Pressemelding -

Registrert arbeidsledighet blant innvandrere, 1. kvartal 2010

Størst økning blant menn fra EU-land i øst

Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra
6,5 prosent i februar 2009 til 7,9 prosent i februar 2010. I resten av
befolkningen gikk den registrerte ledigheten opp fra 2,1 til 2,5 prosent.
Økningen var størst blant menn, særlig blant dem fra EU-land i Øst-Europa.

Den relative veksten i ledigheten var omtrent lik blant innvandrere totalt
og i befolkningen for øvrig. Økningen i ledigheten varierte imidlertid
mellom ulike innvandrergrupper. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa og
fra Norden hadde sterkest relativ vekst. Innvandrere fra Asia og Afrika har
derimot vært mindre berørt av ledighetsøkningen det siste året og har hatt
en lavere relativ vekst enn majoritetsbefolkningen. Dette henger sammen med
at disse to innvandrergruppene i hovedsak jobber i andre næringer enn de
mest konjunkturutsatte, som bygge- og anleggsvirksomhet og en del industri.

I alt var 21 906 bosatte innvandrere registrert ledige i 1. kvartal 2010.
Dette er 4 974 flere enn i 1. kvartal året før. Totalt utgjorde bosatte
innvandrere rundt 28 prosent av de i alt 78 762 registrerte ledige. Dette
var omtrent samme andel som året før.

Forklaringer

Innvandrere

Som innvandrere regnes personer som er født i utlandet av utenlandsfødte
foreldre, og som er registrert bosatt ifølge Det sentrale folkeregisteret.
I avsnittene nedenfor er det kun gruppen av bosatte innvandrere vi omtaler,
hvis ikke annet er presisert. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke
som innvandrere.

Ledige og bosatte

I tallet på registrert ledige inngår også noen som ikke er registrert
bosatt. Dette er personer som er bosatt i utlandet, og som forventes å
oppholde seg mindre enn seks måneder i Norge. Disse er holdt utenfor
innvandrergruppen, men inngår i befolkningen ellers. Se tabell på denne
siden for nærmere oversikt.

Tallgrunnlaget

Tallene for arbeidsledige bygger på NAVs register over helt
arbeidsledige og er beregnet i prosent av arbeidsstyrken hvis ikke annet er
angitt.

[Tabell: Registrerte helt arbeidsledige, etter bosettingsstatus. Utgangen
av februar 2009 og 2010 ]

Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa har nest høyest ledighet

Ledigheten blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa var 10,9 prosent i
1. kvartal 2010. Bare gruppen fra Afrika lå over dette nivået, med en
ledighet på 13,7 prosent. Den sistnevnte gruppen har ligget høyest over
lengre tid, uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet. Ledigheten blant
innvandrere fra både Asia, Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa utenom EU
ligger rundt gjennomsnittet for innvandrere, på 7,9 prosent. Som vanlig
befinner gruppen fra Vest-Europa seg i et lavere sjikt, med en andel ledige
på 4,3 prosent. Blant innvandrere fra Norden er ledigheten 3,5 prosent.
Gruppen er dermed blant dem med lavest ledighet til tross for en sterk
vekst det siste året. .

Menn mest berørt av økningen

Økningen i ledighet blant innvandrere er fortsatt større for menn enn for
kvinner - henholdsvis 1,7 mot 0,9 prosentpoeng. Dette resulterte i en
ledighet på 9,1 prosent blant innvandrermenn og på 6,2 prosent blant
kvinnene i 1. kvartal 2010. I befolkningen ellers var de tilsvarende
andelene henholdsvis 3,2 og 1,7 prosent. Også her var økningen størst blant
menn. Disse kjønnsforskjellene må ses på bakgrunn av at mannsdominerte
næringsgrupper har vært mest berørt av konjunkturnedgangen den senere tid.

[Figur: Innvandrere fra Øst-Europa utenom EU, Asia, Afrika, Latin-Amerika
og Oseania utenom Australia og New-Zealand som er registrert arbeidsledige
eller på ordinære arbeidsmarkedstiltak, i prosent av personer mellom 15-74
år, etter bostedsfylke. Utgangen av februar 2010]

Høyest ledighet i Østfold og Vest-Agder

Østfold og Akershus hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere,
begge med 6,7 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år. Denne
utregningsmetoden gir et litt lavere nivå enn det man får hvis man regner
som andel av arbeidsstyrken. Det tilsvarende landsgjennomsnittet for
innvandrere var på 5,2 prosent, mot 1,8 prosent i befolkningen ellers. Det
laveste nivået finner vi i Troms og Nordland, med henholdsvis 3,5 og 4,4
prosent ledige innvandrere. Økningen i andel arbeidsledige innvandrere var
størst i Rogaland, der den gikk opp 1,8 prosentpoeng fra 1. kvartal 2009
til 1. kvartal 2010.

Økt ledighet også blant norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt kun en liten andel av de
arbeidsledige. Det har imidlertid også vært økning i denne gruppen, fra 557
i 1. kvartal 2009 til 750 registrert arbeidsledige i 1. kvartal 2010. I
aldersgruppen 15-29 år, der vi finner de aller fleste ledige i denne
befolkningsgruppen, var ledigheten på 5,5 prosent i 1. kvartal i år. Dette
er 1,1 prosentpoeng over nivået blant jevnaldrende i majoritetsbefolkningen
(4,4 prosent), men 3,3 prosentpoeng under nivået blant innvandrerne i samme
alder (8,8 prosent). Av disse tre ungdomsgruppene var det de norskfødte med
innvandrerforeldre som hadde størst relativ økning i ledighetsprosenten.

Litt mindre vekst i gruppen arbeidsledige på korttidsopphold

I alt 1 826 av de arbeidsledige var ikke registrert bosatt i 1. kvartal
2010. Av disse var 854 statsborgere fra EU-landene i Øst-Europa, og 505 var
fra de nordiske landene. Gruppen av ikke-bosatte ledige har økt med 46
prosent siden 1. kvartal 2009, da de utgjorde 1 252 personer. Dette er en
noe svakere vekst enn tidligere. Hele 87 prosent av de ikke-bosatte ledige
i 1. kvartal 2010 var menn.

Fortsatt økning i deltakelsen på arbeidsmarkedstiltak

Antall innvandrere som deltok på ordinære arbeidsmarkedstiltak, gikk opp
fra 5 231 i 1. kvartal 2009 til 8 247 i 1. kvartal 2010. Dette utgjorde en
vekst på nesten 58 prosent. Blant deltakerne utenom innvandrergruppen gikk
antallet opp fra 8 578 til 13 575 deltakere, noe som gir en prosentvis
vekst på linje med innvandrergruppen. I alt var 21 822 personer registrert
som deltakere på arbeidsmarkedstiltak i 1. kvartal i år, og innvandrere
utgjorde 38 prosent av dem. Av innvandrerne som deltok på
arbeidsmarkedstiltak, hadde 65 prosent bakgrunn fra Asia eller Afrika.


http://www.ssb.no/innvarbl/

Emner

  • Arbeidsliv

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt