Pressemelding -

Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, strukturstatistikk. Endelige tall, 2008

Mest penger i innsamling av avfall

Avfallshåndtering sto for 89 prosent av omsetningen innenfor vann, avløp og renovasjon i 2008, som totalt beløp seg til 22,5 milliarder.

Av omsetningen innenfor avfallshåndtering kom 9,5 milliarder fra innsamling av avfall, 7,9 milliarder fra materialgjenvinning og 2,6 milliarder fra behandling og disponering av avfall.

Total omsetning for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet økte med over 12 prosent fra 2007 til 2008. Økningen i kroner var størst innenfor materialgjenvinning som hadde en omsetningsvekst fra 2007 til 2008 på 1,2 milliarder, eller drøyt 18 prosent. Håndtering av avløpsvann var eneste næring med reduksjon i omsetningen, med en liten nedgang på 9
millioner, eller 1 prosent.

Avfallshåndtering var også næringen med størst verdiskaping målt i bearbeidingsverdi til faktorpriser. Med en bearbeidingsverdi på tilnærmet 5,3 milliarder sto den for vel 85 prosent av den totale verdiskapingen innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet. Klart minst er miljørydding og -rensing, hvor verdiskapingen var på 12 millioner. Total verdiskaping for vann, avløp og renovasjon var i 2008 på 6,2 milliarder, opp 3,7 prosent fra 2007.

[Figur: Sysselsetting, etter næringsgruppe. Bedrifter. 2008]

[Figur: Omsetning, etter næringsgruppe. Bedrifter. 2007-2008. Millioner kroner]

Flest arbeider med innsamling av avfall

Det var totalt vel 9 500 sysselsatte innenfor vann, avløp og renovasjon i 2008. Av disse arbeidet nesten 7 800, eller drøyt 81 prosent, med avfallshåndtering, og knapt 4 800 av disse igjen jobbet med innsamling av avfall. Færrest sysselsatte var det innenfor miljørydding og miljørensing,
hvor kun 65 personer var sysselsatt. Det utgjør 0,7 prosent av totalen.

Størst investeringer for avfallshåndtering

Totale investeringer beløp seg til 2,5 milliarder i 2008. Om lag 2,2 milliarder, eller vel 86 prosent, var investeringer innenfor avfallshåndtering. Investeringene fordeler seg relativt jevnt mellom de tre næringsundergruppene innsamling av avfall, behandling og disponering av avfall og materialgjenvinning.

Foretakstall for vann, avløp og renovasjon

I 2008 var det totalt snaut 1 050 foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet. Til sammen sysselsatte disse i underkant av 9 700 personer. Total omsetning beløp seg til om lag 22,5 milliarder, snaut 12 prosent opp fra 2007. Investeringene økte med 31 prosent fra 2007, til 2,6 milliarder kroner i 2008.

Foretak og bedrift

Fordi foreløpige tall kun publiseres på foretaksnivå, viser siste avsnitt noen utvalgte endelige tall for foretak til sammenligning. Et foretak er den organisatoriske enheten som omfatter all virksomhet av samme eier, og et foretak kan bestå av flere bedrifter innenfor ulike næringer.

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) - en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Dette er en ny strukturstatistikk som følge av at det er etablert et nytt næringshovedområde for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet. Næringene innenfor dette nye hovedområdet er hentet
fra industri, kraft- og vannforsyning og andre sosialtjenester og personlige tjenester. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her.


http://www.ssb.no/stvar/

Emner

  • Tjeneste, rådgivning, service

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt