Pressemelding -

Varehandel, strukturstatistikk 2008 Laveste vekst på fem år for varehandel

Bedriftene innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner hadde en samlet omsetning på nærmere 1 330 milliarder kroner i 2008, en økning på vel 4 prosent fra 2007. Dette er den laveste omsetningsøkningen siden 2003.

[Figur: Omsetning, etter sysselsettingsgruppe. Varehandel i alt. Bedrifter. 2008. Milliarder kroner]

Det var kun små endringer i antall bedrifter og sysselsatte fra 2007 til 2008. Antallet bedrifter økte med 0,7 prosent, og antall sysselsatte økte med 1,7 prosent, eller knapt 6 200 personer. Totalt var det i underkant av 67 900 bedrifter og godt og vel 374 000 sysselsatte innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner i 2008. Bedriftene hadde lønnskostnader på til
sammen 128 milliarder kroner. Bruttoinvesteringene beløp seg til 11 milliarder kroner. Se også kvartalsvis investeringsstatistikk for detaljhandelen.

Flest småbedrifter

Bedriftene med mindre enn 10 sysselsatte utgjorde 85 prosent av det totale antallet bedrifter innenfor varehandel. Disse bedriftene sto for 29 prosent av den totale omsetningen og sysselsatte 42 prosent av det totale antallet sysselsatte innenfor næringen. Til sammenligning var det 0,8 prosent av bedriftene som hadde 50 eller flere sysselsatte. Disse bedriftene sto
imidlertid for 31 prosent av omsetningen og hadde 14,5 prosent av de sysselsatte.

En fjerdedel i Oslo-området

Til sammen var det i fylkene Oslo og Akershus over 17 000 bedrifter innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner. Dette utgjør 25 prosent av bedriftene på landsbasis. Disse bedriftene sto for 43 prosent av omsetningen og hadde 31 prosent av de sysselsatte.

[Figur: Omsetning, etter næring. Bedrifter. 2007-2008. Milliarder kroner]

215 000 sysselsatte i detaljhandelen

Det var i underkant av 38 700 bedrifter innen detaljhandel i 2008, en økning på snaut 200 bedrifter, fra 2007. Detaljomsetningen var på nær 381 milliarder kroner. Dette er 4,5 prosent mer enn i 2007. Detaljomsetningsindeksen viser en vekst på 4,1 prosent i samme periode.
Antall sysselsatte økte med 0,7 prosent, eller 1 400 personer.

Detaljhandelsbedriftene utgjorde 57 prosent av det totale antall bedrifter innenfor varehandel i 2008. De sto for 29 prosent av omsetningen og 58 prosent av sysselsettingen. Hver bedrift omsatte i gjennomsnitt for 9,8 millioner kroner. Det høyeste gjennomsnittet hadde næringene detaljhandel med drivstoff til motorvogner, med 23 millioner kroner per bedrift, og butikkhandel med bredt vareutvalg, med 19,5 millioner kroner per bedrift. Lavest var omsetningen per bedrift for næringene torghandel, 0,9 millioner kroner, og detaljhandel utenom utsalgssted, 2,6 millioner kroner. Næringen butikkhandel med bredt vareutvalg var, med et gjennomsnitt på 10 personer,
den næringen innenfor detaljhandel med flest sysselsatte per bedrift.

Omsetningsnedgang innenfor handel med og reparasjon av motorvogner

Bedriftene som driver handel med og reparasjon av motorvogner, omsatte for 157,2 milliarder i 2008. Dette er en nedgang på 7,2 milliarder, eller 4,4 prosent, fra 2007. Reduksjonen skyldes i hovedsak en nedgang på 7,7 prosent innenfor næringen handel med motorvogner, unntatt motorsykler. Denne næringen sto for 66 prosent av omsetningen innenfor næringsområdet.

De nærmere 9 100 bedriftene som driver med handel og reparasjon av motorvogner, utgjorde 13 prosent av det totale antall bedrifter innenfor varehandel i 2008. Samtidig sto de for 12 prosent av både omsetningen og sysselsettingen.

6 prosent vekst i omsetningen innenfor agentur- og engroshandel

Bedriftene med næring innenfor agentur- og engroshandel, med unntak av motorvogner, omsatte for 45,2 milliarder kroner mer i 2008 enn i 2007. Dette tilsvarer en økning på 6,1 prosent, noe som gir en samlet omsetning på 787,9 milliarder kroner i 2008. De over 20 100 bedriftene i næringen sysselsatte mer enn 114 000 personer, noe som gir en økning i
sysselsettingen på 3,4 prosent.

Omsetning

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Foretakstall

Strukturstatistikk blir publisert både på foretaksnivå og bedriftsnivå. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer.

Mer om dette og andre definisjoner finnes i "Om statistikken".

Viktig melding: overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 benyttes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Strukturstatistikken for 2008 publiseres etter både ny og gammel standard. Tallene for 2007 publiseres også etter ny
standard. Den viktigste endringen innenfor varehandelen er at bensinstasjonene er blitt en del av detaljhandelen i den nye standarden. I tillegg er det foretatt en del oppsplittinger av næringer for å kunne gi bedre bransjestatistikk. For eksempel har sportsbutikker og kiosker blitt
skilt ut som egne næringer. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her.

Sammenligninger med andre europeiske land

For internasjonale sammenligninger henviser SSB til EUROSTATs hjemmesider.


http://www.ssb.no/stvareh/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt