Gå videre til innhold
– Det er et ansvar vi tar alvorlig og derfor engasjerer vi oss i den nasjonale debatten om hvordan vi best mulig kan gjøre Norge mer robust i cyberspace, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger.
– Det er et ansvar vi tar alvorlig og derfor engasjerer vi oss i den nasjonale debatten om hvordan vi best mulig kan gjøre Norge mer robust i cyberspace, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger.

Nyhet -

Telenor mener: Fragmentert nasjonal cyberberedskap

Tirsdag ga Telenor Norge sine innspill på regjeringens første stortingsmelding om IKT-sikkerhet . – Vi etterspør et mer formalisert samarbeid i og om cyberspace, tydeligere ansvar og konkrete tiltak som forbedrer landets sikkerhet, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen.

Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet skal legge grunnlaget for regjeringens arbeid med å gjøre Norge mer digitalt robust. Telenor Norge eier og forvalter samfunnskritisk infrastruktur som bærer nesten 80 prosent av all datatrafikk i Norge.

Det er et ansvar vi tar alvorlig og derfor engasjerer vi oss i den nasjonale debatten om hvordan vi best mulig kan gjøre Norge mer robust i cyberspace, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen. Tirsdag ga hun Stortinget Telenors innspill i høringsprosessen knyttet til meldingen.

Telenors viktigste innspill til behandlingen av Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet:

  • Et godt nasjonalt sikkerhetsarbeid krever formalisert samarbeid mellom mange aktører for å kunne gi effekt. I dag er samarbeidet fragmentert og mer preget av dugnad enn forpliktelser.
  • I 2016 oversteg offentlige innkjøp over 500 milliarder NOK. Myndighetene har gjennom offentlige anskaffelser av digitale tjenester rom for både å stimulere til investeringer i sikkerhet og sørge for økt trygghet for egen virksomhet. Sikkerhet må i større grad etterspørres og vektes i offentlige anskaffelser. Dette vil bidra til tryggere digitale tjenester for borgerne.
  • Totalforsvaret har en viktig oppgave i å forstå og håndtere hendelser i cyberspace, på en måte som medfører minst mulig konsekvens for samfunnet. Telenor er glad for igjen å ha blitt invitert inn i Sentralt totalforsvarsforum. Aktører med samme samfunnskritikalitet bør også få plass.
  • Én offentlig myndighetsaktør bør ha totalansvar for IKT-sikkerhet. Aktøren må ha mandat og kompetanse til å identifisere, analysere og håndtere trusselaktørers forsøk på å påvirke Norge og norske interesser, samt ha evne til å lede håndteringen av konkrete hendelser.
  • Myndighetsapparatet må understøtte håndteringen av cyberoperasjoner mot nasjonal infrastruktur – selv når denne er eid av private aktører. Dette underbygger behovet for formalisering av privat-offentlig samarbeid på tvers av sektorer.
  • Stortinget skal i 2018 bruke 40 millioner kroner på en pilot for å øke den nasjonale kapasiteten og sikkerheten i ekomnettene. Vi anbefaler at midler benyttes på de mest effektive tiltakene for å redusere kritisk sårbarhet og styrke digital robusthet og sikkerhet. Det vil si å øke robustheten uten å gripe for mye inn i konkurransen i markedet.
  • Et nasjonalt cyber crime center (NC3) kommer i gang i 2018. NC3 må få mandat, verktøy og ressurser som trengs for å bekjempe kriminalitet i cyberspace. Senteret må ha en helhetlig tilnærming, hvor både Sikkerhetstjenesten (PST), Forsvaret, og Etterretningstjenesten arbeider operativt sammen.

Hele Telenors innspill er vedlagt under relatert nederst.

Representanter fra Telenor deltar på høringen i Stortinget i dag, tirsdag 16. januar april.

For ytterligere kontakt:

Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 971 55 855, e-post: caroline.lunde@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Emner

Vår virksomhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge. Vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i Norden og Asia. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no