Pressemelding -

Kredittindikatoren K3, februar 2010 Redusert samlet gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 4,7 prosent
fram til utgangen av februar, ned fra 4,9 prosent måneden før. Nedgangen
skrev seg fra utenlandske kredittkilder.

Publikums samlede bruttogjeld var 4 218 milliarder kroner ved utgangen av
februar, opp fra 4 200 milliarder kroner ved utgangen av januar.
Fastlands-Norge stod for 90 prosent av publikums bruttogjeld.

[Figur: Kredittindikatoren K3 fordelt på kilder. Tolvmånedersvekst. Prosent
]

Nedgang i veksten i utenlandsgjelden

Publikums utenlandske bruttogjeld, hvorav størstedelen er tatt opp av
ikke-finansielle foretak, falt til 772 milliarder kroner ved utgangen av
februar. Tolvmånedersveksten var dermed 7,1 prosent fram til utgangen av
februar, ned fra 8,2 prosent måneden før.

Av publikums utenlandsgjeld var 62 prosent knyttet til Fastlands-Norge, og
denne andelen var 476 milliarder kroner ved utgangen av februar.
Tolvmånedersveksten i Fastlands-Norges utenlandsgjeld var 11,0 prosent fram
til utgangen av februar, opp fra 9,7 prosent måneden før. Oppgangen kom fra
langsiktig lånegjeld.

Resten av publikums samlede utenlandsgjeld stod olje- og
sjøfartsvirksomheten for. Årsveksten for disse næringenes utenlandsgjeld
falt fra 5,9 prosent til 0,9 prosent i løpet av februar. Nedgangen skrev
seg både fra kortsiktig og langsiktig lånegjeld, hvor størstedelen var
intern konserngjeld. Som redegjort for i rammene nedenfor kan disse
gjeldstallene variere kraftig fra måned til måned.

Uendret vekst i innenlandsk bruttogjeld

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 3 446 milliarder kroner ved
utgangen av februar. Årsveksten var 4,2 prosent, det samme som måneden før.
Ikke-finansielle foretak hadde en årlig gjeldsvekst på -1,2 prosent, mens
husholdningenes bruttogjeld vokste med 6,7 prosent. K2-statistikken viser
for øvrig at årsveksten i publikums innenlandske bruttogjeld falt til 3,9
prosent fram til utgangen av mars.

[Tabell: Kredittindikatoren K3 fordelt på kilder. Tolvmånedersvekst.
Prosent]

Definisjoner

Publikum

Omfatter husholdninger, ikke-finansielle foretak og
kommuneforvaltningen.

K2

Omfatter publikums innenlandske bruttogjeld.

K3

Består av K2 og publikums utenlandske bruttogjeld. K2 utgjør
størstedelen av K3.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken for publikums utenlandsgjeld er basert på
utvalgsundersøkelser og er dermed beheftet med større usikkerhet enn
statistikken for den innenlandske bruttogjelden (K2). Det er redegjort
nærmere for hvordan utvalgstellingene er lagt opp under Om statistikken,

punkt 3.3.

Kredittindikatoren K3 er et tilnærmet mål for hvor stor samlet
bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta fra norske og
utenlandske kilder. K3-statistikken publiseres med vel én måneds etterslep
i forhold til K2.

Vær oppmerksom på at vekstratene i publikums utenlandske bruttogjeld
vanligvis varierer en del fra måned til måned som følge av svingninger i
oljeselskapenes kortsiktige, interne konserngjeld. I tillegg revideres de
førstegangspubliserte vekstratene i utenlandsgjelden en del i ettertid som
følge av bedret informasjonsgrunnlag. For flere detaljer vedrørende
publikums utenlandsgjeld vises det til Statistikkbanken.


http://www.ssb.no/k3/

Emner

  • Finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt