Pressemelding -

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 1 kvartal 2010

Reduksjon i pengestrømmene

I 1. kvartal ble 320 milliarder kroner sendt ut av landet gjennom
bankoverføringer. I samme periode var de totale inngående overføringene til
Norge på 313 milliarder kroner.

Fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 gikk totalbeløpene ned både for
inngående og utgående transaksjoner mellom Norge og utlandet. De utgående
transaksjonene utgjorde totalt litt under 320 milliarder i 1. kvartal 2010.
Dette er en reduksjon på 30,6 milliarder kroner, eller 8,7 prosent, fra
kvartalet før. De inngående transaksjonene endte på litt over 313
milliarder kroner. Verdinedgangen her var noe større, på 45,9 milliarder
kroner, eller snaut 13 prosent, sammenlignet med 4. kvartal i 2009.

Nedgang i overføringene fra EU-land utenom de nordiske er forklaringen på
verdifallet for de inngående betalingene i 1. kvartal. Sett i forhold til
4. kvartel 2009 har landfordelingen på de inngående betalingsstrømmene
endret seg. Overføringene fra landgruppen EU ellers (EU uten nordiske
medlemsland), har gått ned med 50,6 milliarder kroner, eller 28 prosent,
fra 4. kvartal. Både Norden og Nord- og Mellom-Amerika trakk i motsatt
retning med en oppgang i de inngående overføringene på henholdsvis 7,4 og
2,2 milliarder kroner.

For de utgående betalingene var bildet for en stor del det samme.
Overføringene til EU ellers ble redusert med 46,1 milliarder kroner, eller
27 prosent, fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal i år. I motsatt retning
trakk Norden og Nord- og Mellom-Amerika med økninger i overføringene på
henholdsvis 11,7 og 5,7 milliarder kroner.

[Tabell: Inngående og utgående grensekryssende betalinger via norsk bank 1.
kvartal 2010 ]

Nedgang i betalinger til industrien, vekst for kraft- og vannforsyning

Både inn- og utgående betalingsstrømmer for industrien endte på rundt 100
milliarder i 1. kvartal 2010, og begge strømmene ble redusert fra 4.
kvartal 2009. De inngående betalingene i 1. kvartal var 50 milliarder,
eller 34 prosent, lavere. For de utgående var reduksjonen på 40 milliarder,
eller 28 prosent.

Bankoverføringer mellom norsk kraft- og vannforsyning og utlandet viste en
oppgang både for inngående og utgående betalinger fra 4. kvartal 2009 til
1. kvartal 2010. De inngående overføringene økte med 77 prosent, eller noe
over 15,6 milliarder kroner - til 36 milliarder kroner i 1. kvartal. De
utgående transaksjonene fra kraft- og vannforsyning var totalt på over 41
milliarder kroner i 1. kvartal i 2010. Sammenlignet med 4. kvartal året før
var dette en vekst på 17,4 milliarder kroner, eller 73 prosent.

[Tabell: Næringsfordelte tall (ekskludert privatpersoner). 1. kvartal 2010]

Inngående transaksjoner noe lavere enn utgående

Totalstørrelsen på de inngående transaksjonene var 2,1 prosent lavere enn
de utgående i 1. kvartal. En tilsvarende sammenligning for fire kvartaler i
2009 viser for alle disse kvartalene større inngående enn utgående
transaksjoner, med største forskjeller i første halvår 2009.

[Tabell: Forskjell i størrelse på inngående og utgående betalinger i 1.
kvartal 2010 og 4. og 3. og 2 og 1. kvartal 2009. Prosent]

Om statistikkgrunnlaget

I valutaregisteret registreres alle grensekryssende betalinger til og
fra Norge. Hovedtyngden av betalingene skjer via bank. Bruk av
utenlandskregistrerte kredittkort i Norge og norskregistrerte kredittkort i
utlandet registreres imidlertid også i registeret. Det samme gjelder
valutaveksling, fysisk inn- og utførsel av betalingsmidler samt andre
former for betalingsoverføring. Når ikke annet sies eksplisitt, vil den
publiserte statistikken utelukkende omhandle transaksjoner via bank.

Statistikken viser omfanget av grensekryssende banktransaksjoner mellom
innlendinger og utlendinger. Ikke-finansielle foretak og privatpersoner er
omfattet i statistikken, mens de finansielle foretakene (banker,
forsikringsselskaper etc.) ikke omfattes. Mer utførlig beskrivelse av
statistikkens omfang og viktige definisjoner finnes i om statistikken.


http://www.ssb.no/betalstr/

Emner

  • Finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt