Pressemelding -

Kriminalomsorgen – StatRes, 2008 Flere årsverk i kriminalomsorgen

Antallet avtalte årsverk i kriminalomsorgen økte med 7 prosent i 2008, til nær 4 100. Siden 2005 har antallet årsverk økt med 14 prosent.

Om lag 38 prosent av økningen i årsverk i 2008 og nesten 50 av økningen fra 2005 skyldes større inntak av aspiranter på Fengselsskolen. Aspirantene mottar lønn under utdanning, og deler av denne utdanningen består av praksisplasser og vikariater i fengsel.

Tilsvarende økte utgiftene til kriminalomsorgens egenproduksjon med 9 prosent i 2008 og med 29 prosent fra 2005. De samlede utgiftene, inkludert overføringer og investeringer, var på 3 milliarder kroner i 2008.

Indikatorer for aktiviteter og resultater i kriminalomsorgen

For første gang publiseres StatRes-indikatorer for aktiviteter og resultater i kriminalomsorgen med tall for perioden fra 2005 til og med 2008. Gjennomsnittlig antall innsatte i fengsel, nyinnsettelser og fengselsdøgn er valgt til å være de typer av statistikker som skal beskrive fengselsaktiviteten. Aktiviteten til friomsorgskontorene skal fremgå av statistikkene over iverksatte og fullførte friomsorgsoppdrag, samt det gjennomsnittlige antallet av oppdrag som til en hver tid har vært under gjennomføring i løpet av året. Kriminalomsorgens resultatindikatorer er i denne publiseringen fengselsbelegg i prosent, samt iverksettelsestid og fullføringsprosent til de ulike typene av friomsorgsoppdrag.

Mer varetekt

Ifølge tall fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) ble det gjennomført 1 265 000 fengselsdøgn i løpet av 2008. Dette er nesten på samme nivå som det historisk høye antallet året før og 9 prosent flere enn i 2005.

Ubetingete fengselsdommer utgjorde 73 prosent av alle fengselsdøgn i 2008, mens varetektsfengslinger stod for 21 prosent. Antall døgn i varetekt var 11 prosent flere enn i 2007 og 26 prosent flere enn i 2005. Av de totalt 12 650 nyinnsettelsene som ble gjennomført i løpet av 2008, var en firedel med bakgrunn i en varetekstfengsling. Økningene for varetekt og bøtesoning bidro til at den samlede aktiviteten i fengslene ser ut til å ha holdt seg på noenlunde samme nivå som i 2007.

Fengselsbelegget i 2008 var 93 prosent, noe som er litt lavere enn i de tre foregående årene. Fengselsbelegg beregnes ut fra antallet gjennomførte fengselsdøgn i forhold til hvor mange fengselsplasser som var tilgjengelige (aktive).

Raskere iverksettelse av friomsorgsoppdrag

På en gjennomsnittsdag i 2008 var 2 432 friomsorgsoppdrag under gjennomføring. Samfunnsstraffene er klart flest i antall og utgjør mer enn 60 prosent av alle de oppdragene som friomsorgskontorene til en hver tid gjennomfører. I 2008 var 87 prosent av alle friomsorgsoppdrag igangsatt innen 60 dager etter at de ble mottatt. Dette er en betydelig høyere andel enn i de to foregående år, noe som først og fremst har sammenheng med at friomsorgskontorene har redusert iverksettelsestiden til flere av samfunnsstraffene.

87 prosent av friomsorgsoppdragene fullført

Vilkårene for å kunne gjennomføre en reaksjon utenfor fengsel kan være av svært ulik art og individuelt tilpasset den dømte og de lovbrudd som er begått. For kriminalomsorgen innebærer dette svært ulik ressursinnsats, aktivitet og mulighet for resultatoppnåelse. I løpet av 2008 ble 4 410 friomsorgsoppdrag regnet som utgått, det vil si fullført etter endt tid eller avbrutt under gjennomføring på grunn av brudd på vilkårene. Av de 500 utgåtte oppdragene med program mot ruspåvirket kjøring, ble 85 prosent fullført, mens 66 prosent ble fullført uten noen registrerte brudd. For de 2 860 utgåtte oppdragene med gjennomføringen av samfunnsstraff var de tilsvarende andelene henholdsvis 87 og 61 prosent. Friomsorgen fullførte i tillegg 1 600 personundersøkelser på oppdrag fra påtalemyndigheten eller domstolen i løpet av 2008.

StatRes – Statlig ressursbruk og resultater

Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i ulike statlige virksomheter, og hvilke resultater som følger av ressursinnsatsen. Hensikten er å gi allmennheten og styresmaktene bedre kunnskap om statlig virksomhet.

Avtalte årsverk eksklusive lange fravær er summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber eksklusive årsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon. For nærmere definisjon av alle indikatorene, se Om statistikken.

Emner

  • Kriminalitet, rettsvesen og juss

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt