Pressemelding -

Ordrestatistikk. Industri, 1. kvartal 2010Reduserte ordrereserver i industrien

Ordrereservene gikk ytterligere ned i 1. kvartal 2010. Mangel på nye
oppdrag til verftene samt maskinreparasjon og -installasjon medvirket klart
til dette.

Ordrebasert industri melder om fortsatt nedgang i ordrereservene i 1.
kvartal 2010, ned 30 prosent fra samme periode i fjor. Ordretilgangen falt
samtidig med 2,4 prosent.

Flere næringer opplever fortsatt reduserte ordrereserver på grunn av lav
ordreinngang. Størst var fallet for maskinreparasjon og -installasjon,
bygging av skip og plattformer og maskinindustrien.

Enkelte næringer bidrar til å bremse nedgangen i ordrebasert industri.
Dette er hovedsakelig næringene kjemisk og farmasøytisk industri,
metallindustri og metallvareindustrien. Disse melder om oppgang i både
ordretilgang og ordrereserve.

[Figur: Ordretilgang og ordrereserver totalt. Ujustert. 2005=100]

[Figur: Ordretilgang. Ujustert. 2005=100]

Kraftig fall innenfor maskinreparasjon og -installasjon

Maskinreparasjon og -installasjon opplevde kraftig nedgang både i
ordreinngang og ordrereserve fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010.
Vesentlig lavere etterspørsel har påvirket næringen sterkt. Nedturen i
ordretilgangen og ordrereservene var på henholdsvis 56,7 og 49,1 prosent.

Reduserte reserver innenfor maskinindustrien

Ordrereservene innenfor maskinindustrien ble halvert fra 1. kvartal 2009
til samme periode i år. Ordretilgangen falt samtidig 17,8 prosent. Næringen
domineres av et fåtall aktører som har mesteparten av produksjonen
lokalisert i utlandet. Sterk konkurranse i disse markedene er en
medvirkende årsak til utviklingen.

Fallende ordrereserver for produsenter av skip og plattformer

Verftenes ordrereserver ble redusert med 34,7 prosent fra 1. kvartal 2009
til 1. kvartal 2010. Noe av forklaringen er konjunktursituasjonen næringen
befinner seg i. Den preges av sviktende etterspørsel i både hjemme- og
eksportmarkedet, noe som gir stadig lavere ordretilgang. Fra 1. kvartal
2009 ble tilgangen redusert 23,3 prosent. Se også Konjunkturbarometeret.

Stigende råvarepriser medvirker metallindustrien

Metallindustriens ordretilgang har steget betydelig fra det historisk lave
nivået i 1. kvartal i 2009, med mer enn en fordobling fram til 1. kvartal
2010. Ordrereservene økte med 5,5 prosent i samme tidsrom. Ser man på
ikke-jernholdige metaller isolert sett, ble ordretilgangen bortimot
tredoblet. Ordrereservene viste imidlertid en beskjeden oppgang på 5,7
prosent. Utviklingen kan delvis forklares av økt produksjonsvolum som følge
av høyere etterspørsel. Dette har bidratt til høyere råvarepriser, se
Produsentprisindeksen.

[Tabell: Verdiendring i ordretilgang og -reserve. Prosent]


http://www.ssb.no/osi/

Emner

  • Økonomi, finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt