sammenstilt i et notat som beskrev 50 aktuelle, uønskede hendelser/forhold.   Notatet ble sendt deltakerne tre uker før et to dagers arbeidsseminar. Arbeidsseminaret ble valgt som arena for å bearbeide dataene og drøfte risikobildet. Det var 23 deltakere, 21 fagfolk med stor variasjon i faglige ståsteder både fra helseforetak og kommunehelsetjeneste, og to deltakere fra regionale foretak.   Gjennom en trinnvis prosess identifiserte arbeidsgruppen de 16 viktigste uønskede hendelsene / forhold i norsk kreftbehandling. Både under arbeidsseminaret og i kommentarer til rapportutkaste  fremkom stor konsensus om den risikomatrisen som ble satt opp.   -Risikoanalysen, sammenholdt med det informasjonsbildet Helsetilsynet har fra før, viser at risikonivået i norsk kreftbehandling er for høyt. Helsetjenesten bør bruke resultatene som underlag for å prioritere tiltak for å eliminere eller redusere mulige årsaker til risiko, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.   De fire viktigste risikoområdene som er påvist i denne analysen er utredningslogistikk (sendiagnostikk), informasjonsflyt, kontinuitet og komplikasjonsovervåkning. For noen uønskede hendelser/forhold er det behov for mer detaljert analyse av mulige årsaker. Utvikling av nye risikoindikatorer i kreftbehandling er også helt nødvendig for å kunne tallfeste og følge utviklingen bedre på mange risikoområder.

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Statens helsetilsyn driver tilsyn med barnevern- , sosial- og helsetjenestene.

Kontakter

Nina Vedholm

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 21529966