Pressemelding -

Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2010

Auka dieselpris gjev dyrare vegtransport

Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport gjekk opp med 0,4 prosent frå mars til april 2010. Den viktigaste grunnen til oppgangen er høgare prisar på diesel. Dei siste tolv månadene har totalkostnadene stige med 3,4 prosent.

Prisutviklinga på diesel førte til at drivstoffindeksen gjekk opp med 1,9 prosent den siste månaden. Det siste året har denne delindeksen auka med 13,0 prosent.

[Figur: Kostnadsindeks for lastebiltransport. April 2009-april 2010]

Auka reparasjons- og servicekostnader

Delindeksen for reparasjons- og servicekostnader auka med 0,2 prosent frå mars til april. Dei siste tolv månadene har denne delindeksen stige med 6,0 prosent.

Svak auke i dekkprisane

Dekkindeksen gjekk opp med 0,1 prosent den siste månaden etter prisjusteringar hos nokre leverandørar. Frå april 2009 til april 2010 har denne delindeksen falle 1,8 prosent.

Auka kapitalkostnader

Kapitalkostnadsindeksen auka med 0,1 prosent den siste månaden. Det siste året har kapitalkostnadsindeksen gått ned 3,1 prosent.

Nedgang i administrasjonskostnadene

Administrasjonskostnadene gjekk ned 0,1 prosent frå mars til april. Dei siste tolv månadene har denne delindeksen auka med 1,3 prosent.

Om drivstoffindeksen

Drivstoffindeksen byggjer på faktiske pumpeprisar henta frå forhandlarar over heile landet kvar månad. Sjølv om det kan vere avvik i enkelte månader, viser samanlikningar at utviklinga i pumpeprisane over tid er svært lik utviklinga i prisane på dieselavtalene til dei store
drivstoffleverandørane.

Om kapitalkostnadsindeksen

Denne delindeksen er samansett av avskrivingar, rentekostnader og vektårsavgifter/årsavgift.


http://www.ssb.no/kilt/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt