Pressemelding -

Arbeidskraftundersøkelsen, 1. kvartal 2010

Færre sysselsatte på heltid

Fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 ble antallet heltidssysselsatte
redusert med 21 000 personer. Den største nedgangen kom blant kvinner.

Sesongjusterte tall: økning i arbeidsledigheten

De arbeidsledige utgjorde i februar 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Dette
er opp 0,2 prosentpoeng fra november. Sysselsettingen holdt seg stabil. Når
AKU-tallene sesongjusteres, får vi bedre mulighet til å se den helt
aktuelle utviklingen i arbeidsmarkedet i stedet for å sammenligne med samme
kvartal året før. Sesongjusterte tall presenteres i en egen artikkel.

Av nedgangen i heltidssysselsatte var 14 000 kvinner og 7 000 menn viser
tall fra arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Nivået på deltidsansatte holdt
seg stabilt i samme periode. Det er personer som hadde en samlet avtalt
arbeidstid på 45 timer og mer i uka som sto for nedgangen.

Fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 ble den totale sysselsettingen
redusert med 20 000 personer, 16 000 av disse var kvinner. Antallet
midlertidig ansatte har holdt seg stabilt.

Det er industrinæringene som har opplevd størst nedgang i sysselsettingen.
Mellom 1. kvartal 2009 og 1. kvartal 2010 ble antallet sysselsatte redusert
med 20 000. Dette utgjør 7 prosent av de sysselsatte i industrien. I de
andre næringene var det i samme periode små endringer.

I 1. kvartal 2010 var det 14 000 færre enn i 1.kvartal 2009 som oppgav at
egen sykdom var årsak til fravær i hele referanseuken. I 1. kvartal 2010
var det totalt 89 000 personer som oppgav egen sykdom som bakgrunn til
fravær.

[Figur: Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte
tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1997-2010. 1 000]

Lavere yrkesaktivitet blant de unge

Yrkesaktiviteten (summen av sysselsatte og arbeidsledige) i Norge var 1.
kvartal 2010 på 71,8 prosent, en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra 1. kvartal
2009. Det er særlig den unge delen av befolkningen som merker nedgangen.
For alle aldersgruppene under 30 år har yrkesaktiviteten gått ned med 2-3
prosentpoeng i perioden 1. kvartal 2009-1. kvartal 2010. Også aldersgruppen
30-39 år hadde i samme periode en nedgang i yrkesaktiviteten.

Stadig flere langtidsledige

Antall arbeidsledige økte med 16 000 personer fra 1. kvartal 2009 til 1.
kvartal 2010. Økningen fordelte seg likt mellom kvinner og menn, og den kom
i form av flere langtidsledige. Andelen langtidsledige økte fra 19 prosent
i 1. kvartal 2008 til 32 prosent i 1. kvartal 2010. Langtidsledige er
definert som personer som har vært arbeidsledige i mer enn 26 uker. Av
totalt 95 000 arbeidsledige i 1. kvartal 2010 var 31 000 langtidsledige.

Arbeidsstyrken er summen av arbeidsløse og sysselsatte mellom 15 og 74
år. Mellom 1. kvartal 2009 og 1. kvartal 2010 viser AKU en nedgang i
sysselsettingen på 20 000 personer, mens vi har en oppgang i tallet på
arbeidsløse på 16 000. Dette gir en netto nedgang i arbeidsstyrken på
4 000.

Sammenheng mellom begrepene

Arbeidsledige + sysselsatte = arbeidstyrken

Arbeidsstyrken + utenfor arbeidsstyrken = befolkningen

[Figur: Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte
arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, tremåneders
glidende gjennomsnitt. 1997-2010. 1 000]

Stabilt antall undersysselsatte

Det var 63 000 undersysselsatte i 1. kvartal 2009, noe som er på samme nivå
som i tilsvarende kvartal 2009. Undersysselsatte er personer på deltid som
har forsøkt å få lenger avtalt arbeidstid. Summen av alle arbeidstimene som
arbeidsledige og de undersysselsatte ønsket å arbeide i 1. kvartal 2010,
svarer til 104 000 ukeverk. Dette er en økning fra 14 000 ukeverk fra samme
kvartal året før.

Utenfor arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken ble redusert med 4 000 personer mellom 1. kvartal 2009 og 1.
kvartal 2010, dette er innenfor feilmarginen i AKU. Befolkningen mellom
15-74 år økte i samme periode med 56 000, slik at veksten i tallet på
personer utenfor arbeidsstyrken var 60 000. Mellom 1. kvartal 2009 og 1.
kvartal 2010 var det 19 000 flere som oppga utdanning som sin hovedsaklige
virksomhet, mens 24 000 flere oppga ulike former for pensjon som sin
hovedsakelige virksomhet.

Ny næringsstandard

Fra og med publiseringen av 1. kvartal 2009 benyttes en ny
næringsstandard. Det er laget en artikkel med generell informasjon om
overgangen til ny næringsstandard.


http://www.ssb.no/aku/

Emner

  • Arbeidsliv

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt