Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Woman in Red – för kvinnohjärtat!

Idag, på Internationella Kvinnodagen, startar årets kampanj Woman in Red med aktiviteter i 16 städer och final i Visby och Malmö den 10 mars. Kampanjens syfte är att informera och inspirera om kvinnohjärtat och pågår ända till augusti.

Lagom till Internationella Kvinnodagen delades på tisdagskvällen forskningsstipendier ut signerade Woman in Red, för att uppmuntra forskning med ett genusmedicinskt perspektiv. Bakom Woman in Red står 1,6 & 2,6 miljonerklubben och insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa. Fem unga forskare fick motta kvinnohjärtstipendierna från landshövding Chris Heister, ministrarna Maria Larsson och Lena Adelsohn-Liljeroth under ledning av professor och kardiolog Karin Schenk-Gustafsson.

- Först genom mer kunskap kan vi se en förbättrad, mer jämlik och förebyggande vård, omsorg och rehabilitering, varför vi behöver se mer forskning från ett genusmedicinskt perspektiv, menar Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Woman in Reds stipendier för 2011 gick till: 

  1. Nina Johnston
  2. Carina Carnlöf
  3. Charlotte Iacobaeus
  4. Juan-Jesus Carrero
  5. Karolina Nowinski

- Jag är så glad och stolt över att vi kan stödja unga kvinnliga forskare som bedriver studier på kvinnors hjärtsjukdomar. Tack alla som köper vår pin, den lilla röda skon, och tack alla läkare och forskare som ägnar sig åt kvinnohjärtat, säger Alexandra Charles. 

Skonålen finns att köpa på www.1.6miljonerklubben.com och säljs även i butik, bl.a. på Apoteket, Hemköp, Willys och Viking Line.


2011 års stipendiater

1. Nina Johnston: 75 000 SEK (Mekanismer bakom kvinnors kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt, angina pectoris))

I jämförande studier mellan Sverige och Ontario, Kanada, ska omhändertagande och behandling av kvinnliga och manliga hjärtinfarktpatienter undersökas. Preliminära resultat visar att kvinnor i bägge länderna får mindre ingrepp utförda och sämre läkemedel jämfört med männen och att patienterna i Kanada är mycket sjukare i allmänhet . Även hur vi i Sverige utreder bröstsmärta hos kvinnor skall undersökas.

2. Carina Carnlöf: 50 000 SEK (Kartläggning av könskillnader vid rytmrubbningar)

Rytmrubbningar ter sig olika hos män och kvinnor och detta är mycket lite utforskat. Vissa rytmstörningar är vanligare hos kvinnor och kvinnor har under den fertila perioden i livet högre puls än män. Det finns könsskillnader i behandlingssvar på olika ingrepp och mediciner och kvinnor underbehandlas. Vissa rytmreglerande mediciner ger farliga biverkningar mest hos kvinnor. I detta projekt ska en del av dessa saker undersökas sytematiskt.

3. Charlotte Iacobaeus: 50 000 SEK (Orsaker till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom vid havandeskapsförgiftning)

Havandeskapsförgiftning kan medföra ökad hjärt-kärlrisk då man blir äldre och orsakerna är fortfarande okända. I denna studie skall man undersöka bland annat kärlens förmåga att vidga sig och dra ihop sig, liksom kärlens styvhetsgrad och hur blodtrycket påverkar kärlen.

4. Juan-Jesus Carrero: 50 000 SEK (Könsskillnader vid njursjukdom, testosteronets roll)
Kvinnor insjuknar 10-15 år senare i hjärt-kärlsjukdom jämfört med män. Kvinnor med njursjukdom som behöver dialys behåller sitt överlevnadsskydd och har bättre prognos än männen. Detta i motsats till kvinnor som får diabetes eller reumatisk sjukdom, där kvinnors skyddseffekt försvinner. I studien studeras bland annat könshormoners roll, speciellt testosteron, vid njursjukdom.

 5. Karolina Nowinski: 50 000 SEK (Neurofysiologisk och cirkulatorisk utredning av könsskillnader hos patienter med bröstsmärta och kranskärlssjukdom med eller utan stenoser)
Patienter med bröstsmärta men utan påvisbara förträngningar i kranskärlen utgör en utmaning vad gäller diagnostik och behandling. I denna studie undersöks kvinnor och män med bröstsmärta och utan förträngningar liksom friska kontroller. Smärta studeras genom att mäta sensoriska tröskelvärden (smärta, känsel, vibration, kyla och värme), blodflöde i huden och autonoma nervsystemets aktivering. Adenosin är en kroppsegen substans med kort halveringstid. Man vet att syrebrist i hjärtmuskeln ger upphov till utsöndring av adenosin. I studien ges låg dos adenosin intravenöst i engångsdos och tiden till dess att smärta framkallas mäts. Denna studie syftar till att kartlägga könsskillnader i bröstsmärta. 

För mer information vänligen kontakta 
Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben
Tel: 0708–28 09 11
E-mail: alexandra.charles@telia.com

Karolina Öman, kommunikationsansvarig 1,6 & 2,6 miljonerklubben
Tel: 0702-15 41 70 
E-mail: karolina.oman@inkomand.se  

Ämnen


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11