Pressemelding -

Utdanningsstatistikk. Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler, 2008/09

Ni av ti tar poeng

Av de som var registrert som ordinære heltidsstudenter høsten 2008, tok hele ni av ti studenter studiepoeng i løpet av studieåret 2008/09. Halvparten tar studiepoeng tilsvarende et heltidsstudium.

Det som tilsvarer et heltidsstudium er 60 studiepoeng, men mange tar færre enn dette. Om lag en av tre ordinære heltidsstudenter tok mellom 30 og 59 studiepoeng, mens en av ti ikke oppnådde poeng. Hvorfor disse ikke tar studiepoeng, sier statistikken ikke noe om. Det kan være mange årsaker til at studenter ikke har progresjon i studiene enkelte år, for eksempel at de
har sluttet å studere, byttet fag, strøket til eksamen eller fått barn.

Ordinære studenter

er studenter som ikke er i etter- eller videreutdanning eller tar fjernundervisning.

Heltidsstudenter

Studentenes samlede emneoppmeldinger er utgangspunktet for beregningen. For å bli telt som en heltidsstudent, må studenten være påmeldt emner som minst gir 70 prosent av 60 studiepoeng. Noen få er unntatt. Det gjelder noen læresteder der SSB mottar informasjon fra lærestedet om at et studium er heltids- eller deltidsstudium.

Studenter som er i etter- eller videreutdanning har ofte jobben som sin hovedbeskjeftigelse. Om lag 14 000 personer fulgte høsten 2008 et etter- og videreutdanningstilbud på deltid. Fire av ti i denne gruppen tok fra 30 til 59 studiepoeng i løpet av studieåret 2008/09.

[Figur: Gjennomsnittlig antall studiepoeng for ordinære poengproduserende heltidsstudenter]

Flest med 60 poeng på helsefag

Helse-, sosial- og idrettsfag er det største fagområdet. Her er det også størst andel av studentene som har oppnådd det antall poeng som tilsvarer minst et fulltidsstudium. Av de ordinære heltidsstudentene har seks av ti full studieprogresjon. Fagområdet lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk har nest størst andel med normert studieprogresjon. Nesten 54
prosent av disse studentene tar 60 studiepoeng eller mer.

Av de totalt 240 500 studentene som var registrert ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge i studieåret 2008/09, tok 203 200 studenter poeng. Det vil si at 85 prosent av alle studentene hadde uttelling i form av studiepoeng. Andelen var størst ved de vitenskapelige høgskolene, hvor
over 87 prosent av studentene oppnådde studiepoeng.

Kvinner tar flest studiepoeng

Kvinner tar flest poeng både når vi ser på alle studenter og ordinære heltidsstudenter. For sistnevnte gruppe tar 53 prosent av kvinnene 60 studiepoeng eller mer, mens tilsvarende tall for menn er 49 prosent. Ser vi på hvordan produksjonen av studiepoeng varierer med aldersgruppene, er det ikke helt uventet i aldersgruppen 20 til 24 år at vi finner det høyeste
gjennomsnittet. Kvinnene i denne aldersgruppen produserer gjennomsnittlig 54 poeng, men menn tar 52 poeng.


http://www.ssb.no/spuh/

Emner

  • Universitet, høyskole

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt