Pressemelding -

Videregående opplæring og annen videregående utdanning, 2009

Færre lærlinger på byggfag

Antall lærlinger i videregående opplæring har gått ned med i overkant av
2 000 personer fra 2008 til 2009. Reduksjonen i lærlingetallet har først og
fremst foregått på de mannsdominerte yrkesfagene, og endringen er særlig
tydelig på byggfagene.

Det var 36 000 lærlinger i videregående opplæring per 1. oktober 2009, en
nedgang på om lag 6 prosent fra året før. Mens antall kvinnelige lærlinger
har gått litt opp, var det i 2009 2 500 færre mannlige lærlinger enn i
2008. Tilbakegangen på de mannsdominerte byggfagene har vært på vel 13
prosent det siste året. Antall lærlinger i helse- og sosialfagene har økt
markant og ligger nå på i overkant av 4 700, 17 prosent flere enn i 2008.

Færre på restaurant- og matfag

De senere årene har det vært en gradvis nedgang i antall elever på
restaurant- og matfag. I 2009 var 4 600 elever registrert på dette
utdanningsprogrammet, en nedgang på 24 prosent siden 2006. Det siste året
har antall lærlinger på dette fagområdet gått ned med om lag 300 personer,
noe som utgjør knapt 13 prosent.

Flere på AMO-kurs og folkehøgskoler

Antall deltakere på AMO-kurs viser en vesentlig økning fra året før. Mens
deltakertallet var på vel 6 400 i 2008, var det steget til om lag 8 600 i
2009, en økning på drøyt 34 prosent. Antall elever på folkehøgskoler har
økt med nesten 700 personer siden 2008, noe som tilsvarer en økning på 11
prosent.


http://www.ssb.no/vgu/

Emner

  • Utdanning

Kontakter

Har du spørsmål om statistikk?

Pressekontakt