Pressemelding -

Inntektsstatistikk for husholdninger. Geografisk fordeling, 2008

Stor inntektsulikhet i Oslo

Oslo skiller seg ut ved å ha en langt høyere inntektsulikhet enn i resten
av landet. Tidelen med høyest inntekt disponerte hele 25 prosent av
husholdningenes inntekt etter skatt i 2008. Tidelen med lavest inntekt
disponerte bare 2,5 prosent av all husholdningsinntekt i hovedstaden.

Inntektsforskjellene er større i Oslo enn i øvrige deler av landet. I 2008
disponerte tidelen av befolkningen med lavest inntekt i Oslo 2,5 prosent av
all husholdningsinntekt etter skatt i kommunen, mens tilsvarende andel i
hele landet var 4 prosent. På den annen side er det en høy
inntektskonsentrasjon i toppen av inntektsfordelingen i hovedstaden, der
tidelen med høyest inntekt disponerte drøyt 25 prosent av all inntekt i
2008. Tilsvarende andel for hele landet var i underkant av 21 prosent.

[Tabell: Inntektsfordelingen belyst ved ulike ulikhetsmål. Inntekt etter
skatt per forbruksenhet (EU-skala)1]. De ti kommunene med flest
innbyggere.2 2008

Det er mange årsaker til at hovedstaden har de høyeste inntektsforskjellene
i landet. Det er nærliggende å peke på den høye bokonsentrasjonen av
innvandrere hvor mange har lave inntekter. Inntektsulikheten kan også
delvis forklares med den særegne husholdningsstrukturen i Oslo der mer enn
halvparten av husholdningene består av aleneboende. Dette er en langt
høyere andel enn i andre større kommuner. Inntektsforskjellene blant
aleneboende er tradisjonelt større enn blant andre husholdningstyper. Oslo
har også mange kapitaleiere som er overrepresentert helt i toppen av
inntektsfordelingen. I 2008 ble nesten hver fjerde krone av alt
aksjeutbytte i landet utdelt til aksjeeiere i hovedstaden.

Minst inntektsulikhet i Tromsø av de store byene

Blant landets ti mest befolkningsrike kommuner finner vi de minste
inntektsforskjellene i Tromsø. I 2008 disponerte tidelen av Tromsøs
befolkning med lavest inntekt 4 prosent av all husholdningsinntekt i byen.
Tidelen av befolkningen med høyest inntekt disponerte til sammenligning
18,7 prosent av inntekten til husholdningene i ishavsbyen.

Statistikkgrunnlaget

Statistikken omfatter alle registrerte kontante inntekter som
husholdningene mottar. Fra og med inntektsåret 2004 er inntektsstatistikken
en totaltelling som omfatter alle personer i privathusholdninger som bor i
landet ved utgangen av året. Statistikkgrunnlaget er forklart nærmere i "Om
statistikken".


http://www.ssb.no/inntgeo/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt