Pressemelding -

Pengemengden (M2), april 2010 Fortsatt vekst i pengemengden

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 2,6 prosent fram til utgangen av april, opp fra 2,3 prosent fram til utgangen av måneden før. Oppgangen i veksten skrev seg hovedsakelig fra husholdninger.

Den totale pengemengden var 1 516 milliarder kroner ved utgangen av april, dette er en nedgang fra 1 521 milliarder kroner ved utgangen av mars.

[Figur: Vekst i pengemengden]

Husholdningene trekker veksten opp

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 825 milliarder kroner ved utgangen av april, og utgjorde med dette mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,0 prosent fram til utgangen av april, opp fra 3,6 prosent fram til utgangen av mars. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i
bruttogjelden, som ifølge kredittindikatoren K2 var på 6,3 prosent fram til utgangen av april. For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Uendret vekst for ikke-finansielle foretak, nedgang for andre finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av april 494 milliarder kroner, en nedgang fra 502 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var -0,6 prosent fram til utgangen av april, uendret fra måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 41,9 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2.

Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 134 milliarder kroner ved utgangen av april, ned fra 142 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 5,0 prosent fram til utgangen av april, ned fra 5,4 prosent fram til utgangen av mars.

[Tabell: Pengemengden, vekst i prosent]

Pengemengdens sammensetning

Av den totale pengemengden på 1 516 milliarder kroner ved utgangen av april utgjorde bankinnskudd 91,0 prosent, mens sedler og mynt kun utgjorde 2,9 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, som utgjorde henholdsvis 0,3 prosent og 5,8 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og
pengemarkedsfond).

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

http://www.ssb.no/m2/

Emner

  • Finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt