Pressemelding -

Rentestatistikk for banker og andre finansforetak, 1. kvartal 2010

Rentene på vei oppover

Renten på utlån fra finansinstitusjonene fortsatte å øke i 1. kvartal 2010.
Bankenes rentemargin overfor husholdninger økte, mens rentemarginen overfor
ikke-finansielle foretak falt like mye.

[Figur: Bankenes rentemargin. Husholdninger og ikke-finansielle private
foretak 4. kvartal 2001-1. kvartal 2010. Prosent]

[Figur: Bankenes utlånsrente, innskuddsrente og rentemargin. Total. 1.
kvartal 2009-1. kvartal 2010. Prosent]

Den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene økte med 0,14 prosentpoeng til
4,42 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,13 prosentpoeng til 1,99
prosent i 1. kvartal 2010, slik at rentemarginen dermed var tilnærmet
uendret på 2,43 prosent. I den samme perioden økte utlånsrenten i
kredittforetakene, Statens Pensjonskasse og livsforsikringsselskapene med
henholdsvis 0,17, 0,23 og 0,10 prosentpoeng, mens renten på utlån fra
statlige låneinstitutter (eksklusive lån med null i rente i Statens
lånekasse) økte med 0,08 prosentpoeng.

Lavere utlånsmargin og økt innskuddsmargin

Bankenes utlånsmargin var tilnærmet uendret på 2,03 prosent, mens
innskuddsmarginen økte med 0,02 prosentpoeng til 0,40 prosent i 1. kvartal
2010. Renteøkningen i finansforetakene i 1. kvartal i år reflekterer
virkningen av økningen i styringsrenten på 0,25 prosentpoeng, til 1,75
prosent, som kom 16. desember i fjor. Dessuten reflekterer
finansforetakenes renteøkning stigningen i NIBOR-renten i 1. kvartal i år
på 0,15 prosentpoeng. Bankenes rentemargin overfor husholdninger økte med
0,07 prosentpoeng, mens rentemarginen overfor ikke-finansielle foretak falt
like mye i 1. kvartal 2010. Rentemarginen overfor ikke-finansielle foretak
som økte sterkt på slutten av 2008, har senere falt, men er fortsatt
betydelig høyere enn før finanskrisen. Utlånsmarginene for boliglån falt i
bankene og økte litt i kredittforetakene i 1. kvartal 2010.

[Figur: Utlånsmarginer på boliglån. Banker og kredittforetak 1. kvartal
2009-1. kvartal 2010. Prosent]

[Tabell: Finansforetakenes renter. 1. kvartal 2009-1. kvartal 2010.
Prosent]

Begreper og annen viktig bakgrunnsinformasjon:

Rentemarginen: Differansen mellom gjennomsnittlige utlåns- og
innskuddsrente. Overføring av lån med pant i bolig fra banker til
kredittforetak bidrar til at rentene på utlån i alt i bankene og bankenes
rentemargin øker. Årsaken til dette er at andelen lån med pant i bolig av
bankenes totale lån synker, mens kredittforetakene gir lån med høyere
sikkerhet og dermed bedre rentebetingelser.

Utlånsmarginen: Forskjellen mellom utlånsrente og NIBOR-renten

Innskuddsmarginen: Forskjellen mellom NIBOR-renten og bankenes
innskuddsrente.

Om statistikkgrunnlaget

Per 1. kvartal 2010 omfatter rentestatistikken 3 statlige
låneinstitutter, 6 livsforsikringsselskaper, 28 kredittforetak, 147 banker
og Statens Pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige
låneinstitutter og livsforsikringsselskaper utgjorde henholdsvis 60, 30, 8
og 1 prosent av totale utlån (eksklusive Statens Pensjonskasse).

Om rentene i statlige låneinstitusjoner og Statens Pensjonskasse

De 3 statlige låneinstituttene omfatter Husbanken, Statens lånekasse og
Innovasjon Norge.

Den flytende renten på lån fra Lånekassen, Husbanken og Statens
Pensjonskasse fastsettes på grunnlag av renter på statspapirer
(statskasseveksler eller statsobligasjoner). Med den tidligere
rentemodellen, ble den flytende renten for disse institusjonene endret hver
tredje måned. Fra 1. januar 2010 blir den flytende renten endret annenhver
måned. Samtidig reduseres den såkalte observasjonsperioden tilsvarende.

Utgangspunktet for beregning av renter på lån i Husbanken og Lånekassen
er statenes antatte lånekostnader for tilsvarende rentebindingstid med et
påslag på henholdsvis 0,5 og 1 prosentpoeng. Til nå har fastrenten som
disse institusjonene tilbyr en gitt måned vært basert på observasjoner av
rentenivået to måneder tidligere. Med det nye systemet kuttes
iverksettingsperioden med en måned.

http://www.husbanken.no/Venstremeny/Kunde%20i%20HB/Renteinformasjon/~/media/84B23A2F94D8407C98166D24C7E0D6E7.ashx

http://www.lanekassen.no/upload/PDF-annet/2010/Åpenhetsbrev%20til%20Lånekassen.pdf

Innovasjon Norge tilbyr lavrisikolån og innovasjonslån/risikolån.
Betingelsene for lavrisikolån fastsettes individuelt, mens det er lik
rentesats for innovasjonslån/risikolån. Rentetilbudet fastsettes normalt
med bakgrunn i en basisrente med et individuelt fastsatt marginpåslag.
Basisrenten fastsettes på grunnlag av bidkursen på statskasseveksler. For
større låntakere kan Innovasjon Norge fastsette utlånsrentene med basis i
NIBOR/statsrenter med et marginpåslag. Rentene på innovasjonslån/risikolån
fastsettes med utgangspunkt i at denne renten normalt skal ligge 2 - 3
prosentpoeng over gunstigste rente for lavrisikolån. Normalt gis det bare
tilbud om flytende rente.

Boliglånsrenten i Statens Pensjonskasse er en flytende rente som følger
normrenten. Metoden for fastsettting av normrenten er nærmere omtalt i
Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.

http://www.spk.no/upload/Lån/aapenhetsbrev_til_spk_publisert.pdf


http://www.ssb.no/orbofrent/

Emner

  • Finans

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt