Pressemelding -

Nasjonalregnskap. Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2009

Store nettogevinster i de to siste kvartalene

Både statsforvaltningen og husholdningene fikk store nettogevinster i 3. kvartal 2009. Utviklingen fra 2. kvartal fortsatte og gevinstene har nesten halvert statsforvaltningens samlede nettotap fra høsten 2007.

Statsforvaltningenes nettogevinster summerte seg til 422 milliarder kroner, mens husholdningenes netto verdipapirgevinster beløp seg til 35 milliarder kroner i de to siste kvartalene. Det samlede nettotapet for husholdningene i perioden fra og med 3. kvartal 2007 til og med 1. kvartal 2009 er imidlertid beregnet til -165 milliarder kroner.

Husholdningenes gjeldsopptak økte svakt

Husholdninger og ideelle organisasjoners gjeldsopptak økte svakt i 3. kvartal 2009 sammenlignet med samme kvartal året før. Det er låneopptaket i finansielle foretak som tar seg noe opp, og utviklingen kan forklares med større optimisme hos husholdningene og større utlånsvilje hos banker og andre finansforetak. I 3. kvartal 2009 har husholdningene i særlig grad investert i noterte aksjer og i verdipapirfond utenom pengemarkedsfond. Som normalt har husholdningen trukket på bankinnskuddene i 3. kvartal, men nedgangen i 2009 er større enn i årene før. Husholdningene nettosolgte også obligasjoner og andeler i pengemarkedsfond.

I perioden 4. kvartal 2008 - 3. kvartal 2009 var husholdningenes nettofinansinvesteringer -11 milliarder kroner, mot -13 milliarder kroner i perioden frem til og med 2. kvartal 2009. Fallet i gjeldsopptaket har stoppet opp og flatet ut. Kurstapet i verdipapirmarkedet utgjorde -14 milliarder kroner, og sammen med negative nettofinansinvesteringer gav dette en reduksjon i den finansielle nettoformuen på -25 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 3. kvartal 2009. Husholdningenes finansielle nettoformue er beregnet til 261 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal.

Bankene har igjen positive nettofordringer overfor Norges Bank

Etter å ha vært i en netto gjeldsposisjon overfor sentralbanken de fire foregående kvartalene har norske forretnings- og sparebanker igjen positive nettofordringer overfor Norges Bank. Dette skyldes at Norges Bank har startet avviklingen av de ekstraordinære tiltakene som ble iverksatt overfor bankene under finanskrisen. Bankene har redusert sine innskudd i Norges Bank, samtidig som Norges Bank i mindre grad har ytt lån og plassert innskudd i bankene. Ved utgangen av 3. kvartal 2009 utgjorde fordringene 61 milliarder kroner, mens gjelden var på 60 milliarder kroner.

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer fortsetter å avta

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer i 3. kvartal 2009 er beregnet til 41 milliarder kroner. Sammenlignet med 3. kvartal 2008 var nettofinansinvesteringene i dette kvartalet hele 108 milliarder kroner lavere. Den viktigste årsaken er lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten, men også økte utgifter knyttet til den økonomiske krisen har bidratt til nedgangen. Til tross for avtakende nettofinansinvesteringer økte statens finansielle nettoformue likevel sterkt i 2. og 3. kvartal 2009 og utgjorde 3 617 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Store nettogevinster er årsaken til økningen.

Kommuneforvaltningen trakk på bankinnskuddene

Kommuneforvaltningens nettofinansinvesteringer i 3. kvartal 2009 er beregnet til -26 milliarder kroner. Dette er 4 milliarder kroner lavere enn i samme kvartal året før. Kommunene trakk på bankinnskuddene, samtidig som gjeldsopptaket falt sammenlignet med 3. kvartal 2008. Utviklingen bør sees i lys av de ekstraordinære midlene som kommunene ble tilført gjennom den finanspolitiske tiltakspakken, der mesteparten ble utbetalt i 2. kvartal 2009. Ettersom det tar tid å iverksette tiltak, trakk midlene i første omgang opp bankinnskuddene. Men etter hvert som tiltakene iverksettes, vil kommunene anvende disse midlene.

Nettofordringene overfor utlandet passerte 2 000 milliarder kroner

Norges nettofordringer overfor utlandet er beregnet til 2 033 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009. Dette er en oppgang på 190 milliarder kroner fra utgangen av 2. kvartal 2009. I 3. kvartal utgjorde Norges nettofinansinvesteringer overfor utlandet 83 milliarder kroner samtidig som Norge oppnådde en nettogevinst overfor utlandet på 107 milliarder kroner. Den viktigste forklaringen er gevinster på verdipapirer i utlandet som følge av at internasjonale verdipapirmarkeder har styrket seg kraftig i 3. kvartal 2009.


tabell; http://www.ssb.no/finsek/

Definisjoner

 

Nettofinansinvestering definert i inntektsregnskapet =

 

Sparing + netto kapitaloverføringer - nettoinvesteringer i ikke-finansiell kapital

 

Nettofinansinvestering definert i finansregnskapet =

 

netto anskaffelse av finansielle eiendeler netto låneopptak.

 

Sparing er ikke-konsumert inntekt og kan investeres i finansiell eller ikke-finansiell kapital. Hvis sparingen overstiger ikke-finansielle investeringer for en sektor, disponerer sektoren et finansielt overskudd som kan brukes til å øke nettofordringene overfor andre sektorer. I finansregnskapet vil dette reflekteres som anskaffelser av finansielle eiendeler eller som nedbetaling av gjeld. Hvis sparingen er lavere enn ikke-finansielle investeringer, må investeringene finansieres, enten ved å selge finansielle eiendeler, eller ved opptak av lån. Realinvesteringer i personlig næringsvirksomhet og nye boliger utgjør størstedelen av investeringene i ikke-finansiell kapital for husholdningene. Boliginvesteringer finansieres i stor grad gjennom låneopptak.

 

Nettofordringer (netto finansiell formue) = fordringer (finansielle eiendeler) - gjeld.

 

Den finansielle balansen viser en sektors finansielle stilling ved utgangen av den aktuelle perioden. Balansens fordringsside omfatter de finansielle eiendelene. Husholdningenes fordringer domineres av bankinnskudd, sedler og mynt samt forsikringstekniske reserver. Dette er hovedsakelig fondsmidler som er avsatt i livs- og pensjonsforsikringer utenom folketrygden, for å dekke fremtidige utbetalinger. Lån fra finansielle foretak (banker mv.) utgjør størstedelen av husholdningenes gjeld.

 

Nettofordringsendring = nettofinansinvesteringer + andre endringer, netto

 

Balanseendringen i løpet av referanseperioden forklares av nettofinansinvesteringene og andre endringer som i hovedsak er kursgevinster eller kurstap i verdipapir- og valutamarkedene.

 

 

Emner

  • Finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt