Pressemelding -

Varekonsumindeksen, april 2010 Ingen vekst i varekonsumet

Husholdningenes konsum av varer var 0,2 prosent lavere i april enn i mars i år, ifølge sesongjusterte tall. Det var særlig andre varer, som møbler, hvitevarer og klær, som trakk ned.

Husholdningenes kjøp av mat, drikkevarer og tobakk økte med 0,9 prosent i april, etter en nedgang på 1,2 prosent i mars. Kjøp og drift av kjøretøy viste svak oppgang.

Forbruket av elektrisitet og brensel gikk ned med 1,6 prosent, mens konsumet av andre varer hadde en nedgang på 0,9 prosent i april.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1,1 prosent lavere i april 2010 enn i samme måned året før.

[Tabell: Varekonsumindeks, april 2010. Sesongjustert og ujustert volumindeks. April 2009-april 2010. 1995=100]

Om påskens innvirkning

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen, som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del
av detaljhandelen.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall blir revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI se "Om sesongjustering" i venstre marg.


http://www.ssb.no/vki/

Emner

  • Undersøkelser, rapporter

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt