Pressemelding -

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. april 2010

Prisøkning på oljeprodukter

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) steg 0,4 prosent fra
mars til april 2010. Høyere priser på oljeprodukter bidro mest til denne
oppgangen.

[Figur: Prisutvikling for utvalgte varegrupper. 2000=100]

Det var høyere priser på mineralolje og mineraloljeprodukter som stod for
det viktigste bidraget til den samlede oppgangen i PIF fra mars til april.
Gjennomsnittsprisen på råolje (Brent Blend målt i NOK), som har steget
siden desember i fjor, økte 6,5 prosent den siste måneden.

Prisene på råvarer (ikke spiselige) utenom brenselsstoffer steg 7,7 prosent
fra mars til april. Den kraftige prisøkningen for denne varegruppen skyldes
hovedsakelig høyere priser på malmer og avfall av metall.

Prisene på elektrisitet falt 8,6 prosent fra mars til april og bidro med
dette til å dempe den samlede økningen i PIF. Systemprisen på Nord Pool
falt 18,7 prosent fra mars til april, og ga sammen med lavere priser på
salg av kraft til husholdninger en nedgang i den samlede indeksen for
elektrisitetspriser.

Prisene på maskiner og transportmidler, som i hovedsak har vært preget av
synkende priser siden begynnelsen av 2009, fortsatte denne trenden med en
prisnedgang på 0,4 prosent fra mars til april. Prisnedgangen den siste
måneden for denne varegruppen skyldes lavere priser på importmarkedet.

Tolvmånedersendring: Prisene opp 8 prosent

Samlet sett steg PIF 8 prosent fra april 2009 til april 2010.
Prisutviklingen i denne tolvmånedersperioden er preget av store forskjeller
mellom de ulike varegruppene. To kraftige bidrag til prisoppgangen kom fra
brenselsstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm samt råvarer, mens
prisendringene i de øvrige varegruppene var mer moderate.

Matvareprisene økte 4,5 prosent i denne tolvmånedersperioden. Viktigst for
denne økningen var fisk og fiskevarer som hadde en prisstigning på 13,8
prosent.

[Tabell: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. 2000=100]


http://www.ssb.no/pif/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt