Pressemelding -

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kvartal 2010

Fortsatt svak vekst i fastlandsøkonomien

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,1 prosent i 1. kvartal 2010. Konsumvekst i husholdningene og i offentlig forvaltning trakk opp, mens reduserte investeringer i Fastlands-Norge bidro til å dempe veksten.

Investeringene i oljevirksomheten - som utgjør om lag en firedel av totale investeringer - vokste med nær 3 prosent i 1. kvartal i år, etter at det hadde vært nedgang gjennom de tre foregående kvartalene. Reduksjon i utvinning av råolje og naturgass samt utenriks sjøfart førte imidlertid til at BNP for Norge samlet gikk ned med 0,1 prosent i 1. kvartal.

Økt tjenesteproduksjon - redusert vareproduksjon

Den svake utviklingen i Fastlands-Norge kom som følge av nedgang i vareproduksjonen, mens tjenesteproduksjonen økte moderat. Varehandelen hadde klar vekst for fjerde kvartal på rad, og forretningsmessig tjenesteyting vokste etter to kvartaler med nedgang. Også offentlig forvaltning bidro til vekst i BNP, mens samferdselsnæringene dempet veksten.

For de vareproduserende næringene var nedgangen i bygge- og anleggsvirksomhet mest markert, men også innenfor deler av industrien falt produksjonen. Blant annet var det nedgang i bygging av skip og oljeplattformer, kjemisk og mineralsk industri samt grafisk industri.
Kraftforsyning gikk også ned i 1. kvartal.

På grunn av ulik plassering av påsken fra år til år er usikkerheten i de sesongjusterte tallene særlig stor i 1. og 2. kvartal.

[Tabell: Bruttonasjonalprodukt 4. kvartal 2008-1. kvartal 2010. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)]

[Figur: Bruttoprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100]

[Figur: Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte
volumindekser. 2007=100]

Vekst i konsumet av både varer og tjenester

Husholdningskonsumet økte med 0,7 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Dette var fjerde kvartal på rad med økning, men veksten i 1. kvartal var noe svakere enn i de tre foregående. Særlig er veksten i varekonsumet dempet. Siden 2. kvartal 2009 har varekonsumet vokst sterkt, mye på grunn av økte bilkjøp. I 1. kvartal i år var det imidlertid svak nedgang i bilkjøpene, og sammen med moderat vekst i øvrig varekonsum bidro dette til en vekst i varekonsumet på 0,4 prosent. Tjenestekonsumet økte med 0,6 prosent. Dette er noe høyere enn de to foregående kvartalene. De to siste kvartalene har husholdningenes konsum i utlandet økt klart etter seks kvartaler med nedgang.

I offentlig forvaltning gikk konsumet opp med 1,0 prosent, primært som følge av økt konsum i kommuneforvaltningen.

Fall i investeringene

Bruttoinvesteringer i fast realkapital falt med 11 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte noe, mens bedriftene ellers reduserte sine investeringer. Offentlig forvaltning bidro sterkt til nedgangen i investeringene. Dette må imidlertid sees i sammenheng med det høye investeringsnivået mot slutten av fjoråret, blant annet som følge av at en ny fregatt ble levert til Forsvaret.

Husholdningenes boliginvesteringer falt også fra 4. kvartal til 1. kvartal. Gjennom 2009 har investeringsnedgangen imidlertid gradvis flatet ut, og nedgangen i 1. kvartal i år var på 1,3 prosent.

Svak utvikling i eksporten

Både eksport og import i alt gikk ned i 1. kvartal. Eksport av tradisjonelle varer økte svakt. Det var vekst for en del industriprodukter som kjemiske råvarer og raffinerte oljeprodukter, men ellers viser tallene nedgang både for verkstedsprodukter, metaller og treforedling. Lavere eksport av råolje trakk samlet eksport ned.

Import av tradisjonelle varer økte med 3,1 prosent. Industriprodukter rettet mot husholdningskonsum, som næringsmidler, klær og biler, økte. På den annen side avtok importen av varer som tradisjonelt er innsatsvarer i industriproduksjonen. Nedgangen i import i alt er først og fremst knyttet til lavere import av skip i 1. kvartal i år enn i 4. kvartal i fjor.

Redusert sysselsetting

Sysselsettingen falt igjen i 1. kvartal etter midlertidig å ha økt svakt fra 3. til 4. kvartal 2009. Sesongjustert var det i overkant av 4 000 færre sysselsatte personer i 1. kvartal enn i 4. kvartal i fjor. Den største nedgangen var i bygge- og anleggsvirksomhet, men også i industrien gikk
antall sysselsatte  personer klart ned. Sysselsettingen i statsforvaltningen økte noe, mens den var om lag uendret i kommuneforvaltningen.

Revisjoner av 2009

Tall for 2009 er revidert som følge av at ny informasjon er innarbeidet. BNP Fastlands-Norge er nedjustert med 0,1 prosentpoeng for 2009, til en nedgang på 1,6 prosent. Som følge av endringene for 2009 samt at vi har fått tall for 1. kvartal 2010, er sesongjusterte tall for BNP
Fastlands-Norge revidert ned med 0,1 prosentpoeng i 2. kvartal og opp med 0,1 prosentpoeng i 4. kvartal.

[Tabell: Revisjoner av makroøkonomiske hovedtall. Prosentvis volumendring]

[Tabell: Bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum]


http://www.ssb.no/knr/

Emner

  • Økonomi, finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt