Pressemelding -

Utslipp til luft av nitrogenoksider, svoveldioksid, ammoniakk, NMVOC og karbonmonoksid. 1990-2009*

Stadig lavere utslipp av forsurende gasser

Utslippene av alle forsurende gasser er gått ned fra 2008 til 2009, og de
internasjonale utslippsforpliktelsene for 2010 ser ut til å kunne
oppfylles, med et mulig unntak for NOX. Utslippsreduksjonen skyldes blant
annet redusert metallproduksjon som en følge av finanskrisen.

Dette viser foreløpige utslippstall for 2009, beregnet av Statistisk
sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet
(Klif).

[Tabell: Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO 1990 og 2009*. 1 000 tonn.
Internasjonale forpliktelser og gassenes skadevirkning]

[Figur: Utslipp av nitrogenoksider (NOX]), svoveldioksid (SO2), ammoniakk
(NH3) og NMVOC. 1990-2009*. Mål i Gøteborgprotokollen i 2010. Indeks
1990=100,0

[Figur: Utslipp av nitrogenoksider (NOX]), svoveldioksid (SO2) og ammoniakk
(NH3). 1990-2009*. 1 000 tonn syreekvivalenter

NOx-utslippene må reduseres ytterligere

Norges utslipp av NOx (nitrogenoksider) var 167 500 tonn i 2009. Det er 4
prosent lavere enn året før, en reduksjon på omtrent 7 800 tonn. For å
oppfylle Gøteborg-protokollens utslippsforpliktelse på 156 000 tonn er det
nødvendig med en reduksjon på 11 500 tonn i år 2010.

Innenriks sjøfart og fiske stod for 39 prosent av de totale norske
utslippene av NOx i 2009. Stasjonær forbrenning innenfor olje- og
gassvirksomhet utgjorde 23 prosent, og veitrafikken stod for 17 prosent.
Nedgangen fra 2008 skyldes flere ting. En viktig årsak, som kan være
midlertidig, er nedgang i produksjonen ved flere jern-, stål- og
ferrolegeringsbedrifter, grunnet finanskrisen. En annen årsak er redusert
stasjonært forbruk av naturgass i olje- og gassvirksomheten på
kontinentalsokkelen. For veitrafikk har framfor alt forbedret teknologi
ført til reduksjoner i NOx-utslippene.

Redusert samlet utslipp av forsurende gasser

De samlede utslippene av forsurende gasser, regnet i syreekvivalenter, var
5 500 tonn i 2009. NOx utgjør 67 prosent av dette og NH3 og SO2 henholdsvis
24 og 9 prosent. Nedgangen i utslippene av forsurende gasser har siden 1990
vært på 25 prosent og på 6 prosent siden 2008. Når man tar hensyn til den
forsurende effekten hos de forskjellige gassene, står reduksjonene i
NOx-utslipp for drøyt halve reduksjonen i det samlede utslippet av
forsurende gasser i Norge fra år 2008.

Foreløpige tall

Tallene for 2009, som presenteres i denne artikkelen, er foreløpige. De
regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder
totalutslippene. Salgsstatistikken for petroleumsprodukter, som lages ut
fra oljeselskapenes rapporteringer av salg av de enkelte oljeproduktene til
forskjellige forbruksgrupper, danner basis for beregningen av
forbrenningsutslippene. Feil og usikkerhet i denne statistikken har direkte
innflytelse på nivå og trender i utslippsstatistikken.

Detaljerte tabeller med kilde- og næringsfordelte utslipp for 2009 blir
først publisert i februar 2011.

Om utslippsregnskapet

Les mer om dokumentasjon av utslippsregnskapene,

Les mer om syreekvivalenter og internasjonale forpliktelser.

Les mer om miljøstatus for luftforurensning i Norge.

Se også utslippstall for klimagasser.

Mer informasjon: britta.hoem@ssb.no, tlf. 21 09 47 55,
ketil.flugsrud@ssb.no, tlf. 21 09 49 38, trond.sandmo@ssb.no, tlf. 21 09 49
46 eller alice.gaustad@klif.no, tlf. 22 57 36 43


http://www.ssb.no/agassn/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt