Pressemelding -

Finansforetak, balanser. Mars 2010Avtagende vekst i husholdningenes bankinnskudd

Norske husholdningers bankinnskudd var 782 milliarder kroner ved utgangen
av mars 2010, mot 760 milliarder i mars 2009. Veksten i denne
tolvmånedersperioden var på 3 prosent, en nedgang i årsveksten på 4,4
prosentpoeng fra mars 2009.

[Figur: Tolvmånedersvekst i husholdningenes bankinnskudd. Mars 2003-mars
2010.]

På tross av lave innskuddsrenter har bankenes beholdning av innskudd fra
husholdningene økt det siste året. Tallene viser imidlertid at årsveksten
til husholdningenes innskudd, i et historisk perspektiv, er lav. Fra
februar til mars 2010 er også månedsveksten lav, innskuddsveksten i denne
perioden var -1,6 prosent. Se pengemengdestatistikken for mer om
utviklingen i bankinnskudd.

Bankenes utlån til husholdningene faller

Bankenes utlån til norske husholdninger ble i perioden mars 2009 til mars
2010 redusert med 12,9 prosent, fra 1 246 milliarder til 1 086 milliarder
kroner. Årsaken til den negative utlånsveksten er blant annet store
overføringer av boliglånsporteføljer fra banker til kredittforetak innenfor
samme finanskonsern. Overføringene har sammenheng med bytteordningen for
obligasjoner med fortrinnsrett mot statspapirer.

For summen av bankenes og kredittforetakenes utlån til husholdningene var
tolvmånedersveksten 6,4 prosent i mars 2010. Tallene tilsier at denne
veksten har gått markant ned de siste årene, fra om lag 15 prosent i 2006.
Veksten ser nå ut til å ha stabilisert seg på i underkant av 7 prosent. Se
kredittindikatorstatistikken for mer om utviklingen i utlån.

[Figur: Banker. Utlån og innskudd fra husholdninger, og innskuddsdekning
(høyre akse). Mars 2002-mars 2010]

Porteføljeflyttinger gir økt innskuddsdekning

Kundenes innskudd regnes normalt som en sikker, stabil og billig
finansieringskilde for bankenes virksomhet. Andelen av utlån finansiert av
innskudd er derfor en viktig indikator for utviklingen i bankenes tilgang
på langsiktig finansiering. Andelen av utlån finansiert av innskudd til
norske husholdninger var på 72 prosent ved utgangen av mars 2010. Med
unntak av forrige måned var nivået på innskuddsdekningen ved utgangen av
mars 2010 det høyeste de siste ti årene.

Til tross for relativt svak vekst i husholdningenes bankinnskudd, ser vi at
innskuddsdekningen fra mars 2009 til mars 2010 steg med 18 prosent, eller
11 prosentpoeng. Den økte innskuddsdekningen skyldes i all hovedsak
porteføljeflyttingene mellom banker og kredittforetak.
Porteføljeflyttingene medfører at bankene blir mindre avhengige av å
finansiere utlånsvirksomheten sin med innlån fra markedet.

Innskuddsdekningen viser hvor stor andel av bankenes utlån som
finansieres av innskudd.

Husholdninger er her definert som personlige foretak, private
ikke-forretningsmessige konsumorienterte institusjoner, personlige
næringsdrivende (enkeltmannsforetak), lønnstakere, pensjonister, trygdede,
studenter og ufordelt sektor.

Obligasjoner med fortrinnsrett

Ny forskrift for obligasjoner med fortrinnsrett trådte i kraft 1. juni
2007. Forskriften gjelder for kredittforetak som utsteder obligasjoner med
fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med
pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene kalles ofte
boligobligasjoner, fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje og har
fortrinnsrett før annen gjeld.

Regjeringens første tiltakspakke for finanssektoren

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette
i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med
sikkerhet i, eller i bytte mot, obligasjoner med fortrinnsrett, OMF.
Ordningen omfatter norske forretnings- og sparebanker i tillegg til
filialer av utenlandske banker. Bankene kan erverve OMF enten i markedet
eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF. Etter
lanseringen av denne tiltakspakken har en rekke nye kredittforetak blitt
etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og
kredittforetak.

Bytteordningen ble etablert for å bedre likviditeten og sjansene til
finansiering for bankene


http://www.ssb.no/orbofbm/

Emner

  • Økonomi, finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt