Pressemelding -

Befolkningsstatistikk. Inn- og utvandring, 2009

Høy innvandring og utvandring i 2009

Det ble registrert 65 200 innvandringer til Norge i 2009, og 26 600
utvandringer. Dette er den nest høyeste innvandringen noensinne, og den
tredje høyeste utvandringen. Både blant dem som vandret inn og som flyttet
ut, var det flest polakker. Nettoinnvandringen til Norge var på 38 600.

[Figur: Flyttinger til/fra utlandet. 1972-2009]

Av de 56 700 som innvandret til Norge og ikke var norske statsborgere, var
32 700, eller 58 prosent, statsborgere av medlemsland i EU. Også på
1960-tallet utgjorde innvandrerne fra dagens EU-land en tilsvarende stor
andel, men så sank den, slik at EU-andelen så sent som i 2003 bare var på
37 prosent. I tidligere år med stor innvandring har det vært spesielle
forhold som har ført til at mange flyktninger har kommet, men i de siste
årene er det derimot arbeidsinnvandring som har gitt den store
nettoinnvandringen. Særlig gjelder dette polakker, men også svensker,
tyskere og litauere.

Europeerne dominerer fortsatt innvandringen

Av de 36 500 europeiske statsborgerne som innvandret, var de 10 500 polske
statsborgerne den største enkeltgruppen, fulgt av svensker med 6 000
innvandringer og litauere med 3 200. Litauiske statsborgere gikk dermed
forbi tyskere som den tredje største gruppen. Enkelte grupper hadde kraftig
økning, det kom således 1 600 islandske statsborgere til landet i 2009,
mens det året før bare kom 350. Det kom dessuten dobbelt så mange latviske
statsborgere som i 2008. På den annen side gikk tallet på polske
innvandringer ned med 3 900 i samme periode. Tallet på tyske statsborgere
som innvandret, gikk ned med en tredjedel. Innvandringer av statsborgere
fra typiske flyktningland som Eritrea og Afghanistan ble omtrent fordoblet.

Innvandringen av statsborgere fra Afrika har ligget på rundt 3 000 fram til
etter årtusenskiftet, mens den i 2009 nådde 5 150. Fra Asia kom det i fjor
11 100, mens innvandringen fra denne verdensdelen har variert mellom 6 000
og vel 10 000 de siste årene. Fra Amerika har innvandringen de siste 20
årene variert fra 1 500 til 2 000, og har så ligget på 2 400 de siste to
årene.

Rekordhøy utvandring blant utenlandske statsborgere

Av de snaut 26 600 som utvandret i 2009, var 18 400 utenlandske
statsborgere, og dette er det høyeste antall som noensinne er registrert,
6 600 høyere enn gjennomsnittet for de siste 20 årene. For første gang
topper polske statsborgere utvandringsstatistikken med 3 600, fulgt av
svensker med 3 100. Det er så et langt sprang ned til danske statsborgere
med sine 1 000 utvandringer. Utvandringen av polske statsborgere var tre
ganger så stor som i 2007. Endringen i retning av lavere innvandring og
høyere utvandring av særlig polske og tyske statsborgere begynte mot
slutten av 2008, ved finanskrisens begynnelse, og var særlig merkbar i
første halvdel av 2009.

[Figur: Nettoinnvandring. Utenlandske statsborgere. 2009]

Polske og svenske statsborgere blir ikke så lenge

Av de polske statsborgerne som utvandret i 2009, hadde 150 også innvandret
i løpet av dette kalenderåret. De øvrige hadde i gjennomsnitt hatt en botid
i Norge på ett år og tre måneder. Nesten 90 prosent av dem hadde innvandret
i løpet av perioden 2007-2009. Av de 3 100 svenske statsborgerne som
utvandret i 2009, hadde hver fjerde også innvandret i løpet av 2009. 1 700
av de norske statsborgerne som utvandret, hadde innvandrerbakgrunn, og
disse hadde i gjennomsnitt bodd i Norge i 14 år før de utvandret.

Redusert nettoinnvandring fra Polen

Polakker hadde den høyeste nettoinnvandringen med 6 900, men dette var ikke
langt unna en halvering fra 11 900 i 2008. De ble fulgt av svensker og
litauere med henholdsvis 2 900 og 2 600 nettoinnvandringer. Fra 2003 til
2007 økte nettoinnvandringen av polske statsborgere fra 300 til 12 900.
Mens det i disse årene praktisk talt var en dobling i nettoinnvandringen av
polske statsborgere fra år til år, snudde denne utviklingen i 2008. Da var
det en nedgang på 1 000, og så i 2009 en reduksjon på ytterligere 5 000.
Denne nedgangen skyldes at det i løpet av 2009 innvandret nær 4 000 færre
polske statsborgere enn året før, mens det flyttet nesten 1 100 flere ut.

Hvor slo de seg ned?

Størst nettoinnvandring hadde Oslo med 6 200, fulgt av Rogaland og
Hordaland med 4 200 hver seg. Disse to områdene, Oslo/Akershus og
Rogaland/Hordaland, sto til sammen for nesten halvparten av landets totale
nettoinnvandring. Denne andelen har variert fra 67 prosent på begynnelsen
av 1980-tallet til 34 prosent i 2003.

Oslos nettoinnvandring var 3 800 mindre enn året før. Denne nedgangen
utgjorde det meste av hele landets nedgang, slik at nettoinnvandringen for
de øvrige fylkene i 2009 var omtrent som i 2008.

Oslos andel av landets totale nettoinnvandring lå fra 1960-tallet og
framover på mellom 25 og 33 prosent, og i annen halvdel av 1980-tallet
nådde den 40 prosent. Deretter sank den og utgjorde så seint som i 2003
bare 8 prosent av totalen. Siden har den igjen steget, og var i 2009 på 16
prosent.

De største byene hadde høyest nettoinnvandring. Etter Oslo fulgte Bergen og
Stavanger.

[Figur: Innvandring i prosent av folketallet. 2009]

Nesten halvparten av nettoinnvandringen av statsborgere fra de største av
de nye EU-landene gjaldt Oslo/Akershus og Rogaland/Hordaland. Når det
gjelder tilsvarende tall for statsborgere fra utvalgte vesteuropeiske land
og USA, var nettotilflyttingen enda mer preget av å begrense seg til de to
fylkene Oslo og Rogaland. Svensker og islendinger flyttet til Oslo.

Innvandringsoverskudd i nesten alle kommunene

414 av landets 430 kommuner hadde et innvandringsoverskudd. I ti av
kommunene var utvandringen større enn innvandringen, men denne netto
utvandringen var her bare på mellom én og fire personer. De gjenværende
seks kommunene hadde like mange inn- som utvandringer. Det var bare fem av
landets kommuner som ikke hadde innvandring i 2009, og som landets eneste
kommune hadde Osen i Sør-Trøndelag verken inn- eller utvandring.

[Tabell: De tre fylkene med størst nettoinnvandring av utvalgte
statsborgerskapsgrupper i 2009 i forhold til folketallet]

Mange norske statsborgere blant dem som innvandrer

I alt 13 prosent av innvandringene var det norske statsborgere som sto for,
og fra en del land utgjør de en betydelig del av dem som innvandrer. Fra
noen land kommer det norske studenter; fra noen land returnerer nordmenn
etter utført arbeid; og i andre land er det mange nordmenn som oppholder
seg regelmessig store deler av året. At 8 500 norske statsborgere
innvandret og 8 200 utvandret, gav en netto innvandring på 300, mens det i
2008 var en like stor netto utvandring.

7 100 av de norske statsborgerne som flyttet til landet, var uten
innvandrerbakgrunn. Av disse innvandret 1 500 fra Sverige, 1 400 fra
Danmark og 700 fra USA, men også 450 fra Spania. Av norske statsborgere med
innvandrerbakgrunn som flyttet inn, utgjorde de som innvandret fra Pakistan
den største gruppen, med 200.

6 200 av de norske statsborgerne som utvandret, var uten
innvandrerbakgrunn. Av disse utvandret 1 650 til Sverige, 1 600 til Danmark
og 450 til USA, og 300 til Spania. Av norske statsborgere med
innvandrerbakgrunn som utvandret, utgjorde de som flyttet til Storbritannia
den største gruppen, med 300.

Definisjoner

Nettoinnvandring = innvandring minus utvandring

Med personer med innvandrerbakgrunn menes her personer som er født i
utlandet med to utenlandsfødte foreldre og som på et tidspunkt har
innvandret til Norge, samt norskfødte med to foreldre som er innvandrere.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken baserer seg på registrerte inn- og utvandringer i Det
sentrale folkeregisteret. Det er imidlertid mange, kanskje særlig
arbeidstakere fra de nye EØS-landene, som enten ikke skal melde flytting
fordi de ikke skal bo her så lenge, eller som ikke blir registrert selv om
de skulle ha meldt flytting. Også mellom Norge og Spania er det nok en
mindre andel av dem som i perioder oppholder seg i Spania, som skal
registreres som utvandret fra Norge.


http://www.ssb.no/innvutv/

Emner

  • Sosiale spørsmål

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt