Pressemelding -

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), 1. kvartal 2010

Husholdningene selger aksjer

Husholdningenes interesse for å investere i aksjer avtar. I 1. kvartal 2010
nettosolgte husholdningene aksjer registrert i VPS. En må tilbake til 2.
kvartal 2008 for å finne siste gang husholdningene var nettoselgere av
aksjer.

Gjennom finanskrisen i siste halvdel av 2008 og hele 2009 har
husholdningene vært positive til å investere i aksjer. I denne perioden
nettokjøpte de aksjer registrert i VPS for over 8 milliarder kroner. Tall
for 1. kvartal 2010 viser at husholdningenes interesse for investering i
aksjemarkedet har avtatt. I denne perioden nettosolgte de aksjer for nær 33
millioner kroner. Det er særlig mot slutten av kvartalet at
salgsaktiviteten har vært størst. Nedsalget var størst i utenlandske
foretak registrert i VPS, og i foretak innenfor sektoren andre finansielle
foretak.

Etter to kvartaler som nettokjøpere av aksjer for totalt 26 milliarder
kroner var utenlandske investorer igjen nettoselgere av aksjer i 1.
kvartal. I perioden nettosolgte utlendingene aksjer for over 5 milliarder
kroner.

Veksten i aksjeverdiene avtar

Den kraftige veksten i aksjemarkedet gjennom 2009, da aksjeverdiene
registrert i VPS økte med nær 36 prosent, fortsatte ikke i samme tempo inn
i 2010. I 1. kvartal økte aksjeverdiene med under 2 prosent til 1 839
milliarder kroner. Etter en svak start på året, med synkende aksjeverdier i
januar og februar, tok markedet seg betydelig opp i mars, da aksjeverdiene
økte med nær 6 prosent. Hovedårsaken til økningen i mars var høyere
aksjekurser på Oslo Børs, hvor hovedindeksen (OSEAX) økte med over 7
prosent. Aksjeverdiene i de VPS-registrerte foretakene var ved utgangen av
1. kvartal fordelt med 1 474 milliarder kroner på børsnoterte aksjer og 365
milliarder kroner på unoterte aksjer. Utenlandske investorer var ved
utgangen av kvartalet den største eiergrupperingen med en eierandel på nær
33 prosent, fulgt av staten med en andel på nær 29 prosent.

[Figur: Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdier i
milliarder kroner]

Beholdningene av rentebærende verdipapirer

For de rentebærende verdipapirene registrert i VPS økte
obligasjonsbeholdningene med litt over 2 prosent, til 1 219 milliarder
kroner, fra utgangen av 4. kvartal 2009 til utgangen av 1. kvartal 2010.
Beholdningene av sertifikater ble redusert med nær 1 prosent, til 342
milliarder kroner i samme periode. Den kraftige økningen i beholdningene
for de rentebærende papirene gjennom 2009 skyldes i stor grad emisjoner som
er foretatt som følge av statens tiltak for å bedre bankenes likviditet.

[Tabell: Verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdi i milliarder kroner]

Forklaringer

Rentebærende verdipapirer registrert i VPS omfatter obligasjoner og
sertifikater.

Statlige tiltak

Statens tiltak for å bedre bankenes likviditet, som ble etablert i
oktober 2008, innebærer blant annet at bankene kan bytte obligasjoner med
fortrinnsrett (OMF-er) mot statskasseveksler. I VPS-statistikken vil
obligasjoner som inngår i denne bytteordningen, bli registrert som at
staten overtar som eier av obligasjonene i bytteperioden. I bankenes
regnskaper vil disse OMF-ene bli beholdt på eiersiden.  Motposten i
bankregnskapet er lån fra staten.


http://www.ssb.no/vpstat/

Emner

  • Marked, børs

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt