Pressemelding -

Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, 2008


Byggenæringen omsatte for 351 milliarder

Bedriftene innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte omsetningen med 23
milliarder kroner til 351 milliarder fra 2007 til 2008. Dette tilsvarer en
vekst på 6,9 prosent.

[Figur: Omsetning, etter næring, bedrifter. 2008. Prosent]

Bygge- og anleggsnæringen er delt inn i en rekke næringsgrupper. Den
største gruppen omfatter bedrifter som har oppføring av bygninger som
hovedaktivitet. I 2008 omsatte disse bedriftene for 163,7 milliarder kroner
og sysselsatte flere enn 67 500 personer. Dette er en økning på henholdsvis
1,4 og 11,1 prosent. Denne næringsgruppen stod for 46,7 prosent av den
totale omsetningen i bygg og anlegg i 2008.

Størst sysselsetting innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Næringsgruppen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet har størst
sysselsetting. I 2008 sysselsatte disse bedriftene vel 112 000 personer, en
vekst på drøyt 11 prosent fra 2007. Dette svarer til rundt 57 prosent av
den totale sysselsetting innenfor bygg og anleggsvirksomhet.

Store bedrifter omsetter mest

Antallet bedrifter med 20 eller flere sysselsatte utgjorde i 2008 omkring 4
prosent av det totale antall bedrifter i bygge- og anleggsnæringen. Disse
omsatte for 113 milliarder kroner i 2008, som svarer til 52 prosent av den
totale omsetningen. Sysselsettingen for disse bedriftene var i 2008 nesten
91 000 personer, som svarer til om lag 47 prosent av den totale
sysselsettingen i bygge- og anleggsnæringen.

[Figur: Sysselsetting, etter næring, bedrifter. 2008. Prosent]

Statistikk over foretak

På foretaksnivå økte omsetningen i 2008 med 7,1 prosent til 351,9
milliarder kroner. Vel 48 prosent av omsetningen skriver seg fra foretakene
som driver med oppføring av bygninger, knappe 9 prosent fra
anleggsvirksomhet og drøyt 43 prosent fra spesialisert bygge- og
anleggsvirksomhet.

Mer informasjon og flere definisjoner finner en i "om statistikken"

Bedrifter og foretak

Strukturstatistikk blir publisert med både bedrifter og foretak som
telleenhet. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn
tallene for bedrifter. Årsaken til dette er at foretak som er registrert
med hovedaktivitet i én næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre
næringer.

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for
næringsgruppering (SN2007) - en nomenklatur for klassifisering av bedrifter
og foretak i ulike næringer.

Strukturstatistikken for 2008 publiseres etter både ny og gammel
standard. Tallene for 2007 publiseres også etter ny standard. Den viktigste
endringen innenfor bygg og anlegg er at utvikling av byggeprosjekter
(boligbyggelag og utvikling og salg av egen fast eiendom) blir en del av
bygge- og anleggsvirksomheten. I tillegg er det foretatt en del
oppsplittinger av næringer for å kunne gi et klarere skille mellom
byggevirksomheten og anleggsvirksomheten. For generell informasjon om
overgang til ny standard klikk her.


http://www.ssb.no/stbygganl/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt