Pressemelding -

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. desember 2009 Prisoppgang på elektrisitet og matvarer

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands gikk opp 1,1 prosent fra november til desember grunnet høyere strøm- og matvarepriser, samt økte priser på råvarer.


Oppgangen i prisindeks for førstegangsomsetning innenlands fra november til desember skyldes i stor grad prisøkning på elektrisk strøm og matvarer, samt prisøkning på flere typer varer innenfor råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer.


Høyt strømforbruk som følge av kaldt vær, i tillegg til lavere fyllingsgrad i vannmagasinene og lav kraftproduksjon i Norden, bidro til en prisoppgang på elektrisk strøm på 8,9 prosent fra november til desember. Det var et kraftig hopp i systemprisen for strøm like før jul. Tilsvarende bidro vinterkulden til at også gassprisen gikk opp i desember på bakgrunn av høyere etterspørsel i Europa og Storbritannia.


Prisene innenfor gruppen råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer gikk opp 6,8 prosent i desember. Det største bidraget til prisoppgangen i denne gruppen kommer fra malmer og avfall av metall som gikk opp 15 prosent fra november til desember. Økningen har sammenheng med oppgangen i metallprisene på verdensmarkedet fra andre kvartal i 2009. Av samme grunn økte prisindeksen for gruppen bearbeidde varer, herunder metaller, unntatt jern og stål, samt varer av jern og stål. Disse gikk opp med henholdsvis 5,8 og 0,1 prosent siste måneden.


Også prisindeksen for matvarer og levende dyr gikk opp 1,5 prosent fra november til desember. Det er spesielt fisk og fiskevarer, grønnsaker og frukt, samt kjøtt og kjøttvarer som var grunnen til oppgangen i matvareprisene.


Større tolvmånedsvekst


Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands økte med 3,1 prosent fra desember 2008 til desember 2009. Til sammenlikning var tolvmånedsveksten 2,5 prosent fra desember 2007 til desember 2008.


Prisene i gruppen brenselstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm økte med 11,9 prosent, mens gruppen matvarer gikk opp med 4,5 prosent. Innenfor den førstnevnte gruppen var det mineralolje og mineraloljeprodukter samt strøm som sto for oppgangen i tolvmånedsraten. Prisene på alle matvarer økte i desember 2009 i forhold til desember 2008. Prisene i gruppen råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer gikk opp 8,4 prosent, og det er særlig malmer og avfall av metall som bidro mest til økningen i tolvmånedsraten.


Lite fall i prisene siden 2008


Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands gikk ned med 0,2 prosent fra 2008 til 2009. Hovedforklaringen til dette er svak prisvekst i 2009, samt den markerte utviklingen i totalindeksen i 2008 grunnet uro i verdensøkonomien. I 2008 økte prisene kraftig fram til september, og falt deretter mye mot slutten av 2008, helt fram til begynnelsen av 2009.


Matvarer hadde en årsvekst på 5,6 prosent fra 2008 til 2009. Det er hovedsakelig kjøtt og kjøttvarer, fisk, krepsdyr og bløtdyr, korn og kornvarer samt sukker, sukkervarer og honning som har stått for prisveksten i denne gruppen. De to første varegruppene har størst påvirkning på indeksen, og har årsvekst på henholdsvis 2,4 og 5,7 prosent. Prisutviklingen på fisk, krepsdyr og bløtdyr har vært spesielt volatil både i 2008 og 2009, med større prisstigning i sommerhalvåret enn resten av året. For 2009 steg prisene med 10,5 prosent fra april til juni. Oppgangen styres hovedsakelig av høyere priser på hjemmemarkedet, og det var prisen på uer, torsk, ørret, sei og reker som påvirket mest fra april til juni 2009.


Prisene på maskiner og transportmidler vokste med 3,7 prosent på årsbasis. Økningen fra 2008 til 2009 kommer av at prisene var relativt stabile i første halvdel av 2008, før de økte kraftig mot slutten av året. Til tross for en svak nedgang i prisene gjennom 2009 var gjennomsnittet derfor på et høyere nivå enn året før. Prisoppgangen mot slutten av 2008 kan blant annet forklares med lavere kronekurs mot amerikanske dollar og euro. Dette har bidratt til sterkere prisvekst på importmarkedet ettersom norske importører måtte betale mer for varene i norske kroner.


Prisutviklingen på brenselstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm samt råvarer har bidratt til å dempe årsveksten i totalindeksen i 2009. Prisfallet på brenselstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm var på 14,8 prosent fra 2008 til 2009. I 2008 var prisene på både olje og strøm rekordhøye og falt kraftig mot slutten av året.


Prisnedgang på malmer og avfall av metall, papirmasse og papiravfall, samt tømmer og trelast og kork i 2009 har bidratt til at prisene for råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer falt med 8,4 prosent fra 2008 til 2009.


Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. 2000=100

Tabell: http://www.ssb.no/pif/

Emner

  • Finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt