Pressemelding -

Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, 1. kvartal 2010

Fall i importprisene siste fem kvartaler

Prisene på importerte varer falt med 0,8 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal i år. Dette er det femte kvartalet på rad at importprisene går ned. For norsk eksport av varer gikk prisene noe opp det siste kvartalet.

Skip og oljeplattformer er holdt utenfor i alle tallene for import og eksport av varer.

[Figur: Prisindekser, utenrikshandel med varer. 1. kvartal 2007-1. kvartal 2010. 2000=100]

[Figur: Sesongjusterte volumindekser, utenrikshandel med varer. 1. kvartal 2007-1. kvartal 2010. 2000=100]

Fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal i år sank prisene på norsk import av varer med 0,8 prosent, ifølge volum- og prisindeksene for utenrikshandelen. Siden importprisene nådde en topp i 4. kvartal i 2008 har de nå falt fem kvartaler på rad. Samlet sett er prisene tilbake på omtrent samme nivå som ved årsskiftet 2007/2008. Prisnedgangen kan trolig knyttes til at den importveide kronekursen har styrket seg med om lag 10 prosent fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal i år (se valutakurser), noe som bidrar til at prisene på importerte varer blir lavere i vår valuta.

Det siste kvartalet var det en bred prisnedgang, med unntak for matvarer, en del råvarer og elektrisk strøm. Et av de viktigste bidragene til det samlede prisfallet kom fra kjemiske produkter, hvor prisene gikk ned med 1,5 prosent. Prisene på jern og stål samt varer av metaller falt med
henholdsvis 2,1 og 5,7 prosent, og var også med på å trekke det samlede prisnivået ned.

Maskiner og transportmidler utgjør en relativt stor del av norsk import. Her falt prisene samlet sett med 0,1 prosent fra 4. kvartal i 2009 til 1. kvartal i år. Prisene gikk opp på en del industrimaskiner og telekommunikasjonsapparater. Samtidig ble importen av varer som kontormaskiner, datautstyr, elektriske apparater og kjøretøyer for veg billigere.

Sammenlignet med 1. kvartal i 2009 var importprisene 5,2 prosent lavere i 1. kvartal i år. Mange av de samme varegruppene som er nevnt over bidro til reduserte priser også i dette tidsperspektivet, i tillegg til gruppen klær og tilbehør til klær. Oljeprodukter og elektrisk strøm var blant de få varegruppene som hadde høyere priser i 1. kvartal i år enn i samme kvartal
i fjor.

Mengden av importerte varer til Norge var 6,4 prosent lavere i 1. kvartal i år enn i 4. kvartal 2009. Det er ikke uvanlig at importen faller fra 4. til 1. kvartal, og justert for vanlige sesongvariasjoner var importen 0,6 prosent høyere enn i kvartalet før. Sammenlignet med 1. kvartal i 2009 var
importen 3,9 prosent høyere i 1. kvartal i år. En av de viktigste grunnene til økningen siden i fjor er høyere import av kjøretøyer for veg, som var på et svært lavt nivå i starten av 2009.

Økte priser for norsk eksport

Prisene som norske eksportører fikk for varene sine var samlet sett 2,2 prosent høyere i 1. kvartal i år enn i kvartalet før. Prisene på viktige importvarer, som fisk, råolje og oljeprodukter, metaller unntatt jern og stål samt maskiner, økte.

Sett i forhold til 1. kvartal 2009 var prisene på norsk eksport, til tross for det siste kvartalets økning, 2,2 prosent lavere i 1. kvartal i år. Med unntak av høyere priser på olje, strøm og metaller unntatt jern og stål falt prisene for de fleste varegrupper i denne perioden.

Lavere eksportmengde

Mengden av norsk vareeksport gikk ned med 0,4 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Salget til utlandet av blant annet metaller unntatt jern og stål samt maskiner og transportmidler gikk ned. Eksporten av fisk gikk også noe ned, men var likevel på et høyt nivå historisk sett.
Sammenlignet med 1. kvartal i 2009 var fiskeeksporten 17,6 prosent høyere i 1. kvartal i år.

Samlet sett var volumet av norsk eksport i 1. kvartal 0,4 prosent lavere også sammenlignet med det samme kvartalet ett år tidligere. Eksporten falt for viktige varegrupper som olje og oljeprodukter samt maskiner og transportmidler. Samtidig var det flere mindre varegrupper som opplevde økte eksportmengder det siste året.

[Tabell: Volum- og prisindekser for utenrikshandelen utenom skip og oljeplattformer. 1. kvartal 2010]


http://www.ssb.no/uhvp/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt