Pressemelding -

Produsentprisindeksen, per 15.april 2010

Sterk oppgang i produsentprisene

Prisoppgang innenfor utvinning av råolje og naturgass, metallindustri, samt
petroleums- og kullvareindustri er den viktigste årsaken til at
produsentprisindeksen steg 3,5 prosent fra mars til april 2010.

[Figur: Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100]

Prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass økte med hele 7,9 prosent
fra mars til april og bidro mest til den samlede oppgangen i
produsentprisene på 3,5 prosent forrige måned. Gjennomsnittsprisen på
råolje (Brent Blend) har økt ytterligere utover i april, og prisen på norsk
naturgass til de viktigste handelspartnerne økte i samme periode.

Økte priser i metallindustrien fra mars til april stod for det nest største
bidraget til oppgangen i den samlede produsentprisindeksen.
Gjennomsnittprisene for ikke-jernholdige metaller hentet fra London Metal
Exchange, deriblant nikkel og aluminium, gikk opp forrige måned, men
prisveksten var svakere i april enn måneden før. Det var den sterke
prisoppgangen i første halvdelen av april som trakk gjennomsnittet opp. I
andre halvdel av måneden sank metallprisene betydelig som resultat av
finansiell uro i Euroområdet. Til tross for svakere prisvekst på metaller i
april økte den samlede indeksen for metallindustrien mer fra mars til april
enn fra februar til mars - 6,0 prosent i april, mot 3,2 prosent i mars.
Dette kan i hovedsak forklares med at endringer i metallprisene forplanter
seg i den norske metallindustrien med et visst tidsetterslep.

Prisene innenfor petroleums- og kullvareindustri økte med 3,0 prosent i
april og var drevet av økte priser på flydrivstoff, gassolje og bensin på
eksport- og hjemmemarkedet.

Prisnedgang på hjemmemarkedet

Til tross for sterk oppgang i produsentprisindeksen samlet sett sank
produsentprisene på hjemmemarkedet med 0,3 prosent i april. Det største
bidraget kommer fra reduserte priser innenfor kraftforsyning, kjemisk og
farmasøytisk industri, samt næringsmiddelindustri, hvor prisene gikk ned
med henholdsvis 8,6, 5,1 og 0,2 prosent. I den sistnevnte næringen var det
spesielt kjøtt og kjøttvarer, samt fôrvarer som bidro mest til
prisnedgangen.

Prisvekst de siste tolv månedene

Produsentprisindeksen økte med 26,7 prosent fra april 2009 til april 2010.
Oppgangen i tolvmånedsraten var mye preget av økte priser på
eksportmarkedet og høyere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass,
metallindustri, samt petroleums- og kullvareindustri. Prisene på råolje,
gass og petroleumsprodukter, samt metallprisene har økt betydelig siden
vinteren 2009 da de var på et historisk lavt nivå.

På hjemmemarkedet har samtlige næringer, utenom kjemisk og farmasøytisk
industri samt møbelindustri og annen industri, bidratt til oppgangen i
tolvmånedsraten.

[Tabell: Produsentprisindeksen 2000=100]

Se også informasjon om vareprisindeksen for industrinæringene.


http://www.ssb.no/ppi/

----------------------------------------

Emner

  • Industri, produksjon

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt