Pressemelding -

Nasjonalregnskap, institusjonelt sektorregnskap, kvartalsvis. Husholdninger og ideelle organisasjoner. 1. kvartal 2010

Lavere sparing i husholdingene

De sesongjusterte tallene for 1. kvartal 2010 viser at sparingen i husholdingssektoren gikk noe ned sammenlignet med 4. kvartal 2009. I tilegg er husholdningenes disponible realinntekt redusert med 1,6 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2009.

[Figur: Disponibel realinntekt, sesongjustert (2007=100) 1. kvartal 20021. kvartal 2010]

[Figur: Sparerate, sesongjustert 1. kvartal 2002-1. kvartal 2010]

Sesongjustert disponibel inntekt, nominelt regnet, økte med 0,5 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Bak denne moderate veksten ligger en svak økning i lønnsinntektene på 0,8 prosent. Lønnsinntektene er husholdningenes viktigste inntektskilde. I tillegg hadde utbetalinger fra pensjoner og stønader fra offentlig forvalting en moderat vekst på 1,3 prosent. Nedgang i formuesinntektene trakk disponibel inntekt ned. Disponibel realinntekt, som er disponibel inntekt korrigert for prisvekst, gikk ned med 1,6 prosent i 1. kvartal 2010.

Økt konsum gav lavere sparing

De sesongjusterte tallene viser en konsumvekst i løpende priser på 3,1 prosent i 1. kvartal 2010. Bak denne utviklingen ligger det en prisvekst i konsumet og spesielt var det økningen i elektrisitetsprisene som bidro. Sammen med den moderate utviklingen i disponibel inntekt, og veksten i konsumet, bidro dette til at sparingen var 7 milliarder kroner lavere i 1. kvartal 2010 enn i 4. kvartal 2009.

Lavere sparerate

Sparingens andel av disponibel inntekt, spareraten, var 5,9 prosent i 1. kvartal 2010 etter sesongjustering, mens den var 8,5 prosent kvartalet før. Hvis man ser på ujustert sparerate var den nærmere 10 prosent i 1. kvartal 2010.

[Tabell: Disponibel inntekt og disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner, sesongjustert, endring fra forrige periode, 1. kvartal 2007-1. kvartal 2010]

Revisjoner

Resultatene fra kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap bygger på beregninger der datagrunnlaget er foreløpig. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet. Ny informasjon innarbeides fortløpende og vil medføre revisjoner av tidligere publiserte tall. Det kvartalsvise institusjonelle sektorregnskapet avstemmes fortløpende mot kvartalsvis nasjonalregnskap
(KNR). Ved oppdatering av ujusterte serier for de siste kvartalene kan de tilbakegående sesongjusterte seriene endre seg.


http://www.ssb.no/knri/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt